"life experience" - Svensk översättning

EN

"life experience" på svenska

EN

life experience {substantiv}

volume_up
life experience (även: experience of life)
The workers, judging on the basis of their life experience, are starting to question the vision of the European Union.
Arbetstagarna grundar sig på sin livserfarenhet och börjar ifrågasätta EU:s vision.
It is important to you and to me because of our own life experience. I believe that one only values what one does not have.
Den är mycket viktig för er och för mig genom vår egen livserfarenhet.
At the end of this period, the workers must take stock of the European Union on the basis of the criterion of their daily reality and life experience.
I slutet av denna valperiod måste arbetstagarna utvärdera Europeiska unionen utifrån kriteriet om deras vardag och livserfarenhet.

Användningsexempel för "life experience" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
Men det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.
EnglishSimilarly, employers should be encouraged to invest in people with experience of life.
Likaså bör arbetsgivarna uppmuntras att investera i människor med livserfarenhet.
EnglishHe relates aspects of his own life and experience in every report.
Vid varje betänkande berättar han om sitt liv och sina erfarenheter.
EnglishThe workers, judging on the basis of their life experience, are starting to question the vision of the European Union.
Arbetstagarna grundar sig på sin livserfarenhet och börjar ifrågasätta EU:s vision.
EnglishIt is important to you and to me because of our own life experience. I believe that one only values what one does not have.
Den är mycket viktig för er och för mig genom vår egen livserfarenhet.
EnglishIt is about giving young people opportunities to experience life and work in other countries, to study and to travel.
Det handlar om att ge unga människor möjlighet att uppleva liv och arbete i andra länder, att studera och att resa.
EnglishOur parliaments lent a deaf ear, although this in no way reflected the real-life experience of the citizens of the Union.
Våra parlament har vänt dövörat till, vilket inte på något sätt har motsvarat den verklighet som unionens medborgare lever i.
EnglishIt is precisely in voluntary work that they can pass on their life experience and promote cooperation in their own living environments.
Just genom frivilligarbete kan de bidra med att dela med sig av erfarenheter och främja samarbete i den omgivning där de lever och bor.
EnglishPhysical, psychological, social, spiritual and cultural aspects all affect the individual’s life situation and experience of poor health.
Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa.
EnglishAt the end of this period, the workers must take stock of the European Union on the basis of the criterion of their daily reality and life experience.
I slutet av denna valperiod måste arbetstagarna utvärdera Europeiska unionen utifrån kriteriet om deras vardag och livserfarenhet.
English(SK) Commissioner Figeľ, I am glad you are present for this debate today as your life experience is similar to mine in many ways.
(SK) Herr kommissionsledamot Figel'! Jag är glad att ni deltar i den här debatten i dag, eftersom ni och jag på många sätt har liknande livserfarenheter.
English   Mr President, this is the first time delegates have been present here who bring with them 50 years’ experience of life under totalitarianism.
   – Herr talman! Det här är första gången som vi har delegater närvarande som bär med sig 50 års erfarenheter av ett liv under totalitarismen.
EnglishMr Helmer, we wish you a long life, and your experience in the European Parliament will certainly be a contribution for a long life, so all the best.
Herr Helmer, vi önskar er ett långt liv, och era erfarenheter från Europaparlamentet kommer säkert att bidra till ett långt liv, så lycka till.
EnglishMr President, our sense of citizenship, like our sense of identity, arises from our history, our culture, our language and our experience of life.
(EN) Herr talman! Vår känsla av medborgarskap, i likhet med vår identitetskänsla, bygger på vår historia, vår kultur, vårt språk och vår livserfarenhet.
EnglishMr President, this is the first time delegates have been present here who bring with them 50 years’ experience of life under totalitarianism.
Man har utvecklat en hybridform där konstitutionella principer blandas med praktisk politik, vilket öppnar en gränslös ram för tolkningar av överlägsna EU-tjänstemän.
EnglishWe cannot hope to tackle the inequalities in health without the active input of those whose life experience makes them experts in this field.
Vi kan inte hoppas på att kunna komma till rätta med ojämlikheterna på hälsoområdet utan aktiva insatser från dem vars livserfarenhet gör dem till experter inom detta område.
EnglishMadam President, Mrs Dybkjær’ s report deals with something of which all of us in this House have very long experience: actual life in the political organisations in which we participate.
När kvinnor kommer in i politiken förändras organiseringen av det politiska arbetet och nya frågor kommer upp på den politiska dagordningen.
EnglishHowever, this is far removed from any reality and also incidentally from any experience of life, when we live in an increasingly smaller, faster moving and more communicative world.
Detta stämmer dock inte med verkligheten och inte heller med erfarenheten, eftersom världen vi lever i blir allt mindre, allt snabbare och alltmer kommunikativ.
EnglishI agree with the rapporteur's view that older people are not a burden for the economy and society but, on the contrary, a great benefit because of their experience of life and their knowledge.
Jag håller med föredraganden om att äldre människor inte är en belastning för ekonomin och samhället. Tvärtom är de en stor tillgång tack vare sin livserfarenhet och kunskap.
English   Madam President, Mrs Dybkjær’s report deals with something of which all of us in this House have very long experience: actual life in the political organisations in which we participate.
   – Fru talman! Dybkjærs betänkande behandlar någonting som vi alla här i kammaren har mycket lång erfarenhet av: det faktiska livet i de politiska organisationer där vi deltar.