"to level at" - Svensk översättning

EN

"to level at" på svenska

SV
EN

to level at {verb}

volume_up
1. allmänt
to level at (även: to level against)
volume_up
rikta {vb} [bild.]
Everyone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Alla kan rikta välgrundad kritik mot det tyska pantsystemet.
I should, on a personal level, also like to draw your attention to Mr Fjellner's amendments.
Jag skulle på ett personligt plan också vilja rikta er uppmärksamhet på Christofer Fjellners ändringsförslag.
We are just trying to target it at European level towards common goals which we have previously defined.
Vi försöker dock att på europeisk nivå rikta in det på de gemensamma mål som vi en gång har tagit fram.
2. "weapon", militärt
to level at
volume_up
rikta {vb} (vapen)
Everyone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Alla kan rikta välgrundad kritik mot det tyska pantsystemet.
I should, on a personal level, also like to draw your attention to Mr Fjellner's amendments.
Jag skulle på ett personligt plan också vilja rikta er uppmärksamhet på Christofer Fjellners ändringsförslag.
We are just trying to target it at European level towards common goals which we have previously defined.
Vi försöker dock att på europeisk nivå rikta in det på de gemensamma mål som vi en gång har tagit fram.

Användningsexempel för "to level at" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishBut it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishOne solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishA question has also been raised about discussions to be held at political level.
Det ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishThe necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
Nödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Det är, som kommissionsledamoten sa, mycket viktigt att lika villkor garanteras.
English(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
(NL) Herr talman! Volontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
EnglishTransparency must apply at each administrative level with regard to documents.
Det måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishFurther measures to stimulate the economy also contributed to the level of debt.
Ytterligare åtgärder för att stimulera ekonomin bidrog också till skuldbördan.
EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Nötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
Jag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
EnglishThe Commission's proposal focuses mainly on competition and a level playing field.
Kommissionens förslag är främst inriktat på konkurrens och en enhetlig spelplan.
EnglishThe proposal also guarantees a high level of protection for customers' interests.
Genom förslaget garanteras även en hög skyddsnivå för konsumenternas intressen.

Liknande översättningar för "to level at" på svenska

at preposition
level adjektiv
level substantiv