"liaison" - Svensk översättning

EN

"liaison" på svenska

volume_up
liaison {substantiv}
SV

"liaison" på engelska

EN
EN

liaison {substantiv}

volume_up
It is the wish of our Committee on Budgets to work on this objective in close liaison with the national parliaments.
Det är vårt budgetutskotts önskan att arbeta med denna målsättning i nära förbindelse med de nationella parlamenten.
So let us entrust the European Food Safety Agency only with conducting scientific risk analysis, in liaison with our national agencies.
Låt oss därför inte ge den europeiska livsmedelsmyndigheten något annat uppdrag än att göra vetenskapliga försök, i förbindelse med de nationella organen.
SV

liaison {neutrum}

volume_up
liaison
volume_up
link {substantiv}

Användningsexempel för "liaison" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAsk the liaison office for posted workers in the country where you're working.
Fråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.
EnglishI can produce several other details from liaison officers in China and other places.
Jag kan ta fram många fler uppgifter från sambandsmän i Kina och på andra platser.
EnglishFor that reason, it is very important that we create a network of liaison officers.
På grund av detta är det mycket viktigt att vi inrättar ett nätverk av sambandsmän.
EnglishFor details, contact the liaison office for posted workers in the country you're going to.
Mer information kan du få från kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.
EnglishI know the North Koreans have asked for a liaison office to be opened in Brussels.
Jag känner till att nordkoreanerna vill att det skall öppnas ett kontaktkontor i Bryssel.
EnglishThe European Commission opens a new Liaison Office in Pristina, Kosovo.
Europeiska kommissionen öppnar ett nytt förbindelsekontor i Pristina, Kosovo.
EnglishThe Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
Byrån skall vid behov fullgöra sina uppgifter i samråd med kommissionen.
EnglishAt the same time, we must step up liaison and coordination between our economic policies.
Vi måste samtidigt förstärka samordningen och samstämmigheten i vår ekonomiska politik.
EnglishPlease check your rights as an employee with the host-country liaison office for posted workers.
Ta reda på dina rättigheter hos kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.
EnglishAre there already liaison officers in these new representations who would be involved in ...
Finns det redan sambandsmän vid dessa nya representationer som kommer att delta i ...
EnglishFind out more on your rights by contacting that country's liaison office for posted workers.
Om du vill veta mer kan du kontakta landets kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.
EnglishContact your national liaison office to find out which authority can issue this document.
Kontakta din nationella kontaktpunkt för att ta reda på vilken myndighet som utfärdar intyget.
EnglishI officially opened Parliament's new Liaison Office with the United States Congress in Washington.
Jag invigde parlamentets nya sambandskontor med Förenta staternas kongress i Washington.
EnglishObviously, the Commission works in close liaison with individual national authorities in such cases.
Givetvis arbetar kommissionen i dessa fall mycket nära berörda nationella myndigheter.
EnglishMeetings between these liaison officers and Commission and Frontex representatives should be taking place.
Möten mellan dessa sambandsmän och kommissionen och Frontex' företrädare bör äga rum.
EnglishCreation of an immigration liaison officers' network (debate)
Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (debatt)
EnglishResponsible for The Institute of Technology’s (LiTH) school liaison since 2004.
Ansvarar för LiTH:s skolsamverkan sedan 2004.
EnglishSubject: Matters arising from Commission liaison with IAEA
Angående: Frågor till följd av kommissionens partnerskap med Internationella atomenergiorganet
EnglishImmigration Liaison Officers (ILOs) are indeed engaged in quite complex and opaque activities.
Sambandsmännen för invandring har verkligen hand om en mycket komplex och svåröverblickbar verksamhet.
EnglishAsk the host-country liaison office for posted workers.
Hör med värdlandets kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.

Synonymer (engelska) till "liaison":

liaison