"life sciences" - Svensk översättning

EN

"life sciences" på svenska

EN

life sciences {substantiv}

volume_up
life sciences
To support him in his role as a leader, Holtz has formed a student council, modelled after Forum Scientium, the research school for life sciences that recently celebrated its 15th anniversary.
Som stöd i sin ledarroll har han bildat ett studentråd – efter förebild från Forum Scientium, forskarskolan för livsvetenskaper som nyligen firade 15-årsjubileum.
We would like there to be in-depth studies of new issues thrown up by the life sciences, on the condition that it is clear that the positions adopted by Parliament cannot be renegotiated.
Vi vill se en fördjupning av de nya frågor som väcks av livsvetenskaperna, under förutsättning att det är klart att de ståndpunkter som intas av parlamentet inte får ifrågasättas.

Användningsexempel för "life sciences" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLife sciences should be supported and encouraged, but they must be regulated.
Biovetenskapen förtjänar att stödjas och uppmuntras, men den måste också styras.
EnglishIn physical and life sciences, the proportion of non-Americans is more than 50%.
Inom naturvetenskapen är andelen icke-amerikaner större än 50 procent.
EnglishMany fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
Många grundläggande vetenskapliga frågor om natur och liv är fortfarande obesvarade.
EnglishEuropean life sciences and technologies have already had successes over the last few years.
Det har under de senaste åren redan gjorts framsteg inom de europeiska biovetenskaperna och biotekniken.
EnglishHealth is not unrelated to the life sciences and biotechnology.
Hälsa har att göra med life science, med bioteknologi.
EnglishWe are in favour of the development of life sciences, biotechnology and, more broadly, of science in general.
Vi är för en utveckling av humanvetenskapen, biotekniken och i ett större perspektiv, vetenskapen i allmänhet.
EnglishOur achievements in life sciences, in the combat against climate change and in environmental studies are the best arguments.
Våra prestationer inom biovetenskap, i kampen mot klimatförändringarna och miljöstudier är de bästa argumenten.
EnglishCoexistence is a key issue in the Commission communication on Life Sciences and Biotechnology - a Strategy for the Future.
Samexistens är en huvudfråga i kommissionens meddelande om Biovetenskap och bioteknik - En strategi för framtiden.
EnglishBiotechnology and life sciences are undoubtedly key in building a more competitive and dynamic knowledge-based economy.
Biotekniken och biovetenskapen är odiskutabelt nyckelfaktorer för en mer konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsekonomi.
EnglishIt is therefore vital that research in the life sciences is given the highest priority in the European Research Area.
Det är därför av yttersta vikt att biovetenskaplig forskning ges högsta prioritet på det europeiska området för forskningsverksamhet.
EnglishI also have in mind Mr Verheugen's call for support for all policies relating to enlargement, notably in the area of life sciences.
Jag tänker även på alla politikområden som berör utvidgningen och som Verheugen också vill stödja, bland annat på humanvetenskapens område.
EnglishI also have in mind Mr Verheugen' s call for support for all policies relating to enlargement, notably in the area of life sciences.
Jag tänker även på alla politikområden som berör utvidgningen och som Verheugen också vill stödja, bland annat på humanvetenskapens område.
EnglishThe Union has highlighted life sciences as an area which will help to make Europe the most knowledge-based and competitive economy.
Unionen har pekat ut biovetenskapen som ett område som skall bidra till att göra Europa till den mest kunskapsbaserade konkurrenskraftiga ekonomin.
EnglishAFM creates unmatched multi-functional materials for the engineering, pulp & paper, energy, and IT industries and life sciences technology.
AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.
EnglishI therefore welcome the strategy of the Committee for biotechnology and life sciences, which is contributing to research and development in Europe.
Mot den bakgrunden välkomnar jag kommissionens strategi för bioteknik och biovetenskap, som bidrar till forskning och utveckling i Europa.
EnglishOur scientists and young researchers, mainly in mathematics, physics, chemistry and in the life sciences, are very respected all over the world.
Våra vetenskapsmän och unga forskare, som framför allt verkar inom matematik, fysik, kemi och biovetenskap, är högt ansedda över hela världen.
EnglishAll the provisions in force relating to ethics in the field of life sciences and technology will be maintained in the Fifth Framework Programme.
Samtliga gällande bestämmelser på det etiska området när det gäller biovetenskap och bioteknik kommer att överföras till det femte ramprogrammet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the life sciences have hitherto been divided among three different programmes but they are now combined in a single, problem-oriented programme.
Herr ordförande, mina ärade damer och herrar! Biovetenskaperna har hittills varit spridda på tre olika program.
EnglishThe life sciences constitute a distinct discipline and the fact that the Sixth Framework Programme has recognised this is a great step forward.
Detta är en vetenskaplig disciplin i sig och det förhållande att sjätte ramprogrammet har givit humanvetenskapen denna ställning är ett steg framåt.
EnglishResearch in the life sciences and in biotechnology must be essentially public and everyone must benefit from this research and not only those who can pay.
Forskning i biovetenskap och bioteknik måste i allt väsentligt vara offentlig och alla måste gagnas av denna forskning, inte bara de som kan betala.