"legal status" - Svensk översättning

EN

"legal status" på svenska

EN

legal status {substantiv}

volume_up
1. juridik
legal status
 Will the Commission propose a clearer definition of interconnectors and an unambiguous legal status for them?
 Kommer kommissionen att föreslå en tydligare definition av och en entydig rättsstatus för sammankopplingslänkar?

Användningsexempel för "legal status" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Charter must have fully binding legal status by being incorporated in the Treaty.
Stadgan skall vara juridiskt bindande, tack vare att den införlivas i fördraget.
EnglishNow Spain intends to grant legal status to up to 700 000 illegal immigrants.
Nu tänker Spanien bevilja rättslig ställning för 700 000 illegala invandrare.
EnglishThe legal status of social services of general interest remains controversial.
Den rättsliga statusen på sociala tjänster av allmänt intresse förblir kontroversiell.
EnglishThe whole question of the legal status of Schengen has not even been settled yet.
För närvarande har ännu inte hela det rättsliga innehållet i Schengenavtalet lyfts fram.
EnglishThe status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
EnglishAre we also to have a special legal status for Ireland, Aspö and Pantelleria?
Vill vi även ha en juridisk särställning för Irland, Aspö och Pantelleria?
EnglishThe enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
Avtalens genomförbarhet är nära förknippad med deras rättsliga ställning.
EnglishAs yet the European Union has no legal status in external relations.
Än så länge har Europeiska unionen ingen rättslig ställning i yttre förbindelser.
EnglishThe same is true of the legal status of the assistants and the protection afforded them.
Samma sak gäller för den rättsliga statusen och skyddet av assistenterna.
EnglishThis Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
Detta fördrag kanske är annorlunda när det gäller rättslig status, men innehållet är detsamma.
EnglishYes, the legal status is intact, but the text is not user-friendly.
Jodå, den rättsliga ställningen är intakt, men texten är inte användarvänlig.
EnglishOur legal status is therefore international rather than constitutional.
Vår rättsliga karaktär är alltså internationell och inte konstitutionell.
EnglishIn Europe today, the legal status of these services is much too fragile.
Dessa tjänsters rättsliga ställning är alldeles för svag inom dagens EU.
EnglishWe must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers.
Vi måste få en tydlig förståelse av dess sammansättning, rättsliga ställning och befogenheter.
EnglishIn fact, all of these religions are outlawed and have no legal status.
Faktum är att samtliga dessa religioner är förbjudna och saknar status som rättssubjekt.
EnglishTerror suspects are not accorded legal status under those conventions, which is wrong.
Terrormisstänkta har ingen rättslig status inom ramen för dessa konventioner, vilket är fel.
EnglishThe police were sent to these people before a court had ruled on the legal status of the building.
Polisen sattes in mot dem innan domstol hade avgjort byggnadens rättsliga status.
EnglishAnother proposal discussed concerns the mutual recognition of employees' legal status.
Ett annat förslag som diskuteras är ömsesidigt erkännande av tjänstemännens juridiska status.
EnglishYou naturally raised the subject of the legal status of the Charter in the course of the debate.
Under denna debatt tog ni naturligtvis upp diskussionen om stadgans juridiska värde.
EnglishAnother proposal discussed concerns the mutual recognition of employees ' legal status.
Ett annat förslag som diskuteras är ömsesidigt erkännande av tjänstemännens juridiska status.

Liknande översättningar för "legal status" på svenska

status substantiv
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv