"legal form" - Svensk översättning

EN

"legal form" på svenska

volume_up
legal form {substantiv}
EN

legal form {substantiv}

volume_up
legal form (även: corporate form)

Användningsexempel för "legal form" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   – Patentlagarna ger en uppfinning ett särskilt slags rättsligt skydd.
EnglishEuropean citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Europeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
EnglishThis should apply irrespective of the legal form of the infrastructure operator.
Det borde gälla oberoende av infrastrukturoperatörens rättsliga form.
EnglishBut there is still room for discussion of the optimum legal form this should take.
Men det är fortfarande möjligt med diskussioner om hur den juridiska formen bäst kan få form.
EnglishThese must then be converted into proper legal form in the manner envisaged by the Treaties.
Dessa måste sedan ges en lämplig rättslig form på det sätt som förutses i fördragen.
EnglishIf a single European legal form is created, consultancy costs will be cut.
Om en enhetlig europeisk rättslig form inrättas kommer kostnaderna för rådgivning att minska.
EnglishThis is a legal form which means that a foreign company has a local office in Sweden.
Det är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor i Sverige.
EnglishInjustice in legal form is on the march, and it must be fought against.
Orättvisor i rättslig form är på frammarsch, och de måste bekämpas.
EnglishA new legal form will help to foster cross-border activity too.
En ny rättslig form kommer också att främja gränsöverskridande verksamhet.
EnglishWe have a legal basis in the form of the European Patent Convention.
Vi har en rättslig grund i form av Europeiska patentkonventionen.
EnglishThe legal form in the longer term, in the post-2012 period, will not be determined until next year.
Den rättsliga formen på lång sikt, efter 2012, kommer inte att fastställas förrän nästa år.
EnglishHowever we have managed to produce some form of legal approach in combating terrorism.
Vi har emellertid lyckats komma fram till något sorts lagligt tillvägagångssätt i kampen mot terrorismen.
EnglishVery recently, the debate about the legal form of the European public company has flared up again.
På senare tid har debatten om en rättslig form för det europeiska aktiebolaget tagit ny fart.
EnglishThere is also another legal instrument in the form of the computerised reservation system regulation.
Det finns även ett annat rättsinstrument, nämligen förordningen om datoriserade bokningssystem.
EnglishSecondly, depending on its legal status, does it form part of the Community acquis or not?
För det andra och beroende på beslutets juridiska karaktär: Ingår det i gemenskapens regelverk eller inte?
EnglishBut that there are some worries that our efforts to agree the right legal form will hold things up.
Att det finns en del bekymmer att vi blir fördröjda vid sökandet efter den riktiga juridiska formen.
EnglishWhat are the intentions of the Commission as regards the purpose and the legal form of the CFR?
Hur ser kommissionen på ändamålet med den gemensamma referensramen och den rättsliga formen för denna?
EnglishThe Charter of Fundamental Rights adopted in Nice cannot as yet form a legal basis.
Den stadga om individens rättigheter som antogs i Nice utgör en grund, som emellertid ännu inte kan vara rättsligt gällande.
EnglishAs far as is possible, the European Private Company Statute should be a uniform European legal form.
Stadgan för europeiska privata aktiebolag bör i största möjliga mån vara en enhetlig europeisk rättslig form.
EnglishI think that the exercise of any form of legal precedent here must be controlled very strongly and effectively.
Jag anser att användandet av all typ av prejudikat här måste kontrolleras mycket strängt och effektivt.

Liknande översättningar för "legal form" på svenska

legal adjektiv
form substantiv
to form verb
Swedish