EN

legal force {substantiv}

volume_up
legal force (även: validity)
The Charter of Fundamental Rights acquires legal force and becomes binding on citizens.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna vinner laga kraft och blir bindande gentemot medborgarna.

Användningsexempel för "legal force" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Resolutionen om Kroatien är en politisk resolution som inte är rättsligt bindande.
EnglishThese do not have legal force, so we cannot enforce them on Member States.
Dessa har inte någon rättsverkan, så vi kan inte påtvinga medlemsstaterna dem.
EnglishThis is therefore the first priority: we must give this Charter real legal force.
Det är därför den första prioriteten: att ge denna stadga en verklig juridisk omfattning.
EnglishNor will we be able to draw on any funds until such time as the legal basis is in force.
Vi kan inte heller utnyttja några anslag förrän den rättsliga grunden trätt i kraft.
EnglishThe eyewitness testimony of women or non-Muslims has no legal force.
Ett ögonvittnesmål från kvinnor eller från icke-muslimer är juridiskt värdelöst.
EnglishThe European Protection Order issued will have the same legal force throughout the Union.
Den europeiska skyddsorder som utfärdas ska ha samma rättsliga giltighet inom hela EU.
EnglishThe new Charter will have legal force, even if it is not yet binding.
Den nya stadgan kommer, även om den ännu inte är bindande, att få en rättslig verkan.
EnglishThey do not have the same legal force as the Staff Regulations themselves.
De har inte samma rättsliga karaktär som själva tjänsteföreskrifterna.
EnglishThe strategy must be to reduce such conflicts, not to resolve them by legal force.
Den bästa metoden torde vara att minska konflikterna och inte att lösa dem med juridiskt tvång.
EnglishThat has been the case ever since 14 November 2003, when this legal provision entered into force.
Så har det varit ända sedan den 14 november 2003, när denna rättsakt trädde i kraft.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights acquires legal force and becomes binding on citizens.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna vinner laga kraft och blir bindande gentemot medborgarna.
EnglishA directive has legal force and we feel that is what is needed.
Ett direktiv har rättslig tyngd och vi menar att det är det som krävs.
EnglishThe aim is to ensure continuity in this area until a new legal instrument enters into force.
Syftet är att säkra kontinuiteten på området tills ett nytt rättsligt instrument träder i kraft.
EnglishTax must be paid on dividends in accordance with the respective legal provisions in force.
Utdelningarna beskattas i enlighet med gällande lagstiftning.
EnglishPursuant to the Directive now in force, different legal practices exist in different Member States.
I enlighet med det nu gällande direktivet skiljer sig rättspraxisen åt mellan medlemsstaterna.
EnglishThis means that the aforementioned document does not have legal force.
Det innebär att dokumentet i fråga saknar rättslig kraft.
EnglishIt has legal force and will therefore be applied under precisely the same conditions.
Det är ett kriterium som har juridisk kraft och som alltså kommer att tillämpas under exakt samma förhållanden.
EnglishWe respect the Interinstitutional Agreement, and we are taking full advantage of its legal force.
Vi respekterar det interinstitutionella avtalet och vi utnyttjar fullständigt dess rättsliga kraft.
EnglishWhat is more, these rights, as far as citizens are concerned, are already properly protected by the legal systems in force.
Vad anbelangar medborgarna har dessa rättigheter dessutom ett bra skydd i gällande rättssystem.
EnglishThis document has no legal force whatsoever.
Detta dokument har ingen rättslig kraft över huvud taget.

Liknande översättningar för "legal force" på svenska

force substantiv
legal adjektiv
to force verb