"legislative procedure" - Svensk översättning

EN

"legislative procedure" på svenska

EN

legislative procedure {substantiv}

volume_up
1. juridik
legislative procedure
. - Following the Ordinary legislative procedure: (first reading)
. - (EN) Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)
This is a report created by Parliament in the course of an ongoing legislative procedure.
Detta betänkande utarbetades av parlamentet under pågående lagstiftningsförfarande.
I urge the Commission to apply the accelerated legislative procedure.
Jag uppmanar kommissionen att tillämpa ett påskyndat lagstiftningsförfarande.

Användningsexempel för "legislative procedure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Nu måste det vanliga lagstiftningsförfarandet ha sin gång under de kommande månaderna.
EnglishPositions also differed amongst those involved in this legislative procedure.
Vi hade också olika ståndpunkter bland de inblandade i detta lagstiftningsförfarande.
EnglishI think that we should begin with a legislative procedure at the end of the year.
Enligt min åsikt bör vi börja med ett lagstiftningsförfarande, nämligen i slutet av året.
English. - Following the Ordinary legislative procedure: (first reading)
skriftlig. - (EN) Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)
EnglishThis is a report created by Parliament in the course of an ongoing legislative procedure.
Detta betänkande utarbetades av parlamentet under pågående lagstiftningsförfarande.
English– the all the preparatory documents should show the legislative procedure reference ;
- alla förberedande handlingar bör hänvisa till lagstiftningsförfarandet i fråga, och
EnglishWe shall see what will be the final outcome of the legislative procedure.
Vi får se vad som blir det slutliga resultatet av lagstiftningsförfarandet.
EnglishI urge the Commission to apply the accelerated legislative procedure.
Jag uppmanar kommissionen att tillämpa ett påskyndat lagstiftningsförfarande.
EnglishWhat is the role of Parliament and of the Council in the legislative procedure (Article 202)?
Vilken roll spelar parlamentet och rådet i lagstiftningsförfarandet (artikel 202)?
EnglishLet us finish the legislative procedure during the next three months.
Låt oss slutföra lagstiftningsförfarandet under de närmaste tre månaderna.
EnglishOutside the legislative procedure, the report we have before us is not particularly impressive.
Betänkandet som föreligger, utanför lagstiftningsförfarandet, imponerar inte.
EnglishThe limits of the EU’s competence are also clarified, and the legislative procedure simplified.
Vidare tydliggörs gränserna för EU:s kompetens och lagstiftningsförfarandet förenklas.
English   This report, which exists outside the legislative procedure, deals with an important subject.
   . – Detta betänkande utanför lagstiftningsförfarandet behandlar ett viktigt ärende.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Lisbon has entailed a change in the legislative procedure.
Lissabonfördragets ikraftträdande har medfört en förändring i lagstiftningsförfarandet.
EnglishSignature of acts adopted under the ordinary legislative procedure: see Minutes
Undertecknande av antagna rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
EnglishWill Parliament be part of the ordinary legislative procedure?
Kommer parlamentet att delta i det ordinarie lagstiftningsförfarandet?
EnglishSignature of acts adopted under the ordinary legislative procedure
Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
EnglishWe are now at the stage of the legislative procedure where Parliament has adopted a position on this issue.
Lagstiftningsförfarandet har kommit så långt att parlamentet har yttrat sig om det.
EnglishSignature of acts adopted under the ordinary legislative procedure: see Minutes
Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
EnglishThis report, which exists outside the legislative procedure, deals with an important subject.
Vi hade dock gärna velat problemformulera frågan annorlunda.

Liknande översättningar för "legislative procedure" på svenska

legislative adjektiv
procedure substantiv
tender procedure substantiv
informal procedure substantiv
work procedure substantiv
approval procedure substantiv
legislative power substantiv
working procedure substantiv
accounting procedure substantiv
award procedure substantiv
documented procedure substantiv
legislative development substantiv
negotiated procedure substantiv
open procedure substantiv
proof of debt procedure substantiv