EN

licensed {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "licensed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe same is true for licensed production overseas, and transport and trans-shipment.
Den skall också gälla licenstillverkning utomlands och transport och återexport.
EnglishThe first licensed hunt for wolves in 50 years has recently ended in Sweden.
I Sverige har den första licensjakten på varg på 50 år nyligen avslutats.
EnglishEven the registration numbers of vehicles licensed in the EU have a recognition value.
Till och med fordon med registreringsnummer utfärdade inom EU har ett igenkänningsvärde.
EnglishFalsified medicines are also increasingly finding their way into the licensed distribution chain.
Förfalskade läkemedel blir också allt vanligare i den lagliga distributionskedjan.
EnglishWas that an unfortunate mistake or a crime which would be licensed under the future Treaty?
Var det ett olyckligt misstag eller ett brott som skulle kunna tolereras enligt det framtida fördraget?
EnglishShe's not licensed for that; she has never done it.
Hon har inte licens för att göra det och hon har aldrig gjort det förut.
EnglishThat, to me, is licensed robbery by our profession.
Jag tycker att detta är att likna vid ett auktoriserat rån som utförs av vår yrkesgrupp.
EnglishSubstances that are proven to be detrimental to health will not be licensed, on that we are in agreement.
Ämnen som visat sig vara skadliga för hälsan kommer inte att godkännas, det är vi överens om.
EnglishBy 2009 all food-producing companies must be licensed.
Till 2009 måste alla livsmedelsproducerande företag ha tillstånd.
EnglishOnly expressly licensed products should be marketed.
Bara sådant som uttryckligen tillåtits får förekomma på marknaden.
EnglishThere isn't a single licensed architect in the whole county.
Det finns inte en enda legitimerad arkitekt i hela länet.
EnglishEven the 1% value for licensed products would appear to be much too high and far too arbitrary for our liking.
Även värdet på 1 procent för tillåtna produkter anser vi vara alltför högt och för godtyckligt.
EnglishEven the 1 % value for licensed products would appear to be much too high and far too arbitrary for our liking.
Även värdet på 1 procent för tillåtna produkter anser vi vara alltför högt och för godtyckligt.
EnglishSimilarly, we should also look at licensed manufacturing.
På samma sätt bör vi även titta på licenstillverkningen.
EnglishAbove all, we also succeeded in finding a means of ensuring that cabin staff will henceforth be licensed.
Framför allt lyckades vi också hitta ett sätt att se till att kabinbesättningar hädanefter kommer att certifieras.
EnglishThey have a full paper trail to prove they bought this oil from a licensed company in Dublin that supplies oil.
De har en hel papperstrave som bevis för att de har köpt den här oljan från ett erkänt företag i Dublin som levererar olja.
EnglishCompetition was introduced, licensed conveyancers allowed, and it drove down prices, but not standards.
Man införde konkurrens och tillät auktorisation för att få utföra denna typ av tjänster, och detta sänkte priserna, men inte standarden.
EnglishHowever, all medicines sold in the EU must be licensed, and licences are issued by the national authorities of one or more countries.
Alla läkemedel som säljs i EU måste vara godkända av de nationella myndigheterna i ett eller flera länder.
EnglishThere is more music available to consumers on the internet than ever before, yet hardly any of it is properly licensed.
Konsumenterna har tillgång till mer musik på Internet än någonsin. Trots det saknar nästan all musik de rätta licenserna.
EnglishSmokers also have a right to know that there are more than 600 additives licensed for use in tobacco products.
Rökare har också rätt att få veta att det finns fler än 600 tillsatsämnen som man fått tillstånd för att använda i tobaksprodukter.

Synonymer (engelska) till "licensed":

licensed
license