EN

likely {adverb}

volume_up
The utopia of non-proliferation of nuclear weapons is not likely to ever materialise.
Utopin i icke-spridningsavtalet kommer troligen aldrig att förverkligas.
Issues with your search settings are likely caused by problems with your browser cookies.
Om du har problem med sökinställningarna beror det troligen på problem med webbläsarens cookies.
In connection with globalisation, the issue of migration will likely also reach the new Member States.
Genom globaliseringen kommer troligen migrationsfrågan också att nå de nya medlemsstaterna.
I should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Nu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
It is likely that these elections will be neither free nor democratic.
Valet kommer förmodligen inte att bli vare sig fritt eller demokratiskt.
You can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
Ni kan förstå vilken effekt detta förmodligen kommer att få på landets reala ekonomi.
Newcomers, however, are now likely to have to meet stiff demands.
Men nu kommer antagligen nykomlingar att stöta på stränga krav.
Most likely because they are heard too infrequently in this Parliament.
Antagligen för att de inte kommer tillräckligt till tals här i parlamentet.
This is likely to be the last occasion on which I address this Parliament.
Detta är antagligen sista gången som jag talar inför parlamentet.
likely (även: enough, surely)
Governor, we will establish their most likely course...
Guvernören, vi har nog hittat deras kurs.
There are, as likely as not, people who draw the conclusion that no UN mandate is required.
Det finns nog någon som drar den slutsatsen, att det inte kan krävas något FN-mandat.
Sadly at this moment, he seems to me more likely to achieve the latter.
Tråkigt nog verkar han i denna stund snarare åstadkomma den senare.
likely (även: justly, reasonably)

Användningsexempel för "likely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishComing from the guardian of the Pact, these words are certainly likely to shock.
Visst kan dessa ord överraska, med tanke på att de kommer från paktens väktare.
EnglishI should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Nu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
EnglishThat seems to be the only thing likely to make this terrible regime think again.
Det tycks vara det enda som kan få denna förskräckliga regim på andra tankar.
EnglishThere is also likely to be a negative impact on the multilateral trading system.
Det är också troligt att det multilaterala handelssystemet påverkas negativt.
EnglishOperating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
Driftsstöd kan bara godkännas om det sannolikt kommer att ha positiva effekter.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Men som jag säger är jag mycket oroad för att detta kanske inte är sannolikt.
EnglishIn the future, climate change makes it likely that we will face more disasters.
I framtiden är det troligt att klimatförändringarna orsakar fler katastrofer.
EnglishIn other words, this is a normal procedure which is likely to take some time.
Detta är med andra ord ett normalt förfarande som troligen kommer att ta sin tid.
EnglishI agree with you that the period of reflection is likely to prove fruitless.
Jag instämmer i att perioden för eftertanke troligtvis kommer att vara fruktlös.
EnglishI believe we are more likely to get that than the satellite navigation system.
Jag tror att det är mer sannolikt att vi får det än ett satellitnavigeringssystem.
EnglishThat is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
Det är ändå med största sannolikhet nödvändigt i en ekonomisk och monetär union.
EnglishThis is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Detta är troligen den formulering som jag kommer att föreslå parlamentet i morgon.
EnglishIt seems very likely that the US will use ammunition with depleted uranium again.
Risken att Förenta staterna på nytt kommer att använda utarmat uran är stor.
EnglishAid which is likely to enhance the fishing power of fleets is no longer acceptable.
Stöd som avser att främja flottornas fiskekapacitet är inte längre godtagbara.
EnglishMany of us went there with misgivings about the likely result of the conference.
Vi var många som åkte dit med en misstro beträffande konferensens resultat.
EnglishHowever, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
Det ser inte ut som om detta skulle kunna uppnås inom den närmaste framtiden.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
De får den största chansen om den demokratiska kontrollen av penningflödena är ringa.
EnglishThat is why we recognise that negotiations are likely to take 10 or 15 years.
Därför erkänner vi att förhandlingarna troligtvis kommer att ta tio eller femton år.
EnglishThat is why we recognise that negotiations are likely to take 10 or 15 years.
Många säger att en turkisk anslutning skulle ändra EU: s karaktär i grunden.
EnglishIf the elections had not been falsified, he would now most likely be the head of state.
Om det inte hade förekommit valfusk skulle han antagligen ha varit statschef nu.