"lid" - Svensk översättning

EN

"lid" på svenska

volume_up
lid {substantiv}
SV
SV

"lida" på engelska

EN

lid {substantiv}

volume_up
lid (även: flap, ringlet)
The French killed it, the Dutch put it in the coffin and now the lid is on.
Fransmännen dödade den, nederländarna lade den i kistan och nu är locket på.
The lid is still on the pan, but the moment when all the steam could escape is imminent.
Locket ligger fortfarande på grytan, men det ögonblick då allt kan pysa över är nära förestående.
This lid is represented by the Commission, which up to now has closed the door on the ideas of Parliament and its Committee on Regional Policy.
Detta lock är kommissionen, som hittills har stängt dörren för idéerna från parlamentet och dess utskott för regionalpolitik.
SV

lida [led|har lidit] {verb}

volume_up
1. allmänt
lida (även: straffas)
volume_up
to suffer [suffered|suffered] {vb} (experience pain or loss)
Fram till dess kommer djuren att lida, och människorna att lida brist på kultivering.
Until such time, animals will suffer, and people will suffer from a lack of civilisation.
Vi har masochisterna som lider på grund av systemet, men som tycker om att lida.
There are the masochists who suffer as a result of the system, but who like to suffer.
Som vanligt är det de fattigaste som kommer att lida av våra lagstiftningsnycker.
As usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
lida
volume_up
to suffer from {vb} (experience pain or loss)
Fram till dess kommer djuren att lida, och människorna att lida brist på kultivering.
Until such time, animals will suffer, and people will suffer from a lack of civilisation.
Som vanligt är det de fattigaste som kommer att lida av våra lagstiftningsnycker.
As usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
Tyvärr finns det många som fortsätter att lida på grund av dessa konflikter.
Unfortunately, there are many who continue to suffer from these conflicts.
2. näringsliv
Rättssäkerheten kommer att lida obotlig skada.
The rule of law will sustain irreparable damage.
När tjänsten inte betalas kan dessutom inte den som tillhandahåller tjänsten lida någon direkt ekonomisk förlust som ett resultat av den icke auktoriserade tillgången.
Moreover, when the service is not paid for, the service provider cannot sustain any direct financial loss as a result of unauthorized access.
När nu kommissionen underkänner Sveriges argument och lägger tonvikten vid den inre marknadens funktion, befarar vi att alkoholpolitiken kommer att lida stor skada i Sverige.
Now that the Commission is rejecting Sweden's argument and placing the emphasis upon the operation of the internal market, we fear that alcohol policy will sustain great damage in Sweden.
3. "tid"

Användningsexempel för "lid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe French killed it, the Dutch put it in the coffin and now the lid is on.
Fransmännen dödade den, nederländarna lade den i kistan och nu är locket på.
EnglishThe infidels fired at the oil fields and they lid up like the eyes of Allah.
De otrogna sköt ner i oljefälten som lyste upp som Allahs ögon.
EnglishI therefore think that we need to put the lid on this tendency simply to continue in our old ways.
Därför anser jag att vi skall motarbeta tendensen att bara fortsätta i gamla hjulspår.
EnglishThe lid is still on the pan, but the moment when all the steam could escape is imminent.
Locket ligger fortfarande på grytan, men det ögonblick då allt kan pysa över är nära förestående.
EnglishThe European Central Bank is doing nothing more than trying to keep a lid on inflation.
Europeiska centralbanken försöker endast stoppa inflationen.
EnglishThe Commission has put the lid on the issue, and it has been impossible to obtain the necessary information.
Kommissionen har lagt locket på och det har varit omöjligt att få ut nödvändig information.
EnglishMr President, the stability pact needs to put the lid on any possibility of an over-flexible budgetary policy.
Herr ordförande, stabilitetspakten kommer att täppa till öppningarna mot en smidig budgetpolitik.
EnglishI want to thank him for having taken the lid off this area and for having found an appropriate balance in the report.
Jag vill tacka honom för att ha klargjort frågan och ha funnit en bra balans i betänkandet.
EnglishFor now, a lid has been put on the pressure-cooker.
För tillfället har man lagt locket på tryckkokaren.
EnglishOne of the benefits of dictatorship, of course, is often that the lid is kept on social, religious and racial tensions.
En av fördelarna med diktaturer är, så klart, att locket läggs på sociala, religiösa och rasrelaterade slitningar.
EnglishI am pleased he has lifted the lid a bit on some of the thinking, but we invite him to perhaps share a bit more of that with us.
Det gläder mig att han har avslöjat en del tankar, men vi ber honom att möjligen dela med sig av lite fler tankar med oss.
EnglishThis lid is represented by the Commission, which up to now has closed the door on the ideas of Parliament and its Committee on Regional Policy.
Detta lock är kommissionen, som hittills har stängt dörren för idéerna från parlamentet och dess utskott för regionalpolitik.
EnglishMr Kirkhope's document has lifted the lid on a great deal - a great deal of child suffering and human suffering.
Vidare måste jag säga att det är väldigt mycket som döljer sig bakom det arbete som Kirkhope har lagt fram, mycket lidande för barn och mycket mänskligt lidande.
EnglishMr Kirkhope' s document has lifted the lid on a great deal - a great deal of child suffering and human suffering.
Vidare måste jag säga att det är väldigt mycket som döljer sig bakom det arbete som Kirkhope har lagt fram, mycket lidande för barn och mycket mänskligt lidande.
EnglishThe Commission, of course, would have preferred to keep the lid on this issue and not to have it discussed in connection with the Community patent.
Kommissionen skulle ju ha föredragit att frågan aldrig togs upp. Och att den inte diskuterades i samband med ett gemenskapspatent!
EnglishCan't lift the lid.
EnglishSome of us knew intuitively that there were growing imbalances in the communist countries, but no one could have known that the lid would blow off so fast.
En del av oss visste intuitivt att det var en ökande obalans i kommunistländerna, men ingen kunde ha vetat att det skulle explodera så snabbt.
EnglishThe stability of the region will depend on the extent to which the new leaders are able to keep the lid on the national spirit and develop a different kind of mentality.
Stabiliteten i regionen kommer att vara beroende av i vilken mån de nya ledarna lyckas dämpa den nationalistiska andan och utveckla en annan mentalitet.
EnglishThere is talk of increasing demand and investment without seemingly understanding that it is EMU which is holding back development as a whole and placing a lid on the whole of Europe.
Man talar om att öka efterfrågan och investeringarna utan att tyckas förstå att det är EMU som lägger en hämsko på hela utvecklingen och ett lock på hela Europa.
EnglishIt is a crying shame that the Conference of Presidents has decided, at the instigation of its Socialist and Christian Democrat majority, to put the lid on an important debate.
Det är särskilt beklagansvärt att talmanskonferensen, uppmuntrad av dess socialistiska och kristdemokratiska federalistiska majoritet, har beslutat att låsa en viktig debatt.

Synonymer (engelska) till "lid":

lid

Synonymer (svenska) till "lida":

lida