"life span" - Svensk översättning

EN

"life span" på svenska

volume_up
life span {substantiv}
EN

life span {substantiv}

volume_up
1. biologi
life span
It is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Jag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
As to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
När det gäller att begränsa direktivets livslängd till år 2005, väcker detta vissa frågeställningar.
Also, as mercury barometers do not require any batteries, they have an unlimited life span.
Dessutom kräver kvicksilverbarometrar inte några batterier, de har en obegränsad livslängd.

Användningsexempel för "life span" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey know that research is being carried out on extending the life span of human beings.
De vet att det pågår forskning som syftar till att låta människorna leva längre.
EnglishIt is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Jag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
EnglishAs to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
Med hänsyn till det snabba antagandet av direktiv, håller kommissionen fullständigt med.
EnglishAlso, as mercury barometers do not require any batteries, they have an unlimited life span.
Dessutom kräver kvicksilverbarometrar inte några batterier, de har en obegränsad livslängd.
EnglishAs to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
När det gäller att begränsa direktivets livslängd till år 2005, väcker detta vissa frågeställningar.
EnglishHowever, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
Kloner och deras avkomma har dock ännu inte studerats under hela sitt naturliga liv.
EnglishPromotional codes are like flowers: they require just the right environment to thrive, and they have a short life span.
Kampanjkoder är som blommor – de behöver rätt omgivning för att frodas och de har kort livslängd.
EnglishOil is a fossil fuel with a limited life-span and high oil prices are an irreversible and long-term trend.
Olja är ett fossilt bränsle med en begränsad livslängd, och höga oljepriser är en ofrånkomlig och långsiktig trend.
EnglishYet unfortunately these proposals have had a very short life-span, because they were unacceptable to certain parties.
Men dessa förslag blev dessvärre inte långlivade, eftersom vissa av de politiska grupperna inte kunde godta dem.
EnglishWhile it was still commonplace a hundred years ago for people to die at the age of 40, we are now averaging a life span of 80 years.
Medan vi för 100 år sedan tvingades dö i fyrtioårsåldern, så får vi i dag i genomsnitt leva i 80 år.
EnglishYet unfortunately these proposals have had a very short life-span, because they were unacceptable to certain parties.
Enligt det system som föreslogs skulle i stället ledamöterna ersättas med ytterligare 50 euro per vecka för taxikostnader.
EnglishFor example, an aircraft requires a much longer life span than other types of investment in order to be adequately paid off.
Ett flygplan kräver till exempel en mycket längre livslängd än andra typer av investeringar för en lämplig avskrivning.
EnglishSince the life-span of aircraft is about thirty years, the effect of these technical improvements are not felt for a long while.
Med tanke på att livslängden för flygplan är ungefär trettio år låter effekten av dessa tekniska förbättringar vänta länge på sig.
EnglishExtending the transitional period makes it possible to make sensible use of the current stock of buses until the end of their life-span.
En förlängning av övergångsperioden möjliggör ett vettigt utnyttjande av den befintliga bussparken under hela dess livstid.
EnglishThat longer life span, extending well beyond the age of 65, represents a considerable achievement as regards culture, society, health and economics.
Den längre livslängden, som sträcker sig långt över 65 år är en kulturell, social, hälsomässig och ekonomisk framgång.
EnglishThis will not be possible if we continue to finance coal-fired power plants, which have a 40-year life span and which emit huge amounts of CO2.
Detta kommer inte att bli möjligt om vi fortsätter att finansiera koleldade kraftverk, som har en 40-årig livslängd och som släpper ut enorma mängder koldioxid.
EnglishThis will cause, among other things, a fall in the number of young people, a diminution in the working-age population and a rise in the average life span.
Detta kommer bland annat att leda till att antalet ungdomar minskar, en minskning av andelen personer i arbetsför ålder och en ökning av medellivslängden.
EnglishI come from an agricultural background and it seems to me that what you need to control is the whole life span of the animal from the moment it is born to the time it is slaughtered.
Jag kommer från en jordbruksbakgrund och det förefaller mig att vad ni måste övervaka är djurets hela livstid från det ögonblick som det föds tills det slaktas.
EnglishMr President, as the rapporteur correctly observes, the demographic situation depends on natural population growth, average life span and migration flows.
för UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Som föredraganden mycket riktigt konstaterar är den demografiska situationen beroende av naturlig befolkningstillväxt, medellivslängd och migrationsflöden.
EnglishWhat's really concerning to me is that diabetes has increased 70 percent in the past 10 years, and this may be the first generation in which our kids live a shorter life span than we do.
Vad som oroar mig är att diabetes har ökat med 70 procent de senaste 10 åren, och detta kan vara den första generationen där våra barn har en kortare livslängd än vi.