"legal effect" - Svensk översättning

EN

"legal effect" på svenska

EN

legal effect {substantiv}

volume_up
legal effect
Its legal effect, however, is not such as to compel the Commission to resign.
Dess rättsverkan är dock inte en sådan att det kan tvinga kommissionen att avgå.
We are aware that it was a unilateral statement without legal effect, but for that very reason it was serious and unjustified.
Vi är medvetna om att det var ett ensidigt uttalande utan rättsverkan, men just därför var det allvarligt och omotiverat.
In the Council's view, what is the significance or legal effect of being a child and not an adult in relation to criminality?
Vilken betydelse eller rättsverkan kan det enligt rådets bedömning ha att vara barn och inte vuxen när det gäller kriminalitet?

Användningsexempel för "legal effect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIts legal effect, however, is not such as to compel the Commission to resign.
Dess rättsverkan är dock inte en sådan att det kan tvinga kommissionen att avgå.
EnglishNanotechnology is being allowed to develop in what is in effect a legal vacuum.
Man tillåter nanotekniken att utvecklas i vad som i själva verket är ett rättsligt vakuum.
EnglishIn 1986, with the Single European Act, the name 'European Parliament' finally took legal effect.
Genom enhetsakten 1986 fick namnet Europaparlamentet äntligen rättslig status.
EnglishIn principle, we should give the same legal effect as we do to manuscript signatures.
Man skall i princip ge samma rättsverkningar som åt underskrifter.
EnglishIt will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
EnglishThen along came the many proposals that, alas, never seem quite to have taken legal effect.
Det som vi har fått i slutändan är ett slags ” gemensamt luftrum ”.
EnglishThen along came the many proposals that, alas, never seem quite to have taken legal effect.
Det som vi har fått i slutändan är ett slags ”gemensamt luftrum”.
EnglishOn many occasions, you have reiterated your desire for the Charter to be granted genuine legal effect.
Ni har vid flera tillfällen upprepat er önskan att ge stadgan en verkligt juridisk kraft.
EnglishThere has been much debate in my group about the impact and the legal effect of this report.
Det har varit många diskussioner i min grupp om konsekvenserna och de rättsliga effekterna av detta betänkande.
EnglishA central issue in the directive is legal effect.
En annan central punkt i direktivet är givetvis rättsverkningarna.
EnglishThe reason is that this concerns the approximation of a legal effect measure, as proposed by the Commission.
Motiveringen är att detta handlar om tillnärmning av en lagstiftning som har föreslagits av kommissionen.
EnglishIt does not form part of the Protocol and has no legal effect on Turkey’s obligations under the Protocol.
Uttalandet utgör inte en del av protokollet och har inte någon rättslig inverkan på Turkiets skyldigheter enligt protokollet.
EnglishIt does not form part of the Protocol and has no legal effect on Turkey’ s obligations under the Protocol.
Uttalandet utgör inte en del av protokollet och har inte någon rättslig inverkan på Turkiets skyldigheter enligt protokollet.
EnglishSecondly, the ECJ can be asked to rule that the Regulation and the directive continue to have legal effect.
För det andra kan domstolen på begäran slå fast att förordningen och direktivet skall fortsätta att vara rättsligt verksamma.
EnglishThere are no legal requirements to the effect that Member States need to take measures if anything like that should happen.
Det finns inga lagliga grunder som kräver att medlemsstaterna skulle behöva vidta åtgärder i en sådan situation.
EnglishWe are aware that it was a unilateral statement without legal effect, but for that very reason it was serious and unjustified.
Vi är medvetna om att det var ett ensidigt uttalande utan rättsverkan, men just därför var det allvarligt och omotiverat.
EnglishSuch a jurisdiction process is strewn with procedural and legal problems and, in effect, provides UN soldiers with immunity from prosecution.
En åtalsprocess medför tekniska och rättsliga problem och ger i själva verket FN-soldaterna åtalsimmunitet.
EnglishIn the Council's view, what is the significance or legal effect of being a child and not an adult in relation to criminality?
Vilken betydelse eller rättsverkan kan det enligt rådets bedömning ha att vara barn och inte vuxen när det gäller kriminalitet?
EnglishIt has no legal effect and it cannot in any way call into question the full and non-discriminatory implementation of the Protocol.
Det har ingen rättslig inverkan och innebär inget ifrågasättande av att protokollet måste genomföras fullt ut och undantagslöst.
EnglishIn the Commission's view, what is the significance or legal effect of being a child and not an adult in relation to criminality?
Vilken betydelse eller rättsverkan kan det enligt kommissionens bedömning ha att vara barn och inte vuxen när det gäller kriminalitet?

Liknande översättningar för "legal effect" på svenska

legal adjektiv
effect substantiv