"legitimate government" - Svensk översättning

EN

"legitimate government" på svenska

legitimate government
SV
  • legitima regeringen
  • legitim regering

Användningsexempel för "legitimate government" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

It is impossible to fight a legitimate government.
Jihad is permissible only in self-defence and if sanctioned by a legitimate government.
The tightness of the race has prompted some parties to try to define in advance what arrangements would constitute a legitimate government.
A legitimate government does not declare war and militarize against its own people.
A legitimate government does not start flying flags of a stateless movement on its embassies abroad.
Resembling the pre-1994 third force, they will do anything to undermine the legitimate government in the province.
They want a legitimate government in power in their country, not the corrupt puppet of an occupying power.
The right question might have been whether there is a legitimate government purpose in separately regulating pension funds to which the state contributes financially.
I believe that we, as the citizens of a legitimate government have claims over the money allocated by it for ensuring its citizens social security.
Those who are opposed to the strong military forces are the ones aspiring to take arms against the legitimate government.

Användningsexempel för "legitimate government" på svenska

EnglishThe Council has concentrated its efforts on the issue of legitimate government.
Rådet har fokuserat sina ansträngningar på frågan om en legitim regering.
EnglishFirst, Turkey must recognise the legitimate Greek Cypriot Government.
För det första måste Turkiet erkänna den legitima grekcypriotiska regeringen.
EnglishMoreover, we need a legitimate, democratically elected government that is capable of negotiating.
Dessutom behöver vi en legitim, demokratiskt vald regering som kan förhandla.
EnglishI would like to stress once again our full support for the legitimate government of Lebanon.
Jag skulle än en gång vilja betona vårt fulla stöd för den legitima regeringen i Libanon.
EnglishHuman Rights Watch in 2003 called on Musharraf to 'transfer power to a legitimate government'.
Human Rights Watch uppmanade 2003 Pervez Musharraf att överlåta makten till en legitim regering.
EnglishOur ultimate goal remains to help a peaceful transition to a legitimate, civilian government.
Vårt slutliga mål är fortfarande att bidra till en fredlig övergång till en legitim, civil regering.
EnglishPolitics must be taken over by a democratic legitimate civil government.
Politiken måste övertas av en legitim civilregering.
EnglishThe Commission supports President Gbagbo and his legitimate government, both put in place by democratic elections.
Kommissionen stöder president Gbagbo och hans lagligaregering, som bägge är valda i demokratiska val.
EnglishFor these reasons, when you speak of the Berisha Administration, you must proceed on the assumption that it is a legitimate government.
Därför måste ni när ni talar om Berisharegeringen utgå från att det är en legalt makthavande regering.
EnglishMay I say to the representative of the Council that the dismantling of a legitimate Government with Western assistance is, I believe, unprecedented.
Den av västländerna bedrivna nedbrytningen av en legal regering är oerhörd, herr rådsföreträdare!
EnglishAs an elected representative of citizens, I call for free and fair parliamentary elections in 2010, to have a legitimate government in Burma.
Som folkvald ledamot kräver jag ett fritt och rättvist parlamentsval 2010 för att få en legitim regering i Burma.
EnglishThe European Union upholds the Lebanese democratic institutions and the legitimate government of the Prime Minister, Fouad Siniora.
Europeiska unionen stöder de libanesiska demokratiska institutionerna och premiärministern Fouad Sinioras legitima regering.
EnglishA legitimate government is required which will respect rights and fundamental freedoms, in other words, show respect for human beings.
Det krävs en legitim regering som respekterar rättigheter och grundläggande friheter, med andra ord, som visar respekt för människor.
EnglishTogether they are attacking a legitimate government of a great and strongly pro-European Member State, chosen and supported by 60% of Italians.
Tillsammans angriper de en rättmätig regering i en betydande och starkt EU-vänlig medlemsstat, som valts och stöds av 60 procent av italienarna.
EnglishThe European Union must support the legitimate government in order to restore the rule of law and to protect the civilian populations, of all ethnic origins.
Europeiska unionen måste stödja den lagliga regeringen för att återupprätta rättsstaten och skydda civila ur alla etniska grupper.
EnglishThese attempts have so far failed, but it is indeed difficult to ask a legitimate government to negotiate as equals with armed rebels.
Dessa försök har för tillfället misslyckats, men det är också svårt att kräva att en laglig regering skall förhandla med väpnade rebeller som jämbördiga parter.
EnglishThirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support.
För det tredje måste vi planera för den dag då Zimbabwe har en legitim regering och vi kommer att behöva ett omfattande paket med internationellt stöd.
EnglishThe European institutions cannot look the other way, and this European Parliament in particular must support President Calderón's legitimate government in Mexico.
EU-institutionerna, och särskilt parlamentet, får inte blunda för situationen utan måste stödja president Calderóns rättmätiga regering i Mexiko.
EnglishThe regime is boycotting the international and regional efforts to restore peace and organise free elections for a legitimate, democratic government.
Regimen bojkottar de internationella och regionala insatserna för att återupprätta freden och anordna fria val för att inrätta en laglig, demokratisk regering.
EnglishWhat is important now is to develop a transition scenario that will lead to a situation in which a legitimate government and a legitimate president come into office.
(DE) Vad som är viktigt nu är att skapa ett övergångsscenario som leder till att en legitim regering och en legitim president kommer till makten.

Liknande översättningar för "legitimate government" på svenska

government substantiv
government adjektiv
Swedish
legitimate adjektiv