"level of ambition" - Svensk översättning

EN

"level of ambition" på svenska

EN

level of ambition {substantiv}

volume_up
level of ambition
Unfortunately it was not possible to reach a consensus for this higher level of ambition.
Tyvärr var det inte möjligt att nå samförstånd om denna högre ambitionsnivå.
But the reality is that others have to match our level of ambition.
Men sanningen är att de andra måste leva upp till vår ambitionsnivå.
Unfortunately, the compromise falls way short of the level of ambition that the situation requires.
Tyvärr är kompromissen långtifrån den ambitionsnivå situationen kräver.

Användningsexempel för "level of ambition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis will become a growing problem when the global level of ambition increases.
Detta kommer att bli ett växande problem när den globala ambitionsnivån ökar.
EnglishWe must use these conditions to raise the level of ambition and to get others to move.
Vi måste använda dessa villkor för att höja ambitionsnivån och få fart på andra.
EnglishAt the same time, there were some clear differences regarding the level of ambition.
Samtidigt har det framkommit en del tydliga skillnader när det gäller ambitionsnivån.
EnglishUnfortunately it was not possible to reach a consensus for this higher level of ambition.
Tyvärr var det inte möjligt att nå samförstånd om denna högre ambitionsnivå.
EnglishWhat we need to do is continue that level of ambition for where we want to get to.
Det vi måste göra är att fortsätta arbeta på den ambitionsnivå som leder dit vi vill komma.
EnglishNow, almost four years later, it seems as if the level of ambition has fallen considerably.
Nu, nästan fyra år senare, förefaller det som om ambitionsnivån har sänkts avsevärt.
EnglishThen, there is the new Neighbourhood Policy - a different level of ambition and vision.
Sedan har vi den nya grannskapspolitiken - med ambitioner och visioner på en annan nivå.
EnglishWith this new proposal for a directive, we hope to be able to maintain a high level of ambition.
Med detta nya förslag till direktiv hoppas vi kunna bibehålla en hög ambitionsnivå.
EnglishOur level of ambition must be set by the scale of the tasks ahead.
Vår ambitionsnivå måste sättas i linje med omfattningen av de uppgifter som väntar oss.
EnglishAnother point which was made by some of you was: what is the level of ambition?
Vissa av er tog upp en annan fråga. Vad är ambitionsnivån?
EnglishBut the reality is that others have to match our level of ambition.
Men sanningen är att de andra måste leva upp till vår ambitionsnivå.
EnglishUnfortunately, the compromise falls way short of the level of ambition that the situation requires.
Tyvärr är kompromissen långtifrån den ambitionsnivå situationen kräver.
EnglishWhat level of ambition does the Council have - and does Mr Carlgren have the Council behind him?
Vad har rådet för ambition, och har Andreas Carlgren rådet med sig?
EnglishThis is not what we would call a high level of ambition, unfortunately.
Detta är inte vad vi kallar en hög ambitionsnivå, tyvärr.
EnglishI was glad to find such a level of ambition around the table.
Det gläder mig att finna en sådan hög ambitionsnivå runt bordet.
EnglishWill you now follow Parliament’s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
Kommer ni nu att följa Europaparlamentets exempel och välja en ambitionsnivå som ligger mellan scenarierna B och C?
EnglishWill you now follow Parliament’ s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
Kommer ni nu att följa Europaparlamentets exempel och välja en ambitionsnivå som ligger mellan scenarierna B och C?
EnglishWe are raising the level of ambition in the new Cotonou Agreement and everybody is looking at this with great excitement.
I det nya Cotonouavtalet höjer vi ambitionsnivån, och alla betraktar detta som mycket spännande.
EnglishParliament's report on the SET Plan of June 2008 was very clear in proposing an appropriate level of ambition.
I sitt betänkande om SET-planen från juni 2008 angav parlamentet mycket tydligt den lämpliga ambitionsnivån.
EnglishHowever, the conclusions of the ECOFIN Council of 2 December are well below this realistic level of ambition.
Ekofinrådets slutsatser av den 2 december når dock inte på långa vägar upp till denna realistiska ambitionsnivå.

Liknande översättningar för "level of ambition" på svenska

ambition substantiv
of preposition
level adjektiv
level substantiv
Swedish