EN

limitation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Consequently, we are faced with a limitation because we are a public institution.
Följaktligen står vi inför en begränsning eftersom vi är en offentlig institution.
Again, an unfortunate limitation from the point of view of the public interest.
Återigen en olycklig begränsning av hänsyn till allmänheten.
We need strict and legally-binding purpose- and access-limitation provisions.
Vi behöver strama och rättsligt bindande regler om begränsning av ändamål och tillgång.
We are naturally calling for a precise limitation of the ratio of road legs to total mileage.
Men vi kräver också en noga fastlagd inskränkning av vägtransportens andel i transportkedjan.
Nor will the MAI lead to any limitation of EU law.
MAI leder inte heller till någon inskränkning av EU-rätten.
We must assess how proportionate this limitation of communication secrecy is in terms of how much this limitation is needed.
Vi måste bedöma hur proportionell denna inskränkning av meddelarskyddet är utifrån hur mycket inskränkningen behövs.
limitation
2. juridik
limitation
23 cases, which we checked from the point of view of the limitation period, resulted in losses of ECU 80 million to the European Union.
23 fall som vi prövade med tanke på preskription ledde ändå till ett bortfall av 80 miljoner ecu för Europeiska unionen.
For child victims, the matter of the statutory limitation of civil compensation claims in the case of sex offences is essential.
För barnoffer är frågan om lagstadgad preskription för civilrättsliga skadeståndskrav i ärenden som rör sexbrott av mycket stor betydelse.
This may lead to injured people having their right to compensation denied because they did not initiate legal proceedings in accordance with the applicable foreign law on limitation.
Detta kan leda till att skadade människor nekas rätten till ersättning eftersom de inte vidtagit rättsliga åtgärder enligt den tillämpliga utländska lagen om preskription.

Användningsexempel för "limitation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe could perhaps consider gearing the limitation period to the type of product.
Man skulle till exempel kunna överväga att rikta in sig på respektive produktslag.
EnglishConsequently, we are faced with a limitation because we are a public institution.
Följaktligen står vi inför en begränsning eftersom vi är en offentlig institution.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Vi kan inte acceptera att länderna skuldsätter sig utan några begränsningar.
EnglishThe Commission has opted for a policy of risk reduction or damage limitation.
Kommissionen har valt en politik som går ut på riskreducering eller skadebegränsning.
EnglishWe need strict and legally-binding purpose- and access-limitation provisions.
Vi behöver strama och rättsligt bindande regler om begränsning av ändamål och tillgång.
EnglishIt is one of the nightmares of every young lawyer to miss a limitation period deadline.
Det är varje ung advokats mardröm att missa deadline för preskriptionstiden.
EnglishThere is, of course, exactly the same problem with limitation of the fishing effort.
Men naturligtvis finns även problemet med en begränsad fiskeansträngning.
EnglishIt encompasses both the limitation periods and the commencement of running time.
Det omfattar både preskriptionstider och frågan om löptidens början.
EnglishThey sanction a principle that urgently needs to be modernised: limitation of liability.
De ger stöd åt en princip som är i stort behov av modernisering: ansvarsbegränsning.
EnglishInstead of openness and transparency, the scheme exudes an atmosphere of damage limitation.
I stället för öppenhet och insyn andas ordningen en atmosfär av damage control.
EnglishWe must deal with this mammoth affair, for which the limitation period is not yet at an end.
Vi måste hantera denna mastodontaffär, vars preskriptionstid ännu inte är slut.
EnglishPerhaps agreements on the limitation of weapon imports would be a good first step.
Måhända skulle avtal om en begränsning av vapenimporten vara ett första steg i rätt riktning.
Englishno limitation may legitimately affect the right provided for in paragraph 1;
ingen begränsning lagligen kan påverka den rätt som avses i punkt 1,
EnglishI hear the first comment time and time again, which concerns the limitation of small projects.
En första synpunkt är återkommande, nämligen begränsningen för småskaliga projekt.
EnglishThat would be the effect if we were to use the term ‘personal use’ without a time limitation.
Detta skulle bli effekten om vi använder termen personligt bruk utan tidsbegränsning.
EnglishIn my opinion, Mr Bowe has made a very valiant effort to engage in damage limitation here.
Bowe har enligt min mening på ett mycket imponerande sätt försökt att begränsa skadorna.
EnglishSecondly, I would like to mention the further limitation of working hours in terms of night work.
Som ärende nummer två vill jag nämna den ytterligare regleringen av nattarbetstiden.
EnglishAgain, an unfortunate limitation from the point of view of the public interest.
Återigen en olycklig begränsning av hänsyn till allmänheten.
EnglishIn principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.
I princip finns det ingen begränsning av kabelns längd i sig.
EnglishHaving said that, the area of limitation is a complex matter, as the rapporteur also acknowledged.
Samtidigt är begränsning en komplex fråga, som föredraganden också erkände.