EN

license {substantiv}

volume_up
1. allmänt
license (även: ID card)
Körkort och legitimation, tack.
Competition was introduced, licensed conveyancers allowed, and it drove down prices, but not standards.
Man införde konkurrens och tillät auktorisation för att få utföra denna typ av tjänster, och detta sänkte priserna, men inte standarden.
We are also currently completing a study on the problems associated with licensing and official authorisation, company transfer and bankruptcy procedures in the Member States.
Vi håller också för närvarande på att slutföra en studie om problemen i samband med tillstånd och auktorisation, företagsöverlåtelse och konkursförfaranden i medlemsstaterna.
2. näringsliv
license (även: concession)
3. konst, amerikansk engelska
license (även: licence)
It is noted that the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1983 allows UK local authorities to license street stall vendors and services providers in designated areas.
Känner kommissionen till detta tillståndssystem och anser kommissionen att de krav som lokala myndigheter, såsom Westminster, ställer ligger i linje med de friheter som fastställs i direktivet?
4. amerikansk engelska
So you rise from the ashes with a license to do whatever you want.
Så du reste dig ur askan med rätt att göra vad du ville.
Smokers also have a right to know that there are more than 600 additives licensed for use in tobacco products.
Rökare har också rätt att få veta att det finns fler än 600 tillsatsämnen som man fått tillstånd för att använda i tobaksprodukter.
Firstly, unless human rights and international humanitarian law are being respected in the recipient country, arms exports can never be licensed.
För det första får vapenexport aldrig tillåtas om inte mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt respekteras i mottagarlandet.
license (även: charter, licence)
Licensing procedures, as the report emphasises, are far too complicated, and it calls for the introduction of a one-stop shop for the clearance of rights.
Licensieringsförfaranden, som betonas i betänkandet, är alldeles för komplicerade och man kräver ett införande av en enda instans för att klargöra rättigheter.
Firstly, unless human rights and international humanitarian law are being respected in the recipient country, arms exports can never be licensed.
För det första får vapenexport aldrig tillåtas om inte mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt respekteras i mottagarlandet.
They had an exclusive license on the most popular content, and they exercised it in a way that tried to demonstrate to the broadcasters who really was in charge.
De hade exklusiva rättigheter till det mesta populärkulturinnehållet - och de utövade rättigheterna på ett sätt som försökte visa - för de som sänder, vilka som verkligen bestämde.
license (även: licence, permit)
This is like having a license to print money and a barrel of free ink.
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
(CS) President Hugo Chávez has prevented Radio Caracas Televisión from renewing its license.
(CS) President Hugo Chávez har förhindrat Radio Caracas Televisión att få sin licens förnyad.
Freedom of religion should not be subject to licensing or state permission: it should be a matter for individual conscience.
Religionsfrihet borde inte vara föremål för licens eller statligt tillstånd; det borde handla om individens samvete.
In order to conduct hazardous activity one has to apply for a license.
För att få bedriva miljöfarlig verksamhet måste du söka tillstånd.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Vi måste överväga inte bara hur man ger tillstånd utan också hur återkallandet av ett sådant tillstånd kan ske.
license (även: holiday, leave, licence, vacation)
license (även: exemption, licence)
license (även: licence)
license (även: licence)
license (även: licence)
license (även: licence)
license (även: licence)

Användningsexempel för "license" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd you can actually see that the license plate of the Samara ends in 78RUS.
Och du kan faktiskt se att registreringsskylten på Samaran slutar med 78RUS.
EnglishThis is like having a license to print money and a barrel of free ink.
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
EnglishIt strikes me as an important topic, if Europe has asked to license this technique.
Jag tycker att det är viktigt att EU har velat tillåta den här metoden.
EnglishIts use is subject to the terms and conditions of the license agreement below.
Används i enlighet med villkoren för nedanstående licensavtal.
EnglishFor example, you can find it from some phone numbers and car license plates and stuff like that.
Man kan till exempel hitta det från telefonnummer och registreringskyltar och liknande.
EnglishIn order to conduct hazardous activity one has to apply for a license.
För att få bedriva miljöfarlig verksamhet måste du söka tillstånd.
EnglishThis arrangement is a license for poachers and for those engaged in the illegal trade in animals.
Denna reglering är ett fribrev för tjuvskyttar och illegala djurhandlare.
English(CS) President Hugo Chávez has prevented Radio Caracas Televisión from renewing its license.
(CS) President Hugo Chávez har förhindrat Radio Caracas Televisión att få sin licens förnyad.
EnglishIf you accept the terms of this license agreement, press Accept.
Om du godkänner villkoren i licensavtalet klickar du på Godkänns.
EnglishI don't have a license yet, but I need something to learn on.
Jag har inget körkort än, men jag behöver nånting att lära mig på.
EnglishCA: So you want to license this software to publishers to make books as beautiful as that?
CA: Så du vill licensiera den här programvaran till förlag så de kan gör lika vackra böcker som den där?
EnglishHow can we license individual operators if we do not make that separation?
Hur skall vi nu kunna tillåta enskilda järnvägsföretag på spåret om vi inte tillämpar just denna åtskillnad?
EnglishIn Europe we take over two years on average to license a perfectly safe GM product.
I EU tar vi i genomsnitt mer än två år på oss för att godkänna en fullständigt säker genetiskt modifierad produkt.
EnglishSo you rise from the ashes with a license to do whatever you want.
Så du reste dig ur askan med rätt att göra vad du ville.
EnglishHowever, Mr President, I am in favour of removing the requirement to re-license products every five years.
Jag är däremot för, herr talman, att man avskaffar förnyandet av godkännandet vart femte år.
EnglishI would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
EnglishI would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
EnglishI would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
EnglishI think we have to make sure that we look at this and that we have a system by which we can license these products.
Vi måste se till att vi undersöker detta och att vi får ett system för att tillåta dessa produkter.
EnglishI didn't know you could get tickets without a license!
Jag visste inte att man kunde få böter utan körkort.

Synonymer (engelska) till "license":

license