EN

light {substantiv}

volume_up
Life evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
Livet utvecklades under förhållanden av ljus och mörker, ljus och sedan mörker.
May it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
Må det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
As he who lights his candle at mine receives light without darkening me.
Han som tänder sitt ljus vid mitt får ljus utan att förmörkna mig."
I would be grateful if the Commissioner could throw light on the following three points.
Jag vore tacksam om kommissionären kunde bringa klarhet på följande tre punkter.
However, I am also waiting for my colleagues to shed light on the other cases.
Men jag väntar också på mina kolleger för att bringa full klarhet i de övriga fallen.
I would appreciate it if both the Council and Commission could shed some light on this.
Den frågan vill jag gärna få klarhet i från rådet och kommissionen!
light
volume_up
dager {utr.} [bild.]
Such equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
Sådana ekvationer är olämpliga eftersom de ställer direktivet i missvisande dager.
The goal is to put neo-fascism in a good light and condemn communism.
Målet är att framställa nyfascismen i fördelaktig dager och fördöma kommunismen.
The report presents nuclear energy in too favourable a light.
Kärnkraften har förts fram i en alltför gynnsam dager i betänkandet.
light (även: lamp)
I voted in favour of those motions, but the machine showed a red light.
Jag röstade för dessa förslag, men maskinen visade en röd lampa.
It will still be cheaper to produce an environmentally-friendly light bulb.
Det kommer ändå att vara billigare att tillverka en miljövänlig lampa.
I am afraid the wrong light came on when I pressed the button.
Jag är rädd att fel lampa lyste när jag tryckte på knappen.
light (även: blaze, fire)
Aim light balls on attacking enemy ships and fire on my mark.
Sikta ljuskulorna mot anfallande skepp och ge eld på min signal.
Giv eld med ljuskulor och strålbloss!
We pump an explosive gas like methane into our own homes, where we set light to it.
Vi pumpar in en explosiv gas som metan in i våra egna hem, där vi tänder eld på den.
light (även: window)
Here it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
Här är den längst upp i byggnaden med gott om fönster som släpper in ljus.
In 3D charts, you can even adjust the illumination settings, such as light source, ambient light and the color filter.
För 3D-diagram kan du till och med ställa in belysning, omgivningsljus och färgfilter.
The next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
Nästa sak är att använda belysning baserad på lysdioder, som är energibesparande och räcker länge.
CA: What, to power -- for lighting and stuff?
CA: Och - vad - för att driva - belysning och saker?
The proclamation of the state of emergency has to be understood, or so I believe, in the light of the despotism to which the people of the south have been subjected.
Man måste enligt min mening ha förståelse för utlysandet av undantagstillstånd med tanke på det godtycke som råder i söder.

Användningsexempel för "light" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
Om man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
EnglishFinally, the report should have shed more light upon Parliament's deficiencies.
Slutligen, herr talman, borde parlamentets brister ha belysts mer i betänkandet.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Mot den bakgrunden är bidraget från Baroness Nicholson of Winterbourne avgörande.
EnglishAnd yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Och trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Europeiska unionens lagstiftare har visat sig hålla även mot starka påtryckningar.
EnglishIn the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
Mot bakgrund av klimatförändringen behöver vi alla resurser som vi kan uppbåda.
EnglishIf this road, and many others, see the light of day, the extremists will have won.
Om denna väg, och många andra, förverkligas kommer extremisterna att ha vunnit.
EnglishIf SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Om SIS II någonsin blir verklighet har vi mycket att tacka er för, herr Coelho.
EnglishWe want, in the light of experience, to retain as much flexibility as possible.
Vi vill, mot bakgrund av våra erfarenheter, ha så mycket flexibilitet som möjligt.
EnglishPlant your fires at night beside the standards, that all may light their torches!
Ställ era eldar bredvid fanorna om natten, så att alla kan tända sina facklor.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishThe adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
Äventyret innehåller för många hot för att det skall genomföra det med lätt hjärta.
EnglishI feel that I need to give you some information in light of Mr Dover' s speech.
Jag känner att jag måste ge er litet information mot bakgrund av Dovers anförande.
EnglishIn my opinion, a great deal of this report can be seen in a very positive light.
Enligt min åsikt kan detta betänkande till stor del ses som mycket positivt.
EnglishLet me move on to my second point, the issue where I would give an amber light.
Låt mig gå vidare till min andra punkt, en fråga där jag skulle ge gult ljus.
EnglishLife evolved under conditions of light and darkness, light and then darkness.
Livet utvecklades under förhållanden av ljus och mörker, ljus och sedan mörker.
EnglishMay it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
Må det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
EnglishIn the light of this sympathy, I would like to continue my response as follows.
Mot bakgrund av den insikten skulle jag vilja fortsätta mitt svar på följande sätt.
EnglishI ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
Jag vill inbjuda dem till att vi gemensamt ger grönt ljus för miljövänliga bilar.
EnglishWhoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
Den som tillintetgör detta skulle själv kunna tända på stubinen på krutdurken.

"light gear" på svenska

light gear
Swedish
  • lätta redskap
  • lätt växel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"light globe" på svenska

light globe
Swedish
  • ljus jordglob
Mera chevron_right

"light glow" på svenska

light glow
Swedish
  • ljus glöd
Mera chevron_right