EN

legislative {adjektiv}

volume_up
legislative (även: lawmaking)
The Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
Rådet har traditionellt " två roller ", en verkställande och en lagstiftande.
Legislative power is exercised by the Council of Ministers on the Commission's proposals.
Den lagstiftande makten utövas av ministerrådet på kommissionens initiativ.
How can the legislative bodies exercise this essential function of control?
Hur kan de lagstiftande organen utöva denna väsentliga kontrollfunktion?
legislative
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
Europaparlamentet måste få fullständiga lagstiftnings- och budgetbefogenheter.
(GA) I approve of the Commission's projected legislative and work programme.
(GA) Jag stöder kommissionens förslag till lagstiftnings- och arbetsprogram.
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (vote)
Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007 (omröstning)
legislative

Användningsexempel för "legislative" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
EnglishCompared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Mot bakgrund av den totala produktionen av lagar är det bara en droppe i havet.
EnglishAs usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
Som vanligt är det de fattigaste som kommer att lida av våra lagstiftningsnycker.
EnglishThe Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
Rådet har traditionellt " två roller" , en verkställande och en lagstiftande.
EnglishThe legislative programme also contains a reference to the Union’s new neighbours.
Lagstiftningsprogrammet innehåller också en hänvisning till unionens nya grannar.
EnglishThis is the last legislative part-session of this Parliament before the elections.
Detta är parlamentets sista sammanträdesperiod under mandatperioden före valen.
EnglishThis will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
EnglishWith regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme.
Angående lagstiftningsaspekten är inte Save-programmet ett lagstiftningsprogram.
EnglishThe Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
Rådet har traditionellt " två roller ", en verkställande och en lagstiftande.
EnglishWe are the only supranational directly elected legislative house in existence.
Vi är det enda exemplet på en direktvald övernationell lagstiftande församling.
EnglishWhenever possible, non-legislative improvements would be our preferred route.
När det är möjligt vill vi genomföra förbättringar som inte innebär lagstiftning.
EnglishFor that reason we are making energy a public service with this legislative package.
Därför gör vi genom detta lagstiftningspaket energi till en allmännyttig tjänst.
EnglishAs a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Som legislativ text är den troligtvis även effektivare om den bibehålls stram.
EnglishI am well aware that promoting legislative arrangements is not the only solution.
Naturligtvis, kära kolleger, anser jag inte att lagstiftning är den enda lösningen.
English(Through successive votes, Parliament adopted the two legislative resolutions)
(Genom successiv omröstning antog parlamentet de två lagstiftningsresolutionerna.)
EnglishThis Parliament reputedly disregards the consequences of its legislative measures.
Det här parlamentet är känt för att nonchalera konsekvenserna av sin lagstiftning.
EnglishThe legislative programme also contains a reference to the Union’ s new neighbours.
Lagstiftningsprogrammet innehåller också en hänvisning till unionens nya grannar.
EnglishWho will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Vem kommer att utarbeta sådana saker och när kan vi förvänta oss ett lagförslag?
EnglishBut I do not at all agree that we should harmonize social legislative systems.
Men jag håller inte med om, att man skall harmonisera de sociala lagstiftningarna.
EnglishThe European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
Europaparlamentet måste få fullständiga lagstiftnings- och budgetbefogenheter.

"legislative gridlock" på svenska

legislative gridlock
Swedish
  • lagstiftande gridlock
  • trafikkaos för lagstiftning
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "legislation":

legislation