"legal entity" - Svensk översättning

EN

"legal entity" på svenska

EN

legal entity {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
The limited company is a legal entity in itself.
Aktiebolaget är en egen juridisk person.
2. näringsliv
legal entity (även: legal person)
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
The limited company is a legal entity in itself.
Aktiebolaget är en egen juridisk person.
3. juridik
legal entity (även: corporate body)
The status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
Why should the EU become a legal entity and sign conventions?
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
The limited company is a legal entity in itself.
Aktiebolaget är en egen juridisk person.

Användningsexempel för "legal entity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
EnglishWe also oppose the proposal in the report to the effect that the EU should become a legal entity.
Vi vänder oss också mot förslaget i betänkandet om att EU skall bli en juridisk person.
EnglishWhy should the EU become a legal entity and sign conventions?
Varför skall EU bli en juridisk person och skriva under konventioner?
EnglishUpon putting into operation any rolling stock, a legal entity in charge with its maintenance shall be appointed.
När rullande materiel tagits i bruk ska en juridisk enhet med ansvar för dess underhåll utses.
EnglishThe limited company is a legal entity in itself.
EnglishThe EU has no constitution, is not a legal entity in the UN and there is no mandated European Foreign Affairs Minister.
EU har ingen konstitution, det är ingen rättslig enhet inom FN och det finns ingen europeisk utrikesminister utnämnd.
EnglishWith an SE, a transfer will not result in the company being dissolved or in a new legal entity being created.
I europabolaget leder en flytt av huvudkvarteret varken till upplösning av bolaget eller till att en ny juridisk person inrättas.
EnglishA partnership is a legal entity.
EnglishIn the institutionally reformed UN of the future, he more or less already assumes that the EU would be a future legal entity.
Han förutsätter mer eller mindre redan att EU kommer att bli en rättslig enhet i ett framtida institutionellt reformerat FN.
EnglishHowever, the proposal is ruined completely by the fact that the Commission also wishes to regulate the taxation of this legal entity at EU level.
Men förslaget förstörs fullkomligt av att kommissionen också vill reglera beskattningen av denna rättsenhet på EU-nivå.
EnglishSuch a reduction would start from the top, with a EUR 40 000 ceiling per legal entity, as I proposed in my amendment to the budget.
En sådan minskning skulle börja uppifrån med ett tak på 40 000 euro per rättslig enhet såsom jag föreslog i mitt ändringsförslag till budgeten.
EnglishIt is both mandatory and normal practice in Germany for a legal entity to register its address in an online directory when it is founded.
Det är både obligatoriskt och normal praxis i Tyskland att en juridisk person registrerar sin adress i en onlinekatalog när den etableras.
EnglishWe will get rid of the distinction between 'Union' and 'Community', which nobody except lawyers understands, creating a single legal entity.
Vi vill bli av med skillnaden mellan 'unionen' och 'gemenskapen', som ingen utom advokaterna begriper sig på, för att i stället skapa en enda rättslig enhet.
EnglishWe will get rid of the distinction between 'Union ' and 'Community ', which nobody except lawyers understands, creating a single legal entity.
Vi vill bli av med skillnaden mellan ' unionen ' och ' gemenskapen ', som ingen utom advokaterna begriper sig på, för att i stället skapa en enda rättslig enhet.
EnglishIf a mass accident occurs due to the reckless and risky management practices of the company in charge, the legal entity can rightly be held accountable.
Om en omfattande olycka inträffar på grund av vårdslös och riskabel ledning från det ansvariga företagets sida kan den juridiska personen med rätta hållas ansvarig.
EnglishOf course, the punishment of a legal entity must not exclude the punishment of specific natural persons who have taken part in this activity in any way.
Bestraffning av en juridisk person får naturligtvis inte utesluta bestraffning av specifika fysiska personer som på något sätt har varit delaktiga i denna verksamhet.
EnglishThe directive in question states that whenever rolling stock is authorised to enter into service a legal entity responsible for its maintenance must be appointed.
I det berörda direktivet anges att när rullande materiel omfattas av ett tillstånd för ibruktagande måste en juridisk enhet med ansvar för dess underhåll utses.
EnglishFirstly, it clarifies the definition of 'European research infrastructure' in order to avoid confusions between the legal entity and the actual research infrastructure.
För det första klargörs definitionen av europeisk forskningsinfrastruktur för att undvika att blanda ihop den juridiska personen och den faktiska forskningsinfrastrukturen.
EnglishNow, at that time, the entity, the legal cartel, that controlled the performance rights for most of the music that would be broadcast using these technologies was ASCAP.
På den här tiden - hette den kartell som kontrollerade rättigheterna för uppträdanden - för större delen av den musik som skulle komma att sändas - med denna teknologi ASCAP.
EnglishGiven that the European Union is a legal entity based on treaties and legislative acts, it is vital that these are properly implemented in a uniform way across the 27 Member States.
Eftersom Europeiska unionen är en juridisk person grundad på fördragen och rättsakterna är det viktigt att de tillämpas på ett enhetligt sätt i de 27 medlemsstaterna.

Liknande översättningar för "legal entity" på svenska

entity substantiv
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal action substantiv
legal capacity substantiv