EN

to light on {verb}

volume_up
Because the truth is that a combined investigation of the producer and the processor can always bring fraud to light.
För sanningen är att vilken kontroll som helst i produktionskedjan kan upptäcka bedrägeriet.
Hence my appeal to you to shed light on these fundamental weaknesses during your term of the presidency.
Därför riktar jag min vädjan till er, för att ni under er tid som ordförande också skall upptäcka dessa grundläggande brister.

Användningsexempel för "to light on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
Om man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
EnglishFinally, the report should have shed more light upon Parliament's deficiencies.
Slutligen, herr talman, borde parlamentets brister ha belysts mer i betänkandet.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Mot den bakgrunden är bidraget från Baroness Nicholson of Winterbourne avgörande.
EnglishAnd yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Och trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Europeiska unionens lagstiftare har visat sig hålla även mot starka påtryckningar.
EnglishIn the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
Mot bakgrund av klimatförändringen behöver vi alla resurser som vi kan uppbåda.
EnglishIf this road, and many others, see the light of day, the extremists will have won.
Om denna väg, och många andra, förverkligas kommer extremisterna att ha vunnit.
EnglishIf SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Om SIS II någonsin blir verklighet har vi mycket att tacka er för, herr Coelho.
EnglishWe want, in the light of experience, to retain as much flexibility as possible.
Vi vill, mot bakgrund av våra erfarenheter, ha så mycket flexibilitet som möjligt.
EnglishPlant your fires at night beside the standards, that all may light their torches!
Ställ era eldar bredvid fanorna om natten, så att alla kan tända sina facklor.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishThe adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
Äventyret innehåller för många hot för att det skall genomföra det med lätt hjärta.
EnglishI feel that I need to give you some information in light of Mr Dover' s speech.
Jag känner att jag måste ge er litet information mot bakgrund av Dovers anförande.
EnglishIn my opinion, a great deal of this report can be seen in a very positive light.
Enligt min åsikt kan detta betänkande till stor del ses som mycket positivt.
EnglishLet me move on to my second point, the issue where I would give an amber light.
Låt mig gå vidare till min andra punkt, en fråga där jag skulle ge gult ljus.
EnglishLife evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
Livet utvecklades under förhållanden av ljus och mörker, ljus och sedan mörker.
EnglishMay it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
Må det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
EnglishIn the light of this sympathy, I would like to continue my response as follows.
Mot bakgrund av den insikten skulle jag vilja fortsätta mitt svar på följande sätt.
EnglishI ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
Jag vill inbjuda dem till att vi gemensamt ger grönt ljus för miljövänliga bilar.
EnglishWhoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
Den som tillintetgör detta skulle själv kunna tända på stubinen på krutdurken.

Liknande översättningar för "to light on" på svenska

on preposition
on adjektiv
on adverb