EN

levelling {substantiv}

volume_up
1. konstruktion, brittisk engelska
levelling (även: leveling)
levelling (även: leveling)
This is, no doubt, because of the very nature of the European Union, which is given to standardising and levelling.
Det beror tveklöst på Europeiska unionens själva natur, som är inriktad på standardisering och avvägning.

Användningsexempel för "levelling" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Alyssandrakis said that we are engaged in an effort of levelling down.
Konstantinos Alyssandrakis sade att vår insats handlar om att sänka nivåerna.
EnglishThe offset has a de-levelling effect and is based on the reverse of solidarity.
Fribeloppet bidrar till att öka skillnaderna i samhället och bygger på omvänd solidaritet.
EnglishThis opening up of the market should go hand in hand with a levelling of the social bar.
Detta öppnande av marknaden bör gå hand i hand med en utjämning av det sociala hindret.
EnglishIt is not a question here of harmonising taxes in the sense of levelling them down.
Här handlar det inte om en skatteharmonisering i utjämnande syfte.
EnglishHarmonizing standards runs the risk of levelling them down to the same common denominator.
Att harmonisera normerna innebär också att man riskerar att sänka dem.
EnglishI will welcome a levelling-out of standards in some Member States in the European Union.
Jag kommer att välkomna en utjämning av standarden i vissa medlemsstater i Europeiska unionen.
EnglishThe legitimate concern to create a true functioning single market must not lead to levelling down.
Men det bevarar den gemensamma jordbrukspolitikens befintliga strukturer.
EnglishInstead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
I stället är den ett uttryck för den grundläggande ekonomiska principen om att skapa rättvisa spelregler.
EnglishI think that the best way of levelling criticism is by means of dialogue.
Jag tror att bästa sättet att göra det på är en dialog.
EnglishThe idea of levelling out inequalities in the area of health is based on the value of human life.
Idén att jämna ut ojämlikhet inom hälso- och sjukvården bygger på värderingen av mänskligt liv.
EnglishWe could also consider levelling the milk quota at European level.
Vi kan även tänka oss att utjämna mjölkkvoterna på EU-nivå.
EnglishHarmonising up, yes, but levelling down, no.
Samordna genom strängare bestämmelser, ja, men genom lägre bestämmelser, nej.
EnglishThis entailed a levelling-down of working and living conditions.
Detta medförde en sänkning av arbets- och livsvillkoren.
EnglishThe legitimate concern to create a true functioning single market must not lead to levelling down.
Den legitima strävan att skapa en inre marknad som verkligen fungerar får inte leda till sänkta standarder.
EnglishEssentially, cohesion means levelling out the differences between the richest and the poorest regions.
I själva verket innebär den att man jämnar ut skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste regionerna.
EnglishThis is, no doubt, because of the very nature of the European Union, which is given to standardising and levelling.
Det beror tveklöst på Europeiska unionens själva natur, som är inriktad på standardisering och avvägning.
EnglishFirstly when talking about harmonization between the Member States, we are also talking about the risk of levelling down.
För det första, den som säger harmonisering mellan medlemsstater säger risk för utjämning underifrån.
EnglishLevelling downwards – that is the technique constantly used by Brussels to harmonise European and non-European legislation.
Vi måste återupprätta karriärstegen, och värdesätta utbildnings- och examensbevis, inte göra tvärtom.
EnglishWill it cause a levelling down effect?
Kommer det att leda till en utjämning på en lägre nivå?
EnglishIt was important to eliminate any ambiguity concerning the possibility of a ‘levelling down’ type of harmonisation.
Det var viktigt att undanröja alla tvetydigheter om en harmonisering som skulle kunna möjliggöra en ”nivåsänkning”.