"legal requirement" - Svensk översättning

EN

"legal requirement" på svenska

SV
EN

legal requirement {substantiv}

volume_up
1. juridik

Användningsexempel för "legal requirement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Ireland there is no legal requirement for seatbelts on school buses.
På Irland finns det inte några rättsliga krav på säkerhetsbälte i skolbussar.
EnglishHowever it imposes a binding legal requirement that they should not harm the environment.
Däremot medför det ett juridiskt bindande krav på att de inte skadar miljön.
EnglishThis is difficult to reconcile with the requirement of legal certainty and independence.
Detta är knappast förenligt med kravet på rättslig säkerhet och oberoende.
EnglishThe Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
Kommissionen erbjöd avgångsvederlag som gick en bra bit över lagens minimikrav.
EnglishThe Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
Detta skulle ha lett till en kompensation motsvarande mellan 12 och 19 månadslöner.
EnglishThere is a legal requirement on the Commission to do something.
Det finns ett rättsligt krav som åvilar kommissionen att göra någonting.
EnglishBut this is something which is already a legal requirement in the Union.
Men det är redan föreskrivet i unionens lagstiftning.
EnglishSecondly, their participation must also be a legal requirement.
För det andra måste samråd även vara ett juridiskt krav.
EnglishThis is the requirement of legal security.
Han har rätt att få sitt fall prövat och domen verkställd.
EnglishI do not deny that there is a legal requirement.
Jag förnekar inte att det finns ett rättsligt krav.
EnglishIt is essentially a legal requirement based on the rules of legality laid down by the World Trade Organisation.
Det är ett grundläggande rättsligt krav grundat på de regler om laglighet som fastställts av Världshandelsorganisationen.
EnglishThis is the requirement of legal security.
EnglishFew measures that can be taken against an individual are as far-reaching in their effects as legal proceedings or the requirement to serve a sentence.
Lagföring eller avtjänande av straff är några av de mest ingripande åtgärder som kan vidtas mot en individ.
EnglishIt is also important for us to introduce a legal requirement for an automatic cut-off, so that the charger automatically switches off when the device is charged.
Det är även viktigt att vi inför ett rättsligt krav på att laddaren stängs av automatiskt när komponenten är laddad.
EnglishIrrespective of whether or not there is at present any legal requirement for them to do so, the Court must prepare its own binding rules in this area.
Domstolen måste, oavsett om det för närvarande finns något rättsligt krav eller ej, utarbeta sina egna bindande regler på området.
EnglishEqually problematic is the proposed reference to Article 19(1), which establishes a Community objective but not a legal requirement.
Problematisk är likaså den föreslagna hänvisningen till artikel 19, första stycket, vilken upprättar ett gemenskapsmål men inte något rättsligt krav.
EnglishThe establishment of the ‘ legal requirement’ to deposit the master copy is a further welcome measure in preserving people’ s collective memory and identity.
Vi har därför röstat mot detta betänkande då vi anser att denna rekommendation inte hade behövt behandlas överhuvud taget i EU-parlamentet.
EnglishThe establishment of the ‘legal requirement’ to deposit the master copy is a further welcome measure in preserving people’s collective memory and identity.
Inrättandet av en ”lagstadgad” deponering av originalet är ytterligare en välkommen åtgärd för att bevara folkets kollektiva minne och identitet.
EnglishIn many large countries, such as the United States, Canada, Japan and Saudi Arabia, consumers are guaranteed protection by a legal requirement for the marking of goods brought into their territory.
I många stora länder, som Förenta staterna, Kanada, Japan och Saudiarabien, skyddas konsumenterna av lagstadgat krav på märkning av varor som förs in i landet.
EnglishAlthough it is not a legal requirement, the Presidency would be pleased if the discussion of the Heads of State or Government could also take into account the European Parliament's position.
Även om det inte är något rättsligt krav skulle det glädja ordförandeskapet om stats- och regeringscheferna också kunde ta hänsyn till Europaparlamentets ståndpunkt i sin diskussion.

Liknande översättningar för "legal requirement" på svenska

requirement substantiv
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv