"to lighten" - Svensk översättning

EN

"to lighten" på svenska

EN

to lighten [lightened|lightened] {verb}

volume_up
No unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
In this way we could lighten the income tax burden considerably.
Så skulle man kunna avsevärt lätta på lönebeskattningen.
We need to see that new initiatives can be put forward to lighten that burden.
Vi måste se till att nya initiativ förs fram för att lätta den bördan.

Användningsexempel för "to lighten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishWe need to see that new initiatives can be put forward to lighten that burden.
Vi måste se till att nya initiativ förs fram för att lätta den bördan.
EnglishThis is used to lighten areas of the object which are perhaps too dark.
Omgivningsljuset kan du t.ex. använda när objekt som är för mörka ska göras ljusare.
EnglishNobody can change his past, only lighten his memories, as many people do.
Ingen kan ändra det förflutna. Man kan bara se saker i ett annat ljus, vilket många gör.
EnglishWe therefore have to lighten the VAT burden on the labour-intensive service industries.
Det krävs alltså en lindring av beskattningen av den arbetskraftsintensiva tjänsteproduktionen.
EnglishI do not want to encumber this agenda any more, nor do I want to lighten it.
Jag vill inte göra den ännu svårare, men inte heller lättare.
EnglishIt will not lighten the crushing weight of the two large dominant groups in our Parliament.
Man kommer inte att uppväga den förkrossande tyngd som parlamentets två dominerande grupper har.
EnglishIn this way we could lighten the income tax burden considerably.
Så skulle man kunna avsevärt lätta på lönebeskattningen.
English   Mr President, my whole life engagement with the Middle East does not lighten my own burden of responsibility.
   – Herr talman! Mitt livslånga engagemang i Mellanöstern gör inte mitt eget ansvar mindre.
EnglishI expect this two-stage procedure to lighten the load somewhat, depending on how it is implemented.
Jag förväntar mig att detta tvåstegsförfarande skall underlätta det hela, beroende på hur man genomför det.
EnglishTo say that nothing was done to lighten the burden of the common agricultural policy is simply untrue.
Att säga att ingenting uträttades för att lätta på den gemensamma jordbrukspolitikens börda stämmer helt enkelt inte.
EnglishWe would have preferred to lighten the penalties, but we had to agree to them as part of the compromises.
Vi skulle ha föredragit att lätta på sanktionerna, men vi var tvungna att gå med på dem som en del av kompromisserna.
EnglishInitiatives, such as SLIM and the business test panel are intended to lighten the administrative load for industry.
Initiativ, såsom SLIM och business test panel som är avsedda att lätta de administrativa bördorna för näringslivet.
EnglishThe need to lighten the fiscal load on labour is now clearly recognised by all the main political players.
Behovet av att lätta på skattetrycket för arbetskraften är något som får starkt stöd av praktiskt taget alla de viktigaste politiska aktörerna.
EnglishEurope's economy continues to creak under the weight of recession, and citizens need to know how we will lighten that load.
Europas ekonomi fortsätter att knaka på grund av lågkonjunkturen, och medborgarna behöver veta hur vi tänker lätta på denna börda.
EnglishI therefore hope that you will adopt the principle that simplification must be introduced, which will really lighten the load.
Jag hoppas därför att ni ska godkänna principen att det är nödvändigt att genomföra förenklingar som på allvar undanröjer hinder.
EnglishHowever, our farmers have too long been overwhelmed by bureaucratic and administrative burdens: it is time to lighten their load.
Våra jordbrukare har dock tyngts av de byråkratiska och administrativa bördorna alltför länge. Det är dags att lätta deras börda.
EnglishLighten up, it's Friday night.
EnglishWhere European legislation is playing a role in this, though, we have pro-actively started to clean up and lighten this load.
I den mån som vi genom EU:s lagstiftning har haft någon chans att påverka har vi dock på ett aktivt sätt börjat rensa upp och lätta på dessa krav.
EnglishAnother of our goals, and one which we have now achieved, was to lighten the burden on SMEs, without affecting the substance of the Directive or imposing additional costs.
Vi var emot att inte jordbruks- och skogstraktorer togs med, men vi godtar kommissionsledamotens förklaring.