EN

lesson {substantiv}

volume_up
1. allmänt
This is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
Det är den lärdom som jag personligen drar från många av dessa rekommendationer.
BSE has been an expensive lesson for Europe and one that cannot ever be repeated.
BSE har varit en dyrköpt lärdom för Europa, som aldrig får upprepas.
That is a tragic lesson for other European countries to take into account.
Detta är en tragisk lärdom för Europas övriga länder att beakta.
lesson
Hopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
Förhoppningsvis kommer det då att framgå att rådet också har lärt sig en läxa.
We ought to learn that lesson and give the green light to Mr Cabrol's report.
Vi måste lära oss denna läxa och ge grönt ljus till Cabrols betänkande.
This is a clear lesson from the crisis, and prevention is no less important.
Krisen har lärt oss en läxa, och att förebygga är viktigare än någonsin.
2. utbildning
It is a lesson to the Middle East that it is unwise to nationalise the oil industry.
Det är en lektion för Mellanöstern, att det är oklokt att förstatliga oljeindustrin.
It nevertheless seems to me that Denmark has just given us a lesson in democracy.
Ändå förefaller det mig som om Danmark just givit oss en lektion i demokrati.
Judges are not schoolchildren sitting behind their desks waiting to be taught a lesson.
Domare är inte skolbarn som sitter i sina bänkar och väntar på sin lektion.

Användningsexempel för "lesson" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishThis is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
Det är den lärdom som jag personligen drar från många av dessa rekommendationer.
EnglishBoth the UN and the EU are taking action but they must learn a lesson from this.
Både FN och EU vidtar nu åtgärder men de måste också lära sig av det som hänt.
EnglishI think that is a salutary lesson to all of us and we need to hear and respond.
Jag anser att det är en nyttig läxa för oss alla och att vi bör lyssna och svara.
EnglishHopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
Förhoppningsvis kommer det då att framgå att rådet också har lärt sig en läxa.
EnglishIt nevertheless seems to me that Denmark has just given us a lesson in democracy.
Ändå förefaller det mig som om Danmark just givit oss en lektion i demokrati.
EnglishAnd the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport.
Jag tror att den djupa insikten är att design sannerligen är en kontaktsport.
EnglishThe Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Irlands regering måste lära sig en läxa av folket. Den måste lära sig att leda.
EnglishThe lesson this report can teach us is that these policies need to be abandoned.
Vad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
EnglishThe main lesson of Cancún is linked to the rising power of the Southern 'bloc '.
Den främsta lärdomen från Cancún hänger samman med det södra? blockets? växande makt.
EnglishThe lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Man drog lärdomen att förfarandena inte var tillräckligt stränga och automatiska.
EnglishWe need to learn an important lesson from the financial turmoil in south-east Asia.
Vi måste lära oss en viktig läxa av den finansiella turbulensen i Sydostasien.
EnglishWe should consider that lesson when we try to impose peace agreements in the future.
Vi måste använda den lärdomen när vi försöker upprätta fredsavtal i framtiden.
EnglishAnd the main lesson I think that we have learned is they are really different.
Och den huvudsakliga lärdomen som jag tror vi har dragit är att de är väldigt olika.
EnglishWe must therefore learn a lesson as regards working together over the coming months.
Vi måste därför lära oss läxan och arbeta tillsammans under de kommande månaderna.
EnglishThis is the way forward, and this is the critical lesson we must learn from the crisis.
Detta är vägen framåt, och detta är den avgörande lärdom vi måste dra av krisen.
EnglishI hope that we shall draw the appropriate lesson from what happened five minutes ago.
Jag hoppas att vi drar lämpliga slutsatser av vad som hände för fem minuter sedan.
EnglishThe first lesson is that the European Union can only be effective when united.
Den första är att Europeiska unionen bara kan vara effektiv då den är enad.
EnglishThe governments, of course, have given us a lesson in who really wields the power.
Regeringarna har naturligtvis gett oss en lektion i vem som egentligen utövar makten.
EnglishHistory has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do.
Historien har lärt oss en hård läxa om vad hat och intolerans kan leda till.

"lessons gleaned from" på svenska

lessons gleaned from
Swedish
  • lärdomar som inhämtas från
  • lärdomar från
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "lesson":

lesson