"lender" - Svensk översättning

EN

"lender" på svenska

volume_up
lender {substantiv}
EN

lender {substantiv}

volume_up
1. finans
lender
We need a stronger IMF that operates as a global lender.
Vi behöver ett starkare IMF som fungerar som en global långivare.
Det finns ingen långivare.
Is it Greece's, Portugal's and Ireland's lenders?
Är det Greklands, Portugals och Irlands långivare?

Användningsexempel för "lender" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
För det andra är penningpolitiken - låneinstans som sista utväg - fortfarande centraliserad.
EnglishThis costs both their citizens and the European Commission, as the lender of this money, dear.
Detta skulle stå såväl deras medborgare som Europeiska kommissionen, som lånar ut dessa pengar, dyrt.
EnglishIn the end the Central Bank did its job as lender of last resort.
ECB fullgjorde faktiskt sin uppgift som sista låneinstans.
EnglishWe need a stronger IMF that operates as a global lender.
Vi behöver ett starkare IMF som fungerar som en global långivare.
EnglishWe need a balance here in protecting the consumer from the lender and the lender from the consumer.
Vi behöver en balans här genom att skydda konsumenterna från långivarna och långivarna från konsumenterna.
EnglishThe ECB did in fact, in its role as lender of last resort.
Det gjorde också ECB, i sin roll som sista låneinstans.
EnglishThe lender will not therefore be able to claim compensation of more than 1% of the value of the credit.
Kreditgivaren kommer följaktligen inte att kunna kräva kompensation med mer än 1 procent av kreditvärdet.
EnglishThe EU cannot be a mortgage lender for its personnel.
EU kan inte fungera som bostadskreditbank för personalen.
EnglishThe report mentions the lender of last resort without telling us what it is or how it is going to work.
I betänkandet nämns långivare i sista hand utan att vi får information om vad det är eller hur det kommer att fungera.
EnglishWe need a balance here in protecting the consumer from the lender and the lender from the consumer.
Vi välkomnar varmt om Evelyne Gebhardt med sitt förslag når en kompromiss, som vi kommer att stödja eftersom detta är mycket viktigt.
EnglishAt the time of the World Bank’s formation, the United States was the biggest lender of money; today, it is the biggest debtor.
I dag producerar de knappt hälften. Vid Världsbankens bildande var Förenta staterna den största långivaren.
EnglishCommissioner, you are right that the EU is an important money lender and also fulfils an important role in this.
Herr kommissionsledamot! Ni har rätt i att EU är en stor långivare av pengar och också uppfyller en viktig roll i det hänseendet.
EnglishIt also proposes defining the role of the European Central Bank, which has an essential role as a lender of last resort.
Man föreslår också att Europeiska centralbankens plats skall fastställas, som har en grundläggande roll som långivare i sista hand.
EnglishThe EIB has taken upon itself the role of lender to banks and companies, with the aim of supporting the profits of capital.
Europeiska investeringsbanken har själv tagit på sig rollen som långivare till banker och företag, i syfte att stödja kapitalvinster.
EnglishThere is no lender of last resort, which is why we have this Greek crisis and a Portuguese crisis round the corner.
Det finns ingen långivare i sista hand, vilket har utlöst den aktuella grekiska krisen, samtidigt som en portugisisk kris lurar bakom hörnet.
EnglishIt should not be spoiled by giving the lender the option of claiming compensation for any costs where this is not fair or justified.
Det bör inte förstöras genom att kreditgivaren ges möjlighet att kräva kompensation för kostnader om det inte är rimligt eller motiverat.
EnglishThere is no lender.
EnglishSome complex questions, such as deposit guarantee schemes or the issue of lender of last resort, must be re-examined in that context.
I detta sammanhang måste en del komplicerade frågor, som system för garanti för insättningar eller frågan om långivare i sista hand, omprövas.
EnglishFor the first time we are introducing the rule that a loan can only be granted if the lender holds a retention for securitisation in its books.
För första gången inför vi regeln att ett lån endast kan beviljas om långivaren har bibehållit intresset i värdepapperiseringen i sin bokföring.
EnglishIt is also important that we establish the principle of responsible lending, placing special emphasis on the obligations of both lender and borrower.
Det är också viktigt att vi upprättar principen för ansvarsfull utlåning och lägger särskild tonvikt på både långivarens och låntagarens skyldigheter.

Synonymer (engelska) till "lender":

lender
English