"legislature" - Svensk översättning

EN

"legislature" på svenska

EN

legislature {substantiv}

volume_up
1. juridik
Up to now, only one legislature, the Council, had this opportunity.
Hittills har bara en lagstiftande församling, rådet, haft den möjligheten.
The provisional legislature appointed by Beijing should not become a permanent puppet legislature.
Den provisoriska lagstiftande församling Beijing utsett bör inte få bli någon permanent marionettförsamling.
Every legislature has a system of delegating powers to the executive.
Varje lagstiftande församling har ett system för delegerande av befogenheter till det verkställande organet.

Användningsexempel för "legislature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is our final political pronouncement on the issue during this legislature.
Det här är vårt sista politiska uttalande i frågan under denna mandatperiod.
EnglishOur main concern was always about the existence of the provisional legislature.
Vår största oro var alltid existensen av den provisoriska lagstiftande församlingen.
EnglishThe executive is again being strengthened at the expense of the legislature.
Den verkställande makten stärks återigen på den lagstiftande maktens bekostnad.
EnglishI think this is a matter that we should re-examine in the next legislature.
Jag anser att det här är något som vi måste se över under nästa mandatperiod.
EnglishIn the end the legislature did not incorporate these proposals into the final document.
I slutändan införlivade lagstiftaren inte dessa förslag i det slutliga dokumentet.
EnglishThe Court is obviously waiting for clarification from the European legislature.
EG-domstolen väntar uppenbarligen på klargöranden från EU:s lagstiftare.
EnglishI trust that the spirit of collaboration will continue up to the end of this legislature.
Jag är övertygad om att denna samarbetsanda består under hela mandatperioden.
EnglishIt is therefore important that the European legislature should try to reduce these figures.
Det är därför viktigt att EU:s lagstiftare strävar efter att minska dessa siffror.
EnglishThis report is perhaps one of the most important of this legislature.
Betänkandet är kanske ett av det viktigaste för denna lagstiftande församling.
EnglishFirst topic: the legislature’s record where human rights are concerned.
Det första ämnet: resultaten under mandatperioden när det gäller mänskliga rättigheter.
EnglishThis is one of the major tasks facing the European Union in the next legislature.
Det är en av de viktigaste uppgifter som Europeiska unionen står inför under nästa mandatperiod.
EnglishI would point out that these explanations have been given since the start of this legislature.
Jag vill påpeka att dessa förklaringar funnits sedan mandatperiodens början.
EnglishIt is true that the national legislature could create derogations from this obligation.
Undantag från denna skyldighet har visserligen kunnat göras i den nationella lagstiftningen.
EnglishThis is the first direct response by the legislature to experiences in and with Greece.
Det här är den lagstiftande maktens första reaktion på händelserna relaterade till Grekland.
EnglishUp to now, only one legislature, the Council, had this opportunity.
Hittills har bara en lagstiftande församling, rådet, haft den möjligheten.
EnglishThis is the final plenary session of this year, the final new year of this legislature.
Detta är den sista plenarsessionen för i år och det sista nyåret för denna parlamentsperiod.
EnglishWe will not be divided or have our role as a legislature ignored.
Vi kommer inte att låta vår enighet störas eller vår roll som lagstiftare ignoreras.
EnglishIn addition, during this legislature, we are going to work on services of general interest.
Dessutom ska vi arbeta med tjänster i allmänhetens intresse under den här mandatperioden.
EnglishIn the EU, the legislature has been transferred to the executive.
I EU har den lagstiftande makten överlämnats till den verkställande makten.
EnglishNo one person represents everybody, only the legislature has general responsibility.
Ingen person kan företräda alla utan endast den lagstiftande församlingen har ett allmänt ansvar.

Synonymer (engelska) till "legislature":

legislature