"lifecycle" - Svensk översättning

EN

"lifecycle" på svenska

volume_up
lifecycle {substantiv}
volume_up
life cycle {substantiv}
EN

lifecycle {substantiv}

volume_up
lifecycle
The call has been made for the entire ecological lifecycle of biofuels to be evaluated.
Man har krävt att biobränslenas hela ekologiska livscykel skall bedömas.
The ability to establish the end point of the life-cycle of by-products is a significant step forward.
Att kunna fastställa slutpunkten för biprodukternas livscykel är ett stort steg framåt.
It is, above all, the manufacturer's resources we are wasting if we do not get to grips with a car's life-cycle.
Det är framför allt producentens resurser som vi slösar med om vi inte tar itu med en bils livscykel.

Användningsexempel för "lifecycle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
PVC bör som ämne bli föremål för en grundlig bedömning av den totala livscykeln.
EnglishWhen we talk about design in the wider meaning with a life-cycle perspective.
När vi pratar om design så är det den vidare betydelsen med livscykelperspektiv.
EnglishNursing is a science dealing with human beings throughout their life-cycle.
Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan.
EnglishFirstly, a systems-based approach, of which life-cycle thinking is the very core.
För det första en systemansats där livscykeltänkandet utgör själva basen.
EnglishThe call has been made for the entire ecological lifecycle of biofuels to be evaluated.
Man har krävt att biobränslenas hela ekologiska livscykel skall bedömas.
EnglishThe ability to establish the end point of the life-cycle of by-products is a significant step forward.
Att kunna fastställa slutpunkten för biprodukternas livscykel är ett stort steg framåt.
EnglishThe methodology takes account of economic and environmental consequences in a life-cycle perspective.
Metodiken tar hänsyn till både ekonomiska och miljökonsekvenser i ett livscykelperspektiv.
EnglishA lifecycle perspective and cooperation among companies are important aspects in the creation of such offers.
Ett livscykelperspektiv och samarbete mellan företag är viktiga aspekter i dessa erbjudanden.
EnglishThis total life-cycle commitment facilitates the ecological, economical and social sustainable growth.
Denna totala livscykelåtagande ger förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbar tillväxt.
EnglishThe proposals relate to the whole lifecycle of Community acts.
Förslagen berör alla skeden i gemenskapens rättsakt.
EnglishIt is, above all, the manufacturer's resources we are wasting if we do not get to grips with a car's life-cycle.
Det är framför allt producentens resurser som vi slösar med om vi inte tar itu med en bils livscykel.
EnglishIt is, above all, the manufacturer' s resources we are wasting if we do not get to grips with a car' s life-cycle.
Det är framför allt producentens resurser som vi slösar med om vi inte tar itu med en bils livscykel.
English2.Does the Commission have any figures with regard to the entire life-cycle emissions of natural gas produced from shale?
2.Har kommissionen några uppgifter om totalt livscykelutsläpp från naturgas som utvunnits ur skiffer?
EnglishAt the same time, it allows for the necessary scope of flexibility justified by sound life-cycle considerations.
Samtidigt ges tillräckligt med flexibilitet för att man ska kunna ta hänsyn till motiverade livscykelöverväganden.
EnglishThirdly, we must adapt all our policies to take account of the use of natural resources based on the entire life-cycle.
För det tredje måste all politik anpassas efter användningen av naturresurserna baserat på hela livscykeln.
EnglishA system study carried out by IVL Swedish Environmental Research Institute are studying this from a lifecycle perspective.
En systemstudie som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet studerar detta utifrån ett livscykelperspektiv.
EnglishAt the end of the day, alongside attempting to carry out a lifecycle analysis, this is about guaranteeing that people can use PVC.
För det handlar ju förutom försöket med en livscykelanalys om att säkra användningen av PVC för människan.
EnglishEngineering Product Development of life-cycle commitments create new problems for the product development companies and via focus on: 
Produktutveckling för livscykelåtaganden skapar nya problem för tillverkande industri och via fokus på: 
EnglishThus, it is not only the critical waste-related issues which are assessed, but the entire lifecycle of PVC and possible alternatives.
Inte bara de kritiska aspekterna med avfallet bedöms utan hela livscykeln för PVC och tänkbara alternativ.
EnglishThe resource strategy is a big step forward, tackling environmental impacts in a lifecycle approach.
Resursstrategin är ett stort steg framåt, och syftar bland annat till att hantera miljömässig påverkan med ett livscykelinriktat tillvägagångssätt.