EN

levy {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
We would prefer a simpler levy on retail goods.
Vi skulle föredra en enklare uttaxering på detaljhandelsvaror.
The European Union annual budget will still be raised by means of a levy on individual Member States to the maximum of 1.27 % GDP.
Europeiska unionens årliga budget kommer fortfarande att höjas genom en uttaxering av individuella medlemsstater till ett maximum av 1, 27 procent av BNI.

Användningsexempel för "levy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
Därför tror jag att bibehållandet av andelen skulle skada vår sunda industri.
EnglishI agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
Föredragandens förslag med avseende på skatt på avfall som deponeras stöder jag.
EnglishAs regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
Vad gäller en avgift på flygbiljetter finns det inga särskilda gemenskapsbestämmelser.
EnglishAs regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
Det skulle bidra till att säkerställa förenlighet med skyldigheterna enligt fördraget.
EnglishMy opposition to reinstating the storage levy scheme is based on three factors.
Mitt motstånd mot att återinföra lagringsavgift grundas på tre faktorer.
EnglishYou said that existing differences in levy systems were of no significance.
Ni sade att befintliga skillnader i avgiftssystem inte har någon betydelse.
EnglishI strongly oppose this type of levy or tax on international transactions.
Denna typ av avgift eller skatt på internationella transaktioner är jag starkt emot.
EnglishI am referring, for instance, to the issue of the tax or levy on financial transactions.
Jag syftar exempelvis på frågan om skatt eller avgifter på finansiella transaktioner.
EnglishPresident Obama's concept of a levy on financial institutions could bear some merit.
Det finns en del som talar för president Barack Obamas idé om en avgift för finansinstitut.
EnglishIs the Commission considering proposing a levy such as the Google tax at European level?
Överväger kommissionen att föreslå en avgift som denna Google-avgift på gemenskapsnivå?
EnglishA levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
En avgift på 0,05 procent skulle ge intäkter på över 200 miljarder euro.
EnglishA certain levy on receivers will mean that broad use will be free of charge.
Mot vissa avgifter kommer användningen att bli gratis för mottagarna.
EnglishThis is why I will continue to call for a common framework for a bank levy at global level.
Därför fortsätter jag att efterlysa en gemensam ram för en bankavgift på global nivå.
EnglishCanada, Japan and Brazil have already spoken out openly against a bank levy.
Kanada, Japan och Brasilien har redan uttalat sig mot en bankavgift.
EnglishIf the EU is given the power to levy and collect taxes we will be paving the way for federalism.
Om man ger EU beskattningsrätt går man i den riktning som federalisterna visar.
EnglishThe introduction of an export levy by the Commission was an unfortunate measure.
Kommissionens införande av exporttullar var en olycklig åtgärd.
EnglishThis solidarity fund will be sustained by a 5% levy on each compensation payment for transfer.
Denna fond kommer att finansieras med 5 procent av överföringsersättningarna.
EnglishFirstly, in my view, the implementation of the super levy at this time would be inappropriate.
För det första anser jag att det vore olämpligt att införa tilläggsavgiften just nu.
EnglishThis solidarity fund will be sustained by a 5 % levy on each compensation payment for transfer.
Denna fond kommer att finansieras med 5 procent av överföringsersättningarna.
EnglishWhat is more, Member States may levy higher landing fees for noisier aeroplanes.
Medlemsländerna kan dessutom införa högre landningsavgifter för de mest bullerstörande flygplanen.

Synonymer (engelska) till "levy":

levy