"liberal democracy" - Svensk översättning

EN

"liberal democracy" på svenska

EN

liberal democracy {substantiv}

volume_up
1. politik
liberal democracy
Democracy must be liberal democracy, not dictatorship by the majority.
Demokratin måste vara en liberal demokrati, inte majoritetens diktatur.
That way has already been mapped - it is well trodden and it is called Liberal Democracy.
Denna väg har redan stakats ut - den är väl ingången och kallas liberal demokrati.
It is not a liberal democracy in the European meaning of the word.
Det är ingen liberal demokrati i europeisk mening.

Användningsexempel för "liberal democracy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis system threatens to permanently weaken liberal democracy in Russia itself.
Detta system hotar att permanent försvaga den liberala demokratin i Ryssland.
EnglishThat way has already been mapped - it is well trodden and it is called Liberal Democracy.
Denna väg har redan stakats ut - den är väl ingången och kallas liberal demokrati.
EnglishDemocracy must be liberal democracy, not dictatorship by the majority.
Demokratin måste vara en liberal demokrati, inte majoritetens diktatur.
EnglishIt is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom.
Terrorism utövas av brottslingar och mördare som avskyr vår liberala demokrati och frihet.
EnglishOur own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.
Vår egen väg till 1900-talets liberala demokrati gick mycket sakta.
EnglishDemocracy, the rule of law, liberal democracy, these are the foundations of contemporary Europe.
Demokrati, rättsstatsprincipen och liberal demokrati är grundpelarna för det moderna Europa.
EnglishWe in the European Union are currently faced with a crisis of the European systems of liberal democracy.
I EU står vi för närvarande inför en kris i de europeiska systemen för liberal demokrati.
EnglishIt is not a liberal democracy in the European meaning of the word.
Det är ingen liberal demokrati i europeisk mening.
EnglishThe policy should support international law - international humanitarian law, liberal democracy and the rule of law.
Politiken bör stödja internationell rätt - internationell humanitär rätt, liberal demokrati och rättssäkerhet.
EnglishRussia is not a mature liberal democracy.
EnglishLiberal democracy has triumphed.
EnglishIt is an exceptional country by European standards in that it does not have a liberal democracy or rule of law and it has censorship.
Utifrån EU:s normer är det ett exceptionellt land genom att det inte har någon liberal demokrati eller rättssäkerhet och genom att det har censur.
EnglishWell, I come from the former Soviet Republic of Belarus, which, as some of you may know, is not exactly an oasis of liberal democracy.
Nå, jag kommer från den före detta Sovjetrepubliken Belarus, och det är, som en del av er kanske vet, inte direkt någon oas av liberal demokrati.
EnglishOver recent years, we have seen a consolidation of democracy and a move from an electoral to a liberal democracy.
Under de senaste åren har vi sett en konsolidering av demokratin och en övergång från att bara vara länder med fria demokratiska val till att bli liberala demokratier.
EnglishIt is also saying something absolutely critical in a liberal democracy: that general services are part of the infrastructure of citizenship.
Det säger också någonting väldigt avgörande i en liberal demokrati: att allmänna tjänster utgör en del av infrastrukturen för medborgarskap.
EnglishFrancis Fukuyama himself now concedes that the Hegelian dream of the inexorable march of history toward liberal democracy does not hold water.
Francis Fukuyama själv håller nu med om att den hegelianska drömmen om historiens obevekliga marsch mot liberal demokrati inte är vattentät.
EnglishWe have been admiring onlookers at the way the Georgian people have striven to build a liberal democracy, a strong civil society and free elections.
Vi har betraktat det georgiska folkets kamp för att bygga upp en liberal demokrati, ett starkt civilsamhälle och fria val med beundran.
EnglishEven though it is not a liberal democracy, Russia must be a predictable and reliable state, and Europe must work hard to that end.
Även om Ryssland inte är någon liberal demokrati måste det vara en förutsägbar och pålitlig stat, och EU måste arbeta hårt för att detta ska kunna åstadkommas.
EnglishWe should therefore maintain the practice of observing elections, but we must not limit ourselves to such actions in the fight to establish an authentic liberal democracy.
Vi måste därför fortsätta bevaka valen, men vi får inte begränsa oss till sådana åtgärder i vår kamp för att skapa en verkligt liberal demokrati.
EnglishOur Charter has its roots in events that contributed to the development of democracy and the contemporary system of liberal democracy during the last 200 years.
Vår stadga har sina rötter i händelser som har bidragit till utvecklingen av demokrati och det nutida systemet av liberal demokrati under de senaste 200 åren.

Liknande översättningar för "liberal democracy" på svenska

democracy substantiv
liberal adjektiv
liberal substantiv
direct democracy substantiv