"length" - Svensk översättning

EN

"length" på svenska

volume_up
length {substantiv}
SV
EN

length {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The length of the edit mask determines the number of the possible input positions.
Inmatningsmaskens längd avgör antalet möjliga inmaningspositioner.
We have a reasonable compromise now over the length of time of the guarantees.
Vi har nu kommit fram till en hygglig kompromiss om garantiernas längd.
Larger CHAR values are always saved internally with a variable length representation.
Större CHAR-värden lagras alltid internt med variabel längd.
2. sport

Användningsexempel för "length" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
English3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
EnglishThe European Parliament reached, after great length, an acceptable compromise.
Efter mycket om och men nådde Europaparlamentet fram till en godtagbar kompromiss.
EnglishI also look forward to debating the Commission communication at greater length.
Jag ser också fram emot att debattera kommissionens meddelande mer utförligt.
EnglishThey are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Dessa företagare får inte längre bestämma omfattningen av arbetstiden själva.
EnglishIt has also been claimed that nets that are 2.5 km in length could not be profitable.
Man har även hävdat att nät på 2, 5 kilometer inte kan vara ekonomiskt lönsamma.
EnglishWe discussed it at great length, but, in my opinion, obtained a good result.
Vi diskuterade frågan ingående och enligt min åsikt nådde vi ett gott resultat.
EnglishThe report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
I betänkandet diskuteras detta ingående, så jag ska inte säga mer om det här.
EnglishMr President, we have already discussed various human rights issues at length.
Herr ordförande! Man har redan talat en hel del om olika mänskliga rättighetsfrågor.
EnglishI have to disagree with Mr Ribeiro about the length it has taken for us to get here.
Jag kan inte instämma med Ribeiro om den tid det har tagit för oss att nå hit.
EnglishContracts of indeterminate length are good for both employees and companies.
Avtal med tillsvidareanställning är bra både för arbetstagarna och företagen.
EnglishThere have been errors which are statistically normal in a vote of this length.
Det har förekommit fel som är statistiskt normala i en omröstning av denna omfattning.
EnglishCommissioner Barrot has already discussed a number of other issues at great length.
Kommissionsledamot Barrot har redan utförligt diskuterat flera andra frågor.
EnglishYou have dealt with issues that affect the European citizen directly at great length.
Ni har tagit upp frågor som direkt och i stor omfattning påverkar EU:s medborgare.
EnglishBut like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Men som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
EnglishWe know from studies in the USA that 86% of us live for the same length of time.
Vi vet från studier i USA att 86 procent av oss har lika lång livslängd.
EnglishMadam President, I will be very brief, as I have already spoken at length just now.
Fru talman, jag kommer att hålla mig kort, eftersom jag nyligen uttalade mig ingående.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Den som döms som skyldig kan inte låsas in i Sierra Leone tillräckligt länge.
EnglishUsing nets with 70 mm mesh, hake of around 25 cm and upwards in length are caught.
Med en maskstorlek om 70 mm fångas kummel från och med cirka 25 cm längd.
EnglishI could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
Jag skulle kunna fortsätta länge till, men jag slutar nu, eftersom talartiden är ute.

Synonymer (engelska) till "length":

length
cable length