"legal provision" - Svensk översättning

EN

"legal provision" på svenska

EN

legal provision {substantiv}

volume_up
legal provision
I have one more question: under what legal provision has the European Union sent the EULEX mission to Kosovo?
Jag har ytterligare en fråga: på grundval av vilken lagbestämmelse har EU skickat Eulex-uppdraget till Kosovo?
In 2004 the Commission commissioned a study intended to shed light on whether a legal provision is reasonable for limiting particulate emissions from two-stroke engines.
År 2004 beställde kommissionen en undersökning för att undersöka om det är rimligt med en lagbestämmelse för att minska partikelutsläppen från tvåtaktsmotorer.

Användningsexempel för "legal provision" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis legal provision applies to both the authorities and to internet providers themselves.
Denna rättsliga bestämmelse gäller såväl myndigheterna som själva Internetleverantörerna.
EnglishThat has been the case ever since 14 November 2003, when this legal provision entered into force.
Så har det varit ända sedan den 14 november 2003, när denna rättsakt trädde i kraft.
EnglishThe Austrian legal provision was not really satisfactory in the past.
Det tidigare österrikiska beslutet var inte tillfredsställande.
EnglishHowever positive a political commitment might be, the absence of a legal provision is regrettable.
Hur positivt det politiska åtagandet än må vara är det beklagligt att en rättslig bestämmelse saknas.
EnglishI have one more question: under what legal provision has the European Union sent the EULEX mission to Kosovo?
Jag har ytterligare en fråga: på grundval av vilken lagbestämmelse har EU skickat Eulex-uppdraget till Kosovo?
EnglishIt follows from this that we cannot favour a legal provision for state funding of political parties at European level.
Följaktligen kan vi inte stödja rättsliga bestämmelser för offentlig finansiering av politiska partier på europeisk nivå.
EnglishIt would be interesting to know whether there is in the agreement a point on legal protection and provision of lawyer services?
Det skulle vara intressant att få veta om det i avtalet finns en punkt som gäller rättsligt skydd och rättshjälp.
EnglishWithout legal provision, it is hard to see how voters in the new Member States will feel that they own the service.
Utan rättslig bestämmelse är det svårt att se hur väljarna i de nya medlemsstaterna kan känna att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder representerar dem.
EnglishThat is the permanent ruling of the Court of Justice, and the Commission has accordingly taken this legal provision as the legal basis.
Detta är EG-domstolens ständiga rättskipning, och av den anledningen har kommissionen valt denna rättsliga föreskrift, denna rättsliga grundval.
EnglishAt the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
EnglishMy second procedural point is that there is no legal provision for the involvement of Heads of State in the codecision process.
Min andra ordningsfråga handlar om att det inte finns några lagstiftningsbestämmelser som stöder stats- och regeringschefernas delaktighet i medbeslutandeprocessen.
EnglishSecond, we should make effective provision for legal instruments such as optional financial instruments which include an obligation to insure.
För det andra bör vi införa effektiva bestämmelser om rättsliga instrument, t.ex. frivilliga finansieringsinstrument som medför en försäkringsskyldighet.
EnglishIn the context of ongoing integration in the Single Euro Payments Area, a legal provision of this nature seems to be both appropriate and desirable.
I samband med den pågående integrationen i det gemensamma eurobetalningsområdet förefaller en rättslig bestämmelse av denna typ både lämplig och önskvärd.
EnglishFor some inexplicable reason, the Commission has felt moved for the first time ever in law to adopt a legal provision whereby one must denounce oneself.
Världsanden har av obegripliga skäl utvalt kommissionen för att för första gången skriva in denna rättssats, att man måste ange sig själv, i en rättsordning.
EnglishIf a legal provision is adopted, if we have a European regulation, then as far as the Commission is concerned one may agree or disagree, but that is the way things are.
Om lagstiftning antas, om vi får en EU-förordning, så anser kommissionen att man kan tycka vad man vill om den saken, men då är det så det är.
EnglishOur task is to enable appropriate legal provision to be made to ensure that detailed particulars on the type of offences are readily available, as stated in the report.
Det vi bör göra är att göra det lättare att det på det rättsliga området - som det sägs i betänkandet - upprättas en bra brottskatalogisering.
EnglishThis decision provides legal certainty in the provision of the services and reduces the administrative burden on the public authorities which finance them.
Beslutet tillhandahåller rättssäkerhet vid tillhandahållandet av tjänsterna och minskar den administrativa bördan på de offentliga myndigheter som finansierar dessa.
EnglishHowever, there is a view in the Council's Legal Service that due to the expiry of the legal basis, this provision of the regulation also forfeits its legal force.
Å andra sidan har rådets rättstjänst den uppfattningen att bestämmelsen i förordningen automatiskt förlorar sin kraft därför att den rättsliga grunden fallit bort.
EnglishIn addition, I have doubts about the legal basis for a provision determining the way donations should be carried out, and this issue was also raised by Mrs Doyle.
Jag hyser dessutom tvivel angående den rättsliga grunden för en bestämmelse som skall avgöra hur blodgivning skall utföras, och denna fråga togs också upp av Doyle.
EnglishIn 2004 the Commission commissioned a study intended to shed light on whether a legal provision is reasonable for limiting particulate emissions from two-stroke engines.
År 2004 beställde kommissionen en undersökning för att undersöka om det är rimligt med en lagbestämmelse för att minska partikelutsläppen från tvåtaktsmotorer.

Liknande översättningar för "legal provision" på svenska

legal adjektiv
provision substantiv