"legal guarantees" - Svensk översättning

EN

"legal guarantees" på svenska

legal guarantees
SV
  • rättsliga garantier

Användningsexempel för "legal guarantees" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

The accidents, although tragic, offer an opportunity that the state needs to act upon to ensure that it stands by the legal guarantees that are due to the workers.
What are the legal guarantees that the new tokens will be redeemable in the future?
Weak land tenure legislation and the lack of secure legal guarantees are the reasons given by most commercial banks for their 86 percent refusal rate on requests for mortgages.
Any well accepted definition of good governance includes institutional, procedural and legal guarantees for speedy dispensation of justice.
The federal government wants to strip legal guarantees from the generous retirement benefits of its tens of thousands of public servants.
He added that legal guarantees required ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, were able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
But residents, and their political representatives, wanted more -- legal guarantees they can enforce in court.
The existing legislation is fragmented and has failed to provide enough legal guarantees.
Clear legal guarantees needed to be built into investment treaties because taking action in local courts was not seen as an option.
Foreign investors and their capital are to be treated in the same way as national investors, and certain legal guarantees are provided for.

Användningsexempel för "legal guarantees" på svenska

EnglishBut we actually want guarantees that legal instruments might also be on the agenda.
Men vi vill verkligen ha garantier för att även rättsliga medel kan behandlas.
EnglishWithout legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.
Utan rättsgarantier, utan garantier för medborgarna, finns det ingen lag.
EnglishThere is the lack of legal guarantees in the special tribunal, and so on.
Det är brist på juridiska garantier i den särskilda domstolen, och så vidare.
EnglishClear legal guarantees are established regarding the detention order.
Tydliga rättsliga garantier fastställs när det gäller frihetsberövande åtgärder.
EnglishThis guarantees total legal protection for European citizens.
Härigenom garanteras ett fullständigt rättsligt skydd för de europeiska medborgarna.
EnglishWe also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Vi vill också främja frivilligt återvändande och förbättra de rättsliga garantierna för ett sådant förfarande.
EnglishProvision for the independence of journalists, however, must be made by means of specific legal and social guarantees.
Journalisternas oberoende måste emellertid skyddas genom särskilda rätts- och samhällsgarantier.
EnglishMr President, I am not aware of any legal guarantees on the subject, but only of a political commitment.
Herr ordförande! Jag känner inte till några juridiska garantier i den här frågan, endast politiska utfästelser.
EnglishIn addition, the report underscores the need for social and legal guarantees for journalists and editors.
Dessutom understryker man i betänkandet att det behövs sociala och rättsliga garantier för journalister och redaktörer.
EnglishIt is good that the attempt has been made to bring about legal guarantees, but this has unfortunately been unsuccessful.
Det är behjärtansvärt att man har försökt åstadkomma rättsliga garantier, men det har tyvärr inte lyckats.
EnglishThe issue of the legal guarantees is of course essential here, and both content and timing is very important.
Frågan om de rättsliga garantierna är givetvis grundläggande här, och både innehåll och tidsplanering är mycket viktiga.
EnglishWe wanted to obtain better legal guarantees for our suppliers, similar to those offered by our internal regime.
Vi ville uppnå bättre rättsliga garantier för våra leverantörer, i likhet med dem som erbjöds inom vårt interna system.
EnglishIn addition to that, the legal guarantees relating to neutrality, tax, the right to life, education and the family are important.
Därutöver är de rättsliga garantierna i fråga om neutralitet, skatt, rätten till liv, utbildning och familjen betydelsefulla.
EnglishGlobalisation needs to go hand in glove with legal guarantees that both privacy and the rules of healthy competition will be protected.
Världsmarknadens utveckling bör åtföljas av rättsliga garantier för såväl skyddet av privatlivet som konkurrensreglerna.
EnglishIn that case EU citizens would at least be assured of an adequate legal process with guarantees secured within Europe for the trial.
Då är EU:s medborgare åtminstone försäkrade om en ordentlig rättegång där europeiska garantier gäller för brottmålsprocessen.
EnglishIn that case EU citizens would at least be assured of an adequate legal process with guarantees secured within Europe for the trial.
Då är EU: s medborgare åtminstone försäkrade om en ordentlig rättegång där europeiska garantier gäller för brottmålsprocessen.
EnglishThis will avoid legal uncertainty and offer guarantees to users as to when these decisions will be implemented.
Tack vare denna åtgärd kommer man att kunna undvika rättslig osäkerhet och ge tydliga besked till användarna om när dessa beslut kommer att börja gälla.
EnglishToday, the postal sector is experiencing the urgent need to have a regulatory framework which guarantees its legal security and economic viability.
I dag har postsektorn behov av att snabbt införa bestämmelser som garanterar rättssäkerhet och ekonomisk överlevnad.
EnglishAs well as strengthening fundamental rights, the table of results can provide legal convergence rules with legal objectives and guarantees.
Tillsammans med stärkta grundrättigheter kan resultattavlan fungera som rättsliga konvergensregler med rättsliga mål och garantier.
EnglishWe will need the European Public Prosecutor's Office for this, which will see to it that there are clear legal guarantees, also for suspects.
Till detta behöver vi den europeiska åklagarmyndigheten, som ser till att det finns en klar rättslig garanti, även för de misstänkta.

Liknande översättningar för "legal guarantees" på svenska

legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv
legal capacity substantiv
legal guardian substantiv
Swedish
legal tender substantiv