"linchpin" - Svensk översättning

EN

"linchpin" på svenska

volume_up
linchpin {substantiv}
EN

linchpin {substantiv}

volume_up
linchpin
According to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Han menar att det främsta landet, ett slags grundbult, i detta valv är Iran.

Användningsexempel för "linchpin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Han menar att det främsta landet, ett slags grundbult, i detta valv är Iran.
EnglishTourism is also a major linchpin in the economy of Ireland.
Turismen är också en viktig stöttepelare inom den irländska ekonomin.
EnglishIn the confusion resulting from it, the linchpin of the European decision-making process, the national State, is abandoned.
I den förvirring som detta leder till utesluts den europeiska beslutsprocessens huvudsakliga nav: nationalstaten.
EnglishIn my region, the Vauxhall plant in Ellesmere Port is the linchpin of the local economy, employing some 2 200 direct jobs.
I min region är Vauxhall-anläggningen i Ellesmere Port stöttepelaren i den lokala ekonomin och står för cirka 2 200 direkta arbetstillfällen.
EnglishI share the view that our citizens regard access to documents as the linchpin on which the principle of public access to information hinges.
Jag delar uppfattningen att det är just tillgången till dokument för medborgarna som är grundbulten i offentlighetsprincipen.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, our ports are of enormous importance to our prosperity, and they form the linchpin for world trade.
Den typ av egenhantering som har föreslagits här i parlamentet innebär till och med i sin nedtonade version en allvarlig fara för detta.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, our ports are of enormous importance to our prosperity, and they form the linchpin for world trade.
   – Herr talman, fru kommissionär, mina damer och herrar! Våra hamnar är av enorm betydelse för vårt välstånd, och de är grundbulten i världshandeln.
EnglishWill Europe manage not to turn the allfamous convergence into a linchpin of diluting European unity and a foundation of Euroscepticism?
Kommer Europa att lyckas med att inte göra den omtalade konvergensen som blir till en drivkraft för att upplösa den europeiska enhetligheten och en grund för euroskepticismen?
EnglishThe other amendments we have tabled remind us of the fact that agriculture has an economic purpose and it is the linchpin around which the rural world is organized.
Våra andra ändringsförslag erinrar om att jordbruket har en ekonomisk funktion att fylla, och att det utgör det nav kring vilket livet på landsbygden organiseras.
EnglishWhen we speak about Kosovo, we often tend to think about it in the abstract, whereas it is the last linchpin of the very fracturous European region of the Western Balkans.
När vi talar om Kosovo tänker vi ofta på det på ett teoretiskt sätt, medan det är den sista grundbulten i den mycket splittrade europeiska regionen på västra Balkan.
EnglishNot least in view of China and India arriving on the scene, Vietnam is the linchpin in our relations with Asia, but human rights should form an integral part of this.
Inte minst med tanke på att Kina och Indien är på väg in på scenen är Vietnam grundbulten i våra förbindelser med Asien, men mänskliga rättigheter bör vara en fullständig del av detta.
EnglishLet us consider African women, up until now the linchpin of local economic life, who have been hit hard by structural adjustment policies imposed by the ideology of the world market!
Låt oss tänka på Afrikas kvinnor, fram till nu navet i den lokala ekonomin, som med all kraft har drabbats av den strukturella anpassningspolitik som ideologin om världsmarknaden har tvingat fram!
EnglishAfter months of financial uncertainty it is clear that only cooperation in economic matters, with the euro as the linchpin, can provide the certainty that the current global economic systems require.
Efter månader av finansoro är det tydligt att enbart ett samarbete inom ekonomiska frågor med euron som grundbulten kan ge den säkerhet som dagens globala ekonomiska system kräver.

Synonymer (engelska) till "linchpin":

linchpin