EN

licensing {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Dessa syftar till att fastställa tydliga krav när det gäller tillstånd för industrianläggningar.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Vi måste överväga inte bara hur man ger tillstånd utan också hur återkallandet av ett sådant tillstånd kan ske.
That is also why we propose introducing compulsory licensing for the provision of services in ports.
Därför föreslår vi också att göra hamntjänsterna beroende av ett obligatoriskt tillstånd.

Användningsexempel för "licensing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth at first and at second reading, we managed to improve this licensing system.
Både vid första och andra behandlingen lyckades vi förbättra detta system för licenser.
EnglishMoreover, we must consider licensing new types of nuclear power plants at European level.
Vi måste dessutom överväga att licensiera nya typer av kärnkraftverk inom EU.
EnglishThere should however be a complete review of the licensing systems.
Därför är det nödvändigt med en fullständig revidering av certifieringssystemet.
EnglishWill you accept compulsory licensing of important green technology to the poorest countries?
Accepterar ni tvångslicensiering av viktig grön teknik till de fattigaste länderna?
EnglishWe had agreed to develop another prudent procedure for licensing.
Vi hade kommit överens om att ta fram ett annat välbetänkt tillståndsförfarande.
EnglishThirdly, we need harmonisation of the licensing and registration formalities.
Vi behöver även harmonisering av formaliteterna när det gäller licensiering och registrering.
EnglishCompulsory licensing schemes already exist in Member States’ legislation.
Obligatoriska licenssystem finns redan i medlemsstaternas lagstiftning.
EnglishThe Commission awaited the import data rather than relying on the licensing arrangements.
Kommissionen inväntade importuppgifterna i stället för att förlita sig på licensavtalen.
EnglishWhat is no less necessary is harmonised licensing of plant protection agents.
På samma sätt måste godkännandet av bekämpningsmedel harmoniseras.
EnglishMr Commissioner, can you guarantee that we will be able to start the licensing process next year?
Herr kommissionär, kan ni garantera att vi kan börja med licenseringen nästa år?
EnglishThese define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Dessa syftar till att fastställa tydliga krav när det gäller tillstånd för industrianläggningar.
EnglishOne of the points that concerns me is the cost of licensing for young people in particular.
En av punkterna som oroar mig är kostnaden för att få körkort, framförallt för ungdomar.
EnglishI would like to deal with just one point, namely that of compulsory licensing.
Jag vill bara ta upp en enda sak, nämligen tillståndsplikten.
EnglishStakeholders were invited to comment on emerging online licensing trends by 1 July 2007.
Intressenterna inbjöds att kommentera framväxande licensieringstrender senast den 1 juli 2007.
EnglishFive licensing procedures for industrial sites in Krefeld district are currently under way.
I nuläget pågår fem tillståndsförfaranden för industrianläggningar som avser Krefeldområdet.
EnglishThe compulsory licensing issue thus remains on the agenda of the WTO.
Frågan om obligatoriska licenser kvarstår alltså på WTO: s agenda.
EnglishThe provisions proposed in the Breyer report would result in 27 national licensing zones.
Bestämmelserna som föreslås i Breyerbetänkandet skulle resultera i 27 nationella tillståndszoner.
EnglishThe compulsory licensing issue thus remains on the agenda of the WTO.
Frågan om obligatoriska licenser kvarstår alltså på WTO:s agenda.
EnglishThe Commission actively encourages the development of an own online licensing market for music.
Kommissionen uppmuntrar aktivt framväxten av en egen licensieringsmarknad för musik på nätet.
EnglishNew regulations on ownership and control rights, licensing and branding have been put in place.
Nya bestämmelser för ägarskap och kontrollrättigheter, tillstånd och märkning har genomförts.

Synonymer (engelska) till "license":

license
licensed