EN

lies {verb}

volume_up
lies (även: lays)
The solution lies not in repression; it lies in a change of attitude, a change of policy.
Lösningen ligger inte i förtryck. Den ligger i en förändrad attityd och en förändrad politik.
Consequently, the main problem lies in the implementation of this report if adopted.
Huvudproblemet ligger följaktligen i genomförandet av betänkandet om det antas.
The first of these lies in the mechanism itself, the Generalised System of Preferences.
Det första hindret ligger i själva instrumentet, det allmänna preferenssystemet.
Finally, let me say that nothing lies like bad statistics.
Slutligen vill jag säga att ingenting ljuger som dålig statistik.
I am offended by the way in which the Commissioner comes here and lies to us!
Jag känner mig förolämpad av det sätt på vilket ni, herr kommissionsledamot, kommer hit och ljuger!
Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.
Sparka nästa person som ljuger, i stället för att sparka dem som sätter stopp.

Användningsexempel för "lies" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPart of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
En del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
EnglishToday the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
EnglishFirstly, we want to ensure that industrial policy lies at the heart of EU policy.
För det första vill vi se till att industrifrågorna är centrala i EU:s politik.
EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
EnglishThe problem lies there: Member States are not implementing the guidelines properly.
Det är där problemet ligger: medlemsstaterna genomför inte riktlinjerna riktigt.
EnglishThe solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.
Lösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.
EnglishWe have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture.
Vi har utvecklat immunitet mot allt skräp som finns i periferin av vår kultur.
EnglishIt is true, however, that initial responsibility lies with the United States.
Det är emellertid sant att det ursprungliga ansvaret vilar på Förenta staterna.
EnglishIf it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Om unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.
EnglishWe know that from history and that is the huge danger that lies ahead of us.
Vi har lärt det av historien, och det är den enorma fara som ligger framför oss.
EnglishThe origin of the political parties lies in the parliamentary groups in this House.
De politiska partierna har sitt ursprung i parlamentsgrupperna här i parlamentet.
EnglishProof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
EnglishWe should never forget, however, where ultimate responsibility for this crisis lies.
Vi får emellertid aldrig glömma var det slutliga ansvaret för denna kris ligger.
EnglishIt is a treaty full of lies and contempt for the voice of the peoples of Europe.
Det är ett fördrag som är fullt av lögner och förakt för det europeiska folkets röst.
EnglishWe are of the opinion that this lies outside Parliament's competence to comment on.
Vi anser att detta ligger utanför parlamentets befogenheter att uttala sig om.
EnglishI believe the answer to this lies with the national parliaments and the Council.
Enligt mig finns lösningen på det främst hos de nationella parlamenten och hos rådet.
EnglishConsequently, the main problem lies in the implementation of this report if adopted.
Huvudproblemet ligger följaktligen i genomförandet av betänkandet om det antas.
EnglishI believe that the key lies in greater investment in research and development.
Enligt min åsikt är lösningen ökade investeringar i forskning och utveckling.
EnglishI believe that is exactly where the basis of the Commission's legitimacy lies.
Vilken skulle vara kommissionens legitimitet om den inte stod under kontroll?
EnglishWithout going into the substance of the matter, the problem lies in Rules 72 and 62.
Utan att behandla kärnan i ärendet, så ligger problemet i artiklarna 72 och 62.

Synonymer (engelska) till "lie":

lie
lying