EN

to let alone {verb}

volume_up
to let alone (även: to let be)
It does not even solve all our existing problems, let alone the future ones.
Den löser inte ens våra nuvarande problem, för att nu inte tala om våra framtida.
Sadly, the past six months have shown that this presidency has unfortunately been unable even to comprehend events, let alone establish its position in relation to them.
De senaste sex månaderna har sorgligt nog visat att detta ordförandeskap inte ens har kunnat se de rätta förhållandena, för att nu inte tala om att inta en ställning i relation till dessa.

Användningsexempel för "to let alone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt does not even solve all our existing problems, let alone the future ones.
Den löser inte ens våra nuvarande problem, för att nu inte tala om våra framtida.
EnglishThat is what the people themselves want, let alone the governments involved.
Det är vad folken själva vill, för att inte tala om de inblandade regeringarna.
EnglishThat emergency was not even discussed, let alone addressed, at European level.
Det tillbudet diskuterades inte ens på EU-nivå, och än mindre vidtogs några åtgärder.
English...let alone the re-weighting of votes, numbers of Commissioners and so on.
(Applåder) ...än mindre omfördelning av röster, antalet kommissionärer och så vidare.
EnglishThe syllabus doesn't mention even the fact that we're naked, let alone look for a reason to it.
Kursplanerna nämner inte ens att vi är nakna, än mindre söker en orsak till det.
EnglishNot a word of serious condemnation, let alone any suggestion of sanctions.
Inte ett ord om allvarligt fördömande, för att inte tala om några förslag till sanktioner.
EnglishHow would you justify it to anyone, let alone to our own electorate.
Det kan man i slutänden inte stå för inför någon, inte heller vår väljarkår.
EnglishFurthermore, the laws of Belarus do not permit freedom of assembly, let alone freedom of speech.
Dessutom tillåter inte den vitryska lagen mötesfrihet eller ens yttrandefrihet.
EnglishThere is no room in its ideology for religious minorities, let alone a Christian minority.
Dess ideologi rymmer inte några religiösa minoriteter, allra minst en kristen minoritet.
EnglishThe report does not identify these effects, let alone address them.
I rapporten nämns inte dessa effekter, och än mindre tar man i tu med dem.
EnglishImprisonment is not meant to cause harm to those sentenced, let alone to members of their families.
Internering är inte ett sätt att skada de dömda, än mindre deras familjemedlemmar.
EnglishI cannot understand, let alone support, the opposition from the traditional farmers' associations.
Jag kan varken förstå eller stödja motståndet från traditionella lantbrukarförbund.
EnglishThey cannot even market it in their own countries let alone sell it abroad.
De kan inte ens marknadsföra det i sina egna länder, för att inte tala om att sälja det utomlands.
EnglishIt appears that there, the disabled do not have any rights, let alone dignity.
Det verkar som att de funktionshindrade inte har några rättigheter i detta fall, än mindre värdighet.
EnglishWe have no opportunity for discussing the proposal, let alone for proposing amendments.
Vi får ingen möjlighet att diskutera förslaget och än mindre att framlägga ändringsförslag till det.
EnglishThe Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Nicefördraget går knappast att förstå, ännu mindre att förklara.
EnglishWe do not need temporary procedures, let alone a host of mutually incompatible mechanisms.
Vi har inget behov av tillfälliga förfaranden, för att inte tala om en mängd oförenliga mekanismer.
EnglishThis is why the criminals, or the perpetrators, have not even been named, let alone convicted.
Det är därför som brottslingarna, eller gärningsmännen, inte har utpekats, och än mindre dömts.
EnglishTwo hours might be too much in that case, let alone four hours.
Två timmar kanske skulle vara alltför mycket i detta fall, för att inte tala om fyra timmar.
EnglishSadly, the attitude and behaviour of Member States is far from united, let alone desirable.
Tyvärr är medlemsstaternas attityd och beteende långt ifrån samstämmigt och verkligen inte önskvärt.

Liknande översättningar för "to let alone" på svenska

let verb
Swedish
alone adverb
alone adjektiv
all alone
Swedish
to act alone verb
to leave alone verb
let through adjektiv