EN

lighter {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2.Are any data available concerning lighters which do not meet the specifications seized in the EU since 2008?
2.Har kommissionen tillgång till uppgifter om olämpliga tändare som har beslagtagits på EU-marknaden sedan 2008?
The 2006 Commission report on dangerous products highlights an increase in dangerous infringements, by toys, hairdryers and lighters.
I kommissionens rapport från 2006 om farliga produkter betonas att antalet farliga och olagliga leksaker, hårtorkar och tändare har ökat.
Has there been any reduction in the number of such accidents since the decision banning the sale of lighters which are not child-resistant began to be implemented?
Har antalet olyckor minskat sedan beslutet att förbjuda försäljning av osäkra tändare trädde i kraft?
In most cases, they are not, but in some, it is the manufacturers of lighters that offer these products, which is not far off.
I de flesta fall gör de det inte, men i några fall erbjuds dessa produkter av tillverkare av cigarettändare, och där finns det ju en viss koppling.
Hundreds of thousands of the goose-sized chicks are dying with stomachs full of bottle caps and other rubbish, like cigarette lighters ... but, mostly bottle caps.
Hundratusentals ungar stora som gäss dör med magarna fulla av kapsyler och annat skräp så som cigarettändare... men framförallt kapsyler.
2. sjöfart
lighter (även: barge)
3. näringsliv
lighter (även: barge)

Användningsexempel för "lighter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.
Den med mörk omgivning ser ljusare ut än den med ljus omgivning.
EnglishOne cannot say that this is making the status quo even heavier; it is making it lighter.
Man kan inte hävda att detta försvårar den aktuella situationen. Den förenklas i själva verket.
EnglishMr President, Commissioner, next year's budget is lighter than normal.
Herr talman, kommissionär! Nästa års budget är lättare än vanligt.
EnglishSo the lighter stuff doesn't really move but if I throw it at the lighter guys, right?
De lättare grejerna flyttar den knappt. ~~~ Men om jag kastar den på de lättare grejerna, eller hur?
EnglishI am particularly pleased that there will be a lighter disclosure regime for rights issues.
Jag är framför allt nöjd med att systemet för offentliggörande av emissioner kommer att förenklas.
EnglishWell, Detective Preston, why don't you tell us about...... the lighter side of police work?
Ja, Kriminalinspektör Preston, kan du inte berätta för oss om...... den ljusare sidan av polisarbetet?
EnglishRecently, there has been a marked increase in the frequency of accidents involving lighter commercial vehicles.
Olycksfrekvensen för de lätta lastbilarna har ökat markant på senare tid.
English(Laughter) It's lighter than an iPad, it's a bit cheaper.
(Skratt) Den väger mindre än en iPod. ~~~ Den är lite billigare.
EnglishIt does need to adopt a more flexible, lighter-touch approach.
Den måste anta en mer flexibel, smidigare strategi.
EnglishOthers have a much lighter burden to bear and greater solidarity between the Member States is needed here.
Andra har en väsentligt mycket mindre börda att bära. Här krävs mer solidaritet medlemsstaterna emellan.
EnglishSelect, for example, a darker yellow for the beginning color (bottom) and a lighter yellow color for the end color (top).
Välj till exempel en något mörkare gul som startfärg än för slutfärgen.
EnglishAnother very important point is that we must ensure that a lighter burden is placed on SMEs in particular.
En annan sak som är mycket viktigt är att vi måste se till att just de små och medelstora företagen avlastas.
EnglishThe Commission needs to be much quicker and lighter on its feet on such issues, but then, so do we all.
Det krävs att kommissionen är mycket snabbare och smidigare när det gäller sådana frågor, men det bör vi ju alla vara.
EnglishYoung people go for lighter cigarettes.
Ungdomarna tar hellre till de enklare cigaretterna.
EnglishOn a lighter note, I would conclude by saying that library cards are sometimes very useful sources of identification.
För att lätta upp stämningen skulle jag vilja säga att bibliotekskort ibland kan vara användbara i legitimationssyfte.
EnglishI should like to finish on a lighter note.
EnglishWe need to become much lighter on our feet.
EnglishTomorrow we shall have the accession of Slovakia and then after that, until 2012, our timetable will be noticeably lighter.
Snart är det dags för Slovakiens anslutning och efter det, fram till 2012, kommer vår tidsplan att bli märkbart lättare.
EnglishNaturally, as Mr Prodi goes on to tell us, this will only happen if we can 'make public administrations lighter of touch'.
Detta innebär, fortsätter Prodi, att vi naturligtvis måste " göra de offentliga myndigheternas närvaro mindre tyngande" .
EnglishIf, subsequent to the commission of a criminal offence, the law provides for a lighter penalty, that penalty shall be applicable.2.
Om efter lagöverträdelsens begående ny lag stiftas som föreskriver ett lindrigare straff skall detta tillämpas.2.

Synonymer (engelska) till "lighter":

lighter
cigarette lighter