"legal requirements" - Svensk översättning

EN

"legal requirements" på svenska

SV
EN

legal requirements {pluralis}

volume_up
1. juridik
legal requirements (även: legal conditions)

Användningsexempel för "legal requirements" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.
Eftersom de rättsliga kraven är uppfyllda stöder jag denna ändringsbudget.
EnglishIf this regulation is to achieve legal certainty then the requirements must be clear.
Om denna förordning skall bli rättsligt förutsebar måste kraven vara tydliga.
EnglishWe must reduce the level of bureaucracy and simplify the legal requirements.
Byråkratin måste minska och de juridiska förutsättningarna måste förenklas.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Samtidigt behöver institutionerna ha mindre komplexa juridiska krav.
EnglishIt is indeed necessary to clarify existing legal requirements in all Member States.
Det är verkligen nödvändigt att klargöra de rådande rättsliga kraven i alla medlemsstater.
English(DE) Anyone who satisfies the legal requirements can become an entrepreneur.
(DE) Var och en som uppfyller de rättsliga kraven kan bli entreprenör.
EnglishWith regard to quotas, we have said that there should be legal requirements.
När det gäller kvoter har vi sagt att det bör finnas rättsliga krav.
EnglishHowever, I must also point out that the requirements of legal practice are very varied.
Men jag vill också säga att behoven inom rättspraxisen är högst olika.
EnglishIt conforms to the legal requirements of the Treaty and of the regulations.
Det följer fördragens och förordningarnas rättsliga krav.
EnglishA few months later it was indicated that the necessary legal requirements would not have been met.
Ett par månader senare antyddes det att de nödvändiga rättsliga villkoren inte skulle ha uppfyllts.
EnglishThe Constitution proves that the united Europe will be able to meet the legal requirements of the expansion as well.
Det har funnits en oro för att information skulle ha undanhållits på ett suspekt sätt.
EnglishCompanies develop environmental and social strategies that go beyond legal requirements.
Företagen kan välja miljöstrategier och sociala strategier som är mer långtgående än vad som krävs i lagstiftningen.
EnglishNevertheless, legal requirements remain complex and control systems continue to be only partially effective.
De rättsliga kraven och kontrollsystemen inom detta område är dock fortfarande bara delvis effektiva.
EnglishEuropean Union legislation must also comply with the general legal requirements for legislation.
Europeiska gemenskapens lagstiftning måste även uppfylla de allmänna juridiska krav som ställts på gällande lagar.
EnglishBusinesses are free to go beyond the minimum environmental legal requirements at their own initiative.
Företagen har möjlighet att på eget initiativ vidta åtgärder utöver vad som krävs enligt miljölagstiftningen.
EnglishWe imposed legal requirements upon Member States.
Vi fastställde rättsliga krav för medlemsstaterna.
EnglishOf course expenditure must meet legal requirements and if a legal base is necessary then it must be found.
Självklart måste utgifter vara i överensstämmelse med lagen och om en rättslig grund är nödvändig måste man finna en.
EnglishSecondly, to free airlines from the threat of being caught between contradictory legal requirements with which they have to comply.
För det tredje att se till att dessa överföringar sker inom en tydlig och säker rättslig ram.
EnglishThe current guidelines as to how the Member States should meet the requirements of legal certainty are far too weak.
De riktlinjer som idag finns för hur medlemsstaterna skall leva upp till kraven på rättssäkerhet är alltför svaga.
EnglishThe Constitution proves that the united Europe will be able to meet the legal requirements of the expansion as well.
Konstitutionen bevisar att det enade Europa också kommer att kunna uppfylla de rättsliga krav som expansionen ställer.

Liknande översättningar för "legal requirements" på svenska

requirements substantiv
Swedish
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv
legal capacity substantiv
legal guardian substantiv
Swedish