EN

legitimately {adverb}

volume_up
legitimately (även: justifiably)
The credibility and integrity of our work, therefore, is legitimately opened to question.
Vårt arbetes trovärdighet och integritet kommer därför att bli rättmätigt ifrågasatt.
Parliament also, entirely legitimately, demands that it be regularly informed about excessive deficit procedures.
Parlamentet har också, alldeles rättmätigt, krävt att få regelbunden information om förfarandena vid alltför stora underskott.
Thousands of Turks will be able to legally go to Southern Cyprus and effectively occupy it, quite legitimately, if they so wish.
Tusentals turkar kommer att kunna resa lagligt till södra Cypern och fullständigt ockupera det, helt rättmätigt, om de så önskar.

Användningsexempel för "legitimately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSome Members could legitimately be pleased with the work done in this area.
En del ledamöter kan med rätta vara nöjda med det arbete som utförts på området.
EnglishIt's possible that a visitor legitimately clicks on your ad more than once.
Det är möjligt att en besökare helt korrekt klickar på din annons mer än en gång.
EnglishFirstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
För det första har alla medborgare rätt att sträva efter fria och rättvisa val.
EnglishIt can therefore be legitimately concluded that this is a case of cause and effect.
Därmed kan man tillåta sig dra slutsatsen att det finns ett orsakssamband.
EnglishCan a local authority legitimately decide to assist with a subsidy in special cases?
Kan en lokal myndighet legitimt besluta att bistå med en subvention i speciella fall?
EnglishSome governments have legitimately started to test body scanners on more sensitive routes.
Några regeringar har lagligen börjat testa kroppsskannrar på känsliga sträckor.
EnglishThose who are legitimately in need of protection must be granted access to EU territory.
De som är i legitimt behov av skydd måste beviljas tillträde till EU:s territorium.
EnglishAnd only states legitimately have security policies and military capabilities.
Och endast stater har legitim säkerhetspolitik och militär kapacitet.
EnglishThe credibility and integrity of our work, therefore, is legitimately opened to question.
Vårt arbetes trovärdighet och integritet kommer därför att bli rättmätigt ifrågasatt.
EnglishHow can we, in this House, legitimately call for more ambition with regard to the environment?
Hur kan vi här i parlamentet rimligen kräva högre ambitionernär det gäller miljön?
Englishno limitation may legitimately affect the right provided for in paragraph 1;
ingen begränsning lagligen kan påverka den rätt som avses i punkt 1,
EnglishCan we then legitimately forbid European producers to use animal hormones?
Har vi då rätt att förbjuda de europeiska producenterna att också använda animaliska hormoner?
EnglishParliaments are legitimately empowered to approve treaties and to do so on behalf of the people.
Parlament har på ett legitimt sätt berättigats att anta fördrag, och att göra det på folkets vägnar.
EnglishThat is all I had to say on this topical problem which you both, quite legitimately, pointed out.
Det var vad jag ville säga om det specifika problem som ni båda två gjorde helt rätt i att erinra om.
EnglishFor, quite legitimately, American security policy is concerned with safeguarding its own interests.
Ty amerikansk säkerhetspolitik är helt legitimt framför allt mån om att iaktta sina egna intressen.
EnglishHowever, we can legitimately ask if this always applies.
Men vi ställer oss den berättigade frågan: Är det alltid så?
EnglishSome people very legitimately feel that the public authority should also be the provider of services.
Vissa känner med all rätt att de offentliga myndigheterna också borde vara tillhandahållare av tjänster.
EnglishYou legitimately need some control over their actions.
Man är berättigad en viss kontroll över grannens åtgärder.
EnglishThese countries are legitimately highlighting a number of specific technical, practical and financial issues.
Dessa länder lyfter fram ett antal befogade och specifika tekniska, praktiska och finansiella frågor.
EnglishMany members and, I hope, the majority, will legitimately come out against this Treaty.
Det är därför fullständigt berättigat att ett stort antal kolleger och, hoppas jag, majoriteten uttalar sig mot detta fördrag.

Synonymer (engelska) till "legitimately":

legitimately
legitimate