"lest" - Svensk översättning

EN

"lest" på svenska

EN

lest {konjunktion}

volume_up
lest
volume_up
att {konj.} [form.]
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom ".
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him" .
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom".
Water is literally a very profound substance, and we must take care lest we perish in its depths.
Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
lest (även: because, that, cuz)
Water is literally a very profound substance, and we must take care lest we perish in its depths.
Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
We recall Western politicians who said the Baltic countries should not seek independence lest it threaten Mikhail Gorbachev.
Vi kan inte säga nej till ukrainarna eftersom vi är rädda för att gå miste om investeringar och marknader i Ryssland.
Mr President, lest there be any ambiguity, my group will be voting against all amendments.
För att det inte skall råda några tvetydigheter kommer min grupp att rösta mot alla ändringsförslag.
And lest anyone should attack me on that, I would like to say that I support animal welfare legislation as well.
Och för att inte någon skall angripa mig för detta, vill jag säga att jag stöder även lagstiftningen om djurs välbefinnande.
lest

Användningsexempel för "lest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI appeal to KFOR to do so, lest we lose our credibility in that corner of the Balkans.
Jag uppmanar styrkan att göra detta, så att vi inte förlorar vår trovärdighet i området!
EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Vi bör vara på vår vakt så att vi i vår omsorg om miljön inte i praktiken tvärtom skadar miljön.
EnglishAnd the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom ".
EnglishAnd the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him" .
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom".
EnglishWater is literally a very profound substance, and we must take care lest we perish in its depths.
Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
EnglishLet us beware, nonetheless, lest these statistics be used against the men and women they concern.
Vi måste emellertid se till att denna statistik inte vänds mot dem som är föremål för uppgifterna.
EnglishMr President, lest Mr Purvis think he is alone, let me try and walk a middle line.
(EN) Herr talman! För att John Purvis inte ska tro att han står helt ensam ska jag försöka att gå en gyllene medelväg här.
EnglishMr President, lest there be any ambiguity, my group will be voting against all amendments.
Herr ordförande! För att det inte skall råda några tvetydigheter kommer min grupp att rösta mot alla ändringsförslag.
EnglishI have a comment and a question to Mr Cohn-Bendit, lest you think that Irish ears are not listening to you.
Jag har en kommentar och en fråga till Daniel Cohn-Bendit, så att du inte tror att irländska öron inte lyssnar på dig.
EnglishAnd lest anyone should attack me on that, I would like to say that I support animal welfare legislation as well.
Och för att inte någon skall angripa mig för detta, vill jag säga att jag stöder även lagstiftningen om djurs välbefinnande.
EnglishI am concerned, however, lest there be a desire to cherry-pick the compromise negotiated with the Council.
Jag är dock oroad över att man kan vilja plocka russinen ur kakan när det gäller den kompromiss som har förhandlats fram med rådet.
EnglishWe recall Western politicians who said the Baltic countries should not seek independence lest it threaten Mikhail Gorbachev.
Vi kan inte säga nej till ukrainarna eftersom vi är rädda för att gå miste om investeringar och marknader i Ryssland.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in Italy we have a saying that the hunter should beware lest he himself ends up the hunted.
Herr ordförande, kära kolleger! I mitt land finns det ett uttryck som lyder " De åkte för att spela och i stället åkte de på en blåsning" .
EnglishLest this should get out of hand, my appeal would be for a calm assessment of the matter, to make an evaluation and find a way forward.
Ifall detta skulle gå oss ur händerna, skulle min vädjan vara att lugnt utvärdera frågan, att göra en bedömning och finna en väg framåt.
EnglishThe European Union is duty-bound to implement these recommendations, but it must not go beyond that, lest it create other difficulties.
Att man inte skiljer mellan EU-medborgare och andra medborgare strider mot alla de principer som vår gemenskapslagstiftning grundar sig på.
EnglishThe European Union is duty-bound to implement these recommendations, but it must not go beyond that, lest it create other difficulties.
Europeiska unionen är förpliktat att genomföra dessa rekommendationer, men får inte gå längre än så, så att inga andra svårigheter uppkommer.
EnglishMr President, lest I forget, I do have a visitors' group in the gallery, and I would like to welcome them from the Ireland-East constituency.
(EN) Herr talman! Innan jag glömmer det, jag har en grupp besökare på åhörarläktaren, och jag vill välkomna de från Irlands östra valkrets.
EnglishLest I run out of time - and as one of the authors I beg your forbearance on this - please do not demonise the common agricultural policy.
Om talartiden tar slut, och som en av författarna ber jag om överseende med detta, vänligen demonisera inte den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishLest I be thought chauvinist in raising the problem of Britons in Greece, let me criticise my own government in the UK.
För att jag inte skall betraktas som chauvinistisk om jag tar upp problemet med britterna i Grekland, så låt mig kritisera min egen regering i Förenade kungariket.
EnglishWe recall Western politicians who said the Baltic countries should not seek independence lest it threaten Mikhail Gorbachev.
Vi minns de västpolitiker som sade att de baltiska länderna inte skulle sträva efter självständighet eftersom det skulle kunna bli ett hot mot Michail Gorbatjov.