"leniency" - Svensk översättning

EN

"leniency" på svenska

volume_up
leniency {substantiv}
volume_up
lenience {substantiv}
SV
EN

leniency {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It is an affront to the dignity of Europeans and entirely reprehensible that murderers from Auschwitz-Birkenau should meet with forbearance and leniency in one of the EU’s Member States.
Det är en skymf mot européernas värdighet och helt förkastligt att mördare från Auschwitz-Birkenau bemöts med överseende och mildhet i en av EU:s medlemsstater.
2. näringsliv
leniency
Therefore, no leniency whatsoever should be shown towards these tyrants and dictators.
Inget som helst överseende bör därför visas med dessa tyranner och diktatorer.
I therefore believe that any display of leniency by the European Union would be out of place.
Jag anser därför att överseende från Europeiska unionens sida skulle vara olämpligt.
In some countries, the Commission has exhausted its strictness, and in others the Council has exhausted its leniency.
I vissa länder har kommissionen varit alltför noggrann och i andra har rådet varit alltför överseende.

Användningsexempel för "leniency" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTherefore, no leniency whatsoever should be shown towards these tyrants and dictators.
Inget som helst överseende bör därför visas med dessa tyranner och diktatorer.
EnglishIf circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
Brottmålsdomaren beviljar villkorlig straffeftergift om omständigheterna tillåter det.
EnglishI therefore believe that any display of leniency by the European Union would be out of place.
Jag anser därför att överseende från Europeiska unionens sida skulle vara olämpligt.
EnglishWe have in fact drafted a communication on what is called "leniency' .
Vi har upprättat ett meddelande om det som kallas the leniency .
EnglishI make no case for leniency of treatment at all.
Jag försöker inte alls förespråka någon eftergivenhet i behandlingen.
EnglishIn addition, it is clear that there has been no leniency in the enforcement of the reformed Pact.
Dessutom är det tydligt att det inte förekommit någon eftergivenhet i tillämpningen av den reformerade pakten.
EnglishTerrorism is a crime which deserves no leniency.
Terrorismen är ett brott som inte förtjänar något förbarmande.
EnglishIn some countries, the Commission has exhausted its strictness, and in others the Council has exhausted its leniency.
I vissa länder har kommissionen varit alltför noggrann och i andra har rådet varit alltför överseende.
EnglishBut he very soon learns that he must be consistent in revoking that leniency if he is to retain his credibility.
Han lär sig dock snabbt att han måste vara konsekvent vid återkallande av denna straffeftergift för att han inte skall förlora sin trovärdighet.
EnglishEven within our own Member States, this practice, although prohibited, has many followers who are very often shown culpable leniency.
Fastän det är förbjudet har denna sedvänja många anhängare också i våra medlemsländer där de ofta drar nytta av att man överser med brottet.
EnglishIn some countries, the Commission has exhausted its strictness, and in others the Council has exhausted its leniency.
Jag instämmer i att vi inte bara kan ta hänsyn till det nuvarande utan också till det strukturella underskottet genom att förbise cykliska fluktuationer i BNP.
EnglishSuch practices have met with leniency, as we all know, within the Member States up to and including at the highest levels of their political classes.
Dessa tillämpningar har funnit visst tillmötesgående i medlemsstaterna - det vet alla - även på högsta nivå i de politiska klasserna.
EnglishMr President, the attitude of the Council towards the Middle East is characterised by extreme leniency.
Rådets attityd i Mellanösternfrågan kännetecknas av en extrem kraftlöshet, vilket säkert beror på att det råder en samsyn.
EnglishFor our part, we must condemn the lack of a genuine policy for fire prevention and the leniency of the penalties relating to the causing of fires.
För vår del måste vi fördöma bristen på en verklig politik för att förhindra bränder och de låga straff som utdöms för dem som vållat bränder.
English   Mr President, I would like to protest at the leniency shown by President Musharraf of Pakistan to the television confession of Dr Abdul Qadeer Khan.
   – Herr talman! Jag vill protestera mot det överseende som Pakistans president Pervez Musharraf visar mot Abdul Qadeer Khans erkännande i TV.
EnglishOn the contrary, the complacent attitude and leniency shown by the Commission could only be taken as incentives to continue along this disastrous route.
Kommissionens tillmötesgående och oförlåtliga saktmod kunde tvärtom bara uppfattas som en uppmaning att fortsätta på denna olycksbringande väg.
EnglishIt is also a fact that we need to put a stop to the pseudo-do-gooder mentality that treats crimes committed with a religious or cultural motive with leniency.
Vi måste också sätta stopp för den skenheliga mentalitet som gör att man behandlar brott som begås av religiösa eller kulturella motiv på ett mildare sätt.
EnglishMr Kerr, you are aware of the leniency of this Chair, particularly on Friday mornings, which are peaceful days.
Herr Kerr, ni vet att detta ordförandeskap är välvilligt inställt, särskilt på fredagsmorgnar som är fridsamma dagar, men det har inget att göra med protokollet.
EnglishOnce again, the circle of stars on the European Union flag is blinding us to a world trade involving leniency and fraud.
Under stjärnbaneret, under Europeiska unionens flagga, gömmer sig ännu en gång en världsvara, en bekvämlighetsvara, en bedräglig vara, nämligen rörelsen för en enad värld.
EnglishThere is currently far too much apathy, far too much leniency, and mass regularisations of illegal immigrants have put the entire Schengen concept at risk.
Det finns för närvarande alldeles för mycket likgiltighet, alldeles för mycket fördragsamhet, och massnormering av illegala invandrare har satt hela idén med Schengen på spel.

Synonymer (engelska) till "leniency":

leniency
lenience