"liberation" - Svensk översättning

EN

"liberation" på svenska

volume_up
liberation {substantiv}
volume_up
liberalism {substantiv}
volume_up
liberal {substantiv}
EN

liberation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
We should therefore be talking about 'liberation ' and not 'war ' in respect of Iraq.
befrielse i stället för? krig?.
We should therefore be talking about 'liberation' and not 'war' in respect of Iraq.
befrielse i stället för ?krig?.
Would it be seen as a liberation or as an occupation?
Skulle man uppleva det som en befrielse eller som en ockupation?
Above all, however, it was also a day of liberation for Germany.
Framför allt var det emellertid en dag av frigörelse även för Tyskland.
If we allow the problem to be ignored, we shall be talking not of sexual liberation but of criminal oppression.
Om vi tillåter att problemet ignoreras kommer vi inte att tala om sexuell frigörelse utan om brottsligt förtryck.
And the liberation of political speech, personified by Elizardo Sanchez and Osvaldo Payá, to whom we awarded the Sakharov Prize.
Och även en frigörelse av det politiska talet, personifierat av Elizardo Sanchez och Osvaldo Payá, som vi har tilldelat Sacharovpriset.
Europaparlamentet uppmanar till frigivning av Ayman Nour ”.
For 100 other political prisoners, there is not a single prospect of liberation; quite the opposite is the case.
För 100 andra politiska fångar finns det inget hopp om frigivning – snarare tvärtom.
Calls for the liberation of Dr Ayman Nour'.
Europaparlamentet uppmanar till frigivning av Ayman Nour”.
liberation (även: release)
2. kemi
liberation
Above all, however, it was also a day of liberation for Germany.
Framför allt var det emellertid en dag av frigörelse även för Tyskland.
If we allow the problem to be ignored, we shall be talking not of sexual liberation but of criminal oppression.
Om vi tillåter att problemet ignoreras kommer vi inte att tala om sexuell frigörelse utan om brottsligt förtryck.
And the liberation of political speech, personified by Elizardo Sanchez and Osvaldo Payá, to whom we awarded the Sakharov Prize.
Och även en frigörelse av det politiska talet, personifierat av Elizardo Sanchez och Osvaldo Payá, som vi har tilldelat Sacharovpriset.

Användningsexempel för "liberation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne effect, paradoxically, is that it produces paralysis, rather than liberation.
Den ena är, paradoxalt nog, att den leder till förlamning istället för befrielse.
EnglishFor us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
För oss var det inte bara datumet för befrielsen, utan också början på ockupationen.
EnglishAnd all three have made tremendous advances since national liberation in 1991.
Och alla tre har gjort oerhörda framsteg sedan den nationella befrielsen 1991.
EnglishWe should therefore be talking about 'liberation' and not 'war' in respect of Iraq.
Därför borde vi när det gäller Irak tala om ?befrielse i stället för ?krig?.
EnglishToday there is an interesting article in Libération which asks just that question.
I dag finns en intressant artikel i Libération som ställer just den frågan.
EnglishWe should therefore be talking about 'liberation ' and not 'war ' in respect of Iraq.
Därför borde vi när det gäller Irak tala om? befrielse i stället för? krig?.
EnglishIn addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Dessutom greps ledaren för Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse.
EnglishThe liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
Frigivandet av politiska fångar innebär inte någon väsentlig förändring.
EnglishMy father fought in Montgomery's army in Flanders for the liberation of Brussels.
Min far stred i Montgomerys armé i Flandern för att befria Bryssel.
EnglishThose vital elements of liberation still have to be secured in Vietnam.
Dessa avgörande befrielseaspekter återstår ännu att tillgodose i Vietnam.
EnglishOn the other hand, I have witnessed the liberation of Krajina in Croatia, for example.
Å andra sidan har jag bland annat sett befrielsen av Krajina i Kosovo.
EnglishThe accession to Schengen marks the final liberation from the past.
Anslutningen till Schengen betecknar den slutgiltiga frigörelsen från det förflutna.
EnglishThis is the culmination of the great liberation movement that took place in Eastern Europe.
Detta är kulmen på det stora befrielsearbete som har ägt rum i Östeuropa.
EnglishIt is our duty to support this report and bring liberation to Turkish women.
Det är vår skyldighet att stödja detta betänkande så att de turkiska kvinnorna kan frigöra sig.
EnglishKatyn, which demonstrated that liberation and destruction can take place at the same time.
Katyn, som visade att befrielse och förstörelse kan äga rum samtidigt.
EnglishSince 1989, as we have been reminded, our Chamber has requested the liberation of Souha Bechara.
Som man erinrade om här, krävde kammaren redan 1989 att Souha Béchara skulle friges.
EnglishThere is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération.
Det finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération.
EnglishThe withdrawal of the Liberation Army and the withdrawal of the troops?
Tillbakadragande av befrielsearmén och tillbakadragande av styrkorna?
EnglishThere is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération .
Det finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération .
EnglishWe regularly press for national reconciliation and for the liberation of political detainees.
Vi trycker regelbundet på för nationell försoning och för att politiska fångar ska friges.