"legal protection" - Svensk översättning

EN

"legal protection" på svenska

EN

legal protection {substantiv}

volume_up
1. juridik
legal protection
Does the Commission agree that these victims need better legal protection?
Anser inte kommissionen att dessa offer behöver ett bättre rättsskydd?
Cross-border implications of the legal protection of adults (
Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (
The present system does not provide legal protection.
Det nuvarande systemet ger inget rättsskydd.
legal protection

Användningsexempel för "legal protection" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
Många myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
EnglishI fear that legal protection in this European Union will continue to be limited.
Jag befarar att rättsskyddet i denna Europeiska union blir allt mer begränsat.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
EnglishThe legal protection afforded Europeans is inferior to that enjoyed by Americans.
Rättsskyddet för europeiska medborgare ligger under det för amerikanska medborgare.
EnglishIt is important to preserve legal protection of personality for MEPs, too.
Det är också viktigt att bevara det rättsliga skyddet för ledamöternas personer.
EnglishThis common position improves on the legal framework for environmental protection.
Denna gemensamma ståndpunkt förbättrar den rättsliga ramen för miljöskyddet.
English   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   – Patentlagarna ger en uppfinning ett särskilt slags rättsligt skydd.
EnglishThere is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
Det finns därför inget behov av att ge dessa ytterligare rättsligt skydd.
EnglishTo this day, the prisoners in Guantanamo have no rights and no legal protection.
Fångarna på Guantánamo saknar än i dag rättigheter och rättsligt skydd.
EnglishA competition court would increase the legal protection of European enterprises.
En konkurrensdomstol skulle öka rättssäkerheten för företag i Europa.
EnglishDoes the Commission agree that these victims need better legal protection?
Anser inte kommissionen att dessa offer behöver ett bättre rättsskydd?
EnglishRenewable energies in particular need legal protection and promotion.
Särskilt förnybara energiformer behöver skyddas och främjas genom lagstiftning.
EnglishIt means that we are creating a special system of legal protection for the movement of goods.
Det innebär att vi upprättar ett särskilt rättsskyddssystem för handeln med varor.
EnglishFor data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection.
För uppgiftsutbytet krävs det också en fast och bindande rättslig ram för dataskydd.
EnglishThe Commission could also have adopted different approaches to the issue of legal protection.
Också kommissionen kunde ha valt andra sätt att närma sig frågan om rättsligt skydd.
EnglishThese immigrants deserve legal protection and cannot continue to be treated as abeed, slaves.
Dessa invandrare förtjänar rättsligt skydd och får inte behandlas som abeed, slavar.
EnglishIn all these areas, it is necessary to ensure appropriate social and legal protection.
Inom alla dessa områden är det nödvändigt att garantera lämpligt socialt och rättsligt stöd.
EnglishThis relates to procedural rights and the right to legal protection.
Det här gäller processuella rättigheter och rätten till rättsligt skydd.
EnglishI have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.
Jag har därför försökt att förbättra det rättsliga skyddet för exportörer som agerar i god tro.
EnglishFor us, it is a stage in implementing wider legal protection.
För oss innebär det en etapp i utformningen av ett mera omfattande juridiskt skydd.

Liknande översättningar för "legal protection" på svenska

protection substantiv
Swedish
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv
fire protection substantiv