"like-minded" - Svensk översättning

EN

"like-minded" på svenska

EN

like-minded {adjektiv}

volume_up
like-minded
We have therefore shown solidarity with other like-minded groups and Members.
Vi har därför visat solidaritet med andra likasinnade grupper och ledamöter.
On the other hand, like-minded countries can unite if they so wish.
Däremot kan självfallet likasinnade länder gå samman när de så önskar.
We will discuss the way forward with like-minded countries and encourage others to join in.
Vi kommer att diskutera vägen framåt med likasinnade länder och uppmuntra andra att delta.
like-minded (även: likeminded)
The Republic of Korea is a key, like-minded partner in an increasingly important part of the world.
Sydkorea är en central och likasinnad partner i en allt viktigare del av världen.

Användningsexempel för "like-minded" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have therefore shown solidarity with other like-minded groups and Members.
Vi har därför visat solidaritet med andra likasinnade grupper och ledamöter.
EnglishThe Republic of Korea is a key, like-minded partner in an increasingly important part of the world.
Sydkorea är en central och likasinnad partner i en allt viktigare del av världen.
EnglishWe will discuss the way forward with like-minded countries and encourage others to join in.
Vi kommer att diskutera vägen framåt med likasinnade länder och uppmuntra andra att delta.
EnglishOn the other hand, like-minded countries can unite if they so wish.
Däremot kan självfallet likasinnade länder gå samman när de så önskar.
EnglishWe are all for international cooperation by like-minded people, but that does not need EU funding.
Vi är för internationellt samarbete mellan likasinnade, men för det krävs ingen EU-finansiering.
EnglishI call on the Netherlands and like-minded European Member States to go on and make full use of that right.
Jag uppmanar Nederländerna och likasinnade EU-medlemsstater att stå på sig och utnyttja denna rätt.
EnglishThe reason is that you cannot form a group here unless you have at least 20 more or less like-minded members.
Skälet är att man inte kan bilda en grupp här om man inte har 20 likasinnade ledamöter eller fler.
EnglishThey produce one parliament, with an international membership made up of groups of like-minded people.
De leder fram till ett enda parlament med ett internationellt medlemskap som består av grupper av likasinnade människor.
EnglishSo this is a job for the European Union, especially when it comes to looking for like-minded trading partners.
Därför har Europeiska unionen en uppgift här, särskilt när det även rör sig om att söka likasinnade handelspartner.
English- (LT) I congratulate the rapporteur and all like-minded people, who are challenging the threat posed by climate change.
- (LT) Jag gratulerar föredraganden och alla likasinnade som utmanar det hot som klimatförändringarna utgör.
EnglishThe European Union and Australia are likeminded partners with a relationship that is founded on close historical and cultural ties.
EU och Australien är likasinnade partner vars förbindelser grundas på starka historiska och kulturella band.
EnglishLike the reform-minded forces in the Islamic Republic, Iranian citizens are reaching out to the west, to Europe for help.
Liksom de reformvänliga krafterna i den islamiska republiken räcker iranska medborgare ut handen mot Västvärlden, mot Europa.
EnglishAbove all, in the political tradition to which I belong, political parties are voluntary associations of like-minded citizens.
Framför allt är politiska partier, i den politiska tradition jag kommer från, frivilliga sammanslutningar med likasinnade medborgare.
EnglishCanada is a highly developed, like-minded partner with strategic links going far beyond trade and investment.
Kanada är ett högt utvecklat partnerland som drar åt samma håll. I våra strategiska förbindelser ingår inte bara handel och investeringar, utan mycket mer än så.
EnglishAll the better that they should now become voluntary associations of like-minded citizens collaborating right across this great continent.
Desto bättre att de nu skulle bli frivilliga sammanslutningar med likasinnade medborgare som samarbetar tvärs över denna stora kontinent.
EnglishWe will do our utmost, with other like-minded countries, to ensure that such disruptive and indefensible opposition does not prevail.
Vi skall göra vårt yttersta, tillsammans med andra likasinnade länder, för att se till att en sådan störande och oförsvarbar opposition inte får råda.
EnglishThe political groups constitute a practical arrangement for giving MEPs the opportunity to work in conjunction with more or less like-minded people.
De politiska grupperna är ett praktiskt arrangemang, som skall ge ledamöterna möjlighet att arbeta tillsammans med mer eller mindre likasinnade.
EnglishTogether with other like-minded nations, Latvia has actively encouraged a closer involvement by the European Union in its eastern neighbourhood region.
Tillsammans med andra likasinnade nationer har Lettland aktivt uppmuntrat ett närmare engagemang från EU:s sida i dess östra grannskapsregion.
EnglishCarry on the good work Mr Rumsfeld, or any other like-minded person.
Den första är den som företräds av koalitionen av länder som vill ha ett krig, för att de anser att det är viktigt och nödvändigt, precis som vi nyss sade.
EnglishThese were debates among like-minded people, because the only party that is critical of the enlargement policy and the Constitution was not allowed to take part.
Det var debatter för folk av samma åsikt, eftersom det enda parti som var kritiskt mot utvidgningspolitiken och konstitutionen inte tilläts delta.

Liknande översättningar för "like-minded" på svenska

minded adjektiv
minded
like adjektiv
like preposition
like adverb
like konjunktion