"legislation governing" - Svensk översättning

EN

"legislation governing" på svenska

legislation governing
SV
  • lagstiftning som reglerar

Användningsexempel för "legislation governing" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Amendments to the legislation governing the board had replaced most of its federal government commissioners with farmer-elected representatives.
Mohamed said there are loopholes in the legislation governing the recruitment of migrant workers that allow some employers to act irresponsibly.
One of the concerns highlighted at the meeting was the inadequacy of the legislation governing the importation, use and disposal of pesticides.
The legislation governing it has been repeatedly amended, notably to lower the age limit and extend the deadline.
Alberta has had legislation governing mental health and first responders since 2012.
He drafted legislation governing the teaching and practice of medicine.
And data protection legislation governing how long the images can be kept and accessed, has failed to keep up with technological changes.
This project may also be in conflict with the legislation governing schools.
He was charged under legislation governing serious crimes against biodiversity, which his lawyers say is intended to protect endangered species like jaguars and pumas.
Under new legislation governing the college's disciplinary and investigation processes, doctors must appear before a licence reinstatement committee.

Användningsexempel för "legislation governing" på svenska

EnglishThere is legislation in Europe governing organic production in which this is laid down.
Vi har en lagstiftning om biologisk produktion i Europa där detta står fastställt.
EnglishIn France, we have introduced legislation governing the morning-after pill.
Jag tar ett exempel: i Frankrike har vi infört en lag om dagen-efter-piller.
EnglishThere is no specific Community legislation governing gambling.
Det finns ingen särskild gemenskapslagstiftning om spel.
EnglishIn and for itself, a framework directive could place limits upon legislation governing the internal market.
I och för sig kunde ett ramdirektiv sätta gränser för lagstiftningen för den inre marknaden.
EnglishWe have a wide range of legislation governing waste streams.
Vi har en mångfald av lagstiftning som styr avfallsflöden.
EnglishSimilarly, we support clarification of the legislation governing the use and protection of digital content.
Likaså stöder vi ett klargörande av lagstiftningen om användning och skydd av digitalt innehåll.
EnglishThis directive draws together the 25 different sets of legislation governing explosives within the European Union.
Direktivet samlar de 25 olika lagstiftningarna om sprängämnen inom EU.
EnglishWe have a wide range of legislation governing waste streams.
Vi har en omfattande lagstiftning som rör avfallsflöden.
EnglishWe have a wide range of legislation governing waste streams.
Vi har omfattande lagstiftning som rör avfallsflöden.
EnglishSecondly, there are no precedents in Community social legislation governing the work of the self-employed.
För det andra finns det ingenting i gemenskapens sociala lagstiftning som styr egenföretagares arbete.
EnglishI welcome the new legislation governing patients' rights to medical treatment in another EU Member State.
Jag välkomnar den nya lagstiftningen om patienters rätt till medicinsk behandling i en annan EU-medlemsstat.
EnglishIt is obvious however that the 2001 European legislation governing this right of access needs to be brought up to date.
Det är dock uppenbart att EU:s lagstiftning från 2001 om rätten till tillgång behöver uppdateras.
EnglishI share your concerns about the interplay of different legislation governing online transactions or digital goods.
Jag delar er oro om samspelet mellan olika lagar som gäller Internettransaktioner eller digitala produkter.
EnglishCopyright and legislation governing it in Member States pose one of the biggest challenges Europeana faces.
Medlemsstaternas gällande upphovsrätt och lagstiftning i detta avseende utgör en av Europeanas största utmaningar.
EnglishLegislation governing the financial sector should have the effect of blunting rather than exacerbating economic cycles.
Lagstiftningen för finanssektorn bör ha en dämpande effekt, inte leda till att konjunkturcykeln förvärras.
EnglishThere is no legislation currently governing minimum staffing levels, or any of those stress-related issues.
Det finns för närvarande ingen lagstiftning som styr minsta bemanningsnivåer eller någon av dessa stressrelaterade frågor.
EnglishI therefore call upon the Commission to adopt common legislation governing the whole of the Union as soon as possible.
Den uppmaning jag vill rikta till kommissionen är därför att man snarast inför enhetliga regler för hela unionen.
EnglishThe report before us makes for a significant improvement on current legislation governing the safety of products.
Det föreliggande betänkandet banar väg för betydande förbättringar av den nuvarande lagstiftningen om produktsäkerhet.
EnglishIn the Netherlands, the legislation governing the use of offal in animal feed is already relatively stringent as matters stand.
I Nederländerna är bestämmelserna för användande av animaliskt slaktavfall i djurfoder redan ganska stränga.
EnglishThere is no legislation currently governing minimum staffing levels, or any of those stress-related issues.
Det är uppenbart att det är viktigt att ha en lämplig lagstiftning inom detta område och att den genomförs snabbt och effektivt.

Liknande översättningar för "legislation governing" på svenska

governing verb
Swedish
legislation substantiv