EN

leverage {substantiv}

volume_up
1. allmänt
That gives us enormous potential leverage, and we should be using it.
Detta ger oss oerhörda möjligheter till inflytande och de bör vi utnyttja.
Clearly, more resources improve our leverage - that is true.
Mer resurser ökar naturligtvis vårt inflytande, det är sant.
Therefore, we have considerable leverage here in the EU over President Ali Abdullah Saleh.
Det ger oss i EU ett betydande inflytande över President Ali Abdullah Saleh.
2. ekonomi
The EIB has a leverage of about 35 times, and its shareholders are Member State governments.
Europeiska investeringsbanken har en skuldsättningsgrad på cirka 35 gånger, och dess delägare är medlemsstaternas regeringar.
Very high leveraging and focus on short-term gains increase overshooting.
En mycket hög skuldsättningsgrad och fokus på kortsiktig vinst ökar överskridandet.
3. näringsliv
Our 30% shall also continue to be used as a leveraging tool.
Våra 30 procent ska även fortsättningsvis användas som hävstång.
We view the 30% goal as a way of leveraging others to join us in raising their ambitions.
Vi ser 30-procentsmålet som en hävstång för att få med oss andra på högre ambitioner.
We have seen that the fact that we have used our 30% target as a leveraging tool has also put pressure on others parties.
Vi har sett att det faktum att vi har använt vårt 30-procentmål som en hävstång också har satt press på andra parter.

Användningsexempel för "leverage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Elise programme was a good project in terms of providing great leverage.
Elise-programmet var ett bra projekt på grund av dess omfattande hävstångseffekt.
EnglishDecisions must now be taken to enhance the leverage effect of Community funding.
Beslut måste nu fattas för att öka gemenskapsstödets hävstångseffekt.
EnglishTherefore, we have considerable leverage here in the EU over President Ali Abdullah Saleh.
Det ger oss i EU ett betydande inflytande över President Ali Abdullah Saleh.
EnglishThat gives us enormous potential leverage, and we should be using it.
Detta ger oss oerhörda möjligheter till inflytande och de bör vi utnyttja.
EnglishLeverage, the remuneration method and delegation will now be monitored.
Hävstångseffekten, ersättningsmodellen och delegeringen kommer nu dessutom att övervakas.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Som vi alla vet är komplicerade finansiella instrument och hävstänger förknippade med risker i sig.
EnglishChina is perhaps the only country to have any real leverage over the North Korean regime.
Kina är kanske det enda land som har något verkligt inflytande på den nordkoreanska regimen.
EnglishWe do have a lot of leverage over Morocco here in the EU, particularly over fishing rights and aid.
EU har stort inflytande över Marocko, i synnerhet över fiskerättigheter och bistånd.
EnglishThat is where I believe we can leverage our interest and leverage our commitment most beneficially.
Det är där jag anser att vårt intresse och åtagande kommer bäst till nytta.
EnglishThe GSP is one of those areas where Parliament will have a bigger say and more leverage.
GSP är ett av de områden där parlamentet kommer att få mer att säga till om och större inflytande.
EnglishThere is a need therefore to leverage existing programmes at national and EU levels.
Det finns därför ett behov av att förbättra de befintliga programmen på nationell nivå och på EU-nivå.
EnglishWe should take a more differentiated approach to the factor of debt leverage.
Vi bör ha en mer differentierad syn på skuldhävstänger.
EnglishWe believe the EU would have a stronger leverage on Syria if the association agreement was signed.
Vi anser att EU skulle få större inflytande över Syrien om associeringsavtalet undertecknades.
EnglishFirst we must think of the'small players ' and look to see how we can apply some leverage for them.
Vi måste först tänka på de små och se till hur vi kan hjälpa dem.
EnglishAsian countries are encouraged to do the same and to use their economic leverage in the process.
Asiatiska länder uppmanas att göra samma sak och att utnyttja sitt ekonomiska inflytande till detta.
EnglishThat is why we try to leverage as much of the money as we can from other financial institutions.
Det är därför vi försöker förmå andra finansinstitut att ställa upp med så mycket pengar som möjligt.
EnglishFurthermore, it has been agreed that there will be a migration towards a full and binding leverage ratio.
Dessutom har man kommit överens om att övergå till en fullständig och bindande hävstångsgrad.
EnglishAnd that attention would help leverage the situation, as well as all of the other sides of it."
Och den uppmärksamheten skulle hjälpa till att få mer makt åt projektet, såväl som andra sidor av det."
EnglishBut also we are a community of certain shared values and we need to keep the leverage in our hands.
Vi är dock en gemenskap med vissa gemensamma värderingar, och vi måste behålla makten i våra händer.
EnglishClearly, more resources improve our leverage - that is true.
Mer resurser ökar naturligtvis vårt inflytande, det är sant.

Synonymer (engelska) till "leverage":

leverage
leveraging
English