"legal document" - Svensk översättning

EN

"legal document" på svenska

EN

legal document {substantiv}

volume_up
legal document
Since the Television Directive is being tabled for first reading, it is not yet a final legal document.
Eftersom tv-direktivet läggs fram för en första behandling är det ännu inte en slutlig rättsakt.
. - (CS) On 23 June 2011, Parliament approved the proposal for a Consumer Rights Directive, replacing the previous four directives with one legal document.
. - (CS) Den 23 juni 2011 antog parlamentet förslaget till ett direktiv om konsumenträttigheter, som innebär att de fyra tidigare direktiven ersätts av en enda rättsakt.
For the first time since the Charter of Fundamental Rights was adopted at Nice, we have the possibility of converting a policy document into a legal document and implementing Article 24.
För första gången sedan stadgan med grundläggande rättigheter antogs i Nice har vi en möjlighet att omvandla ett politiskt dokument till en rättsakt och därmed omsätta artikel 24 i praktiken.

Användningsexempel för "legal document" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecondly, we must amend the common position, which is not a sound legal document.
I andra hand måste vi ändra på den gemensamma ståndpunkten som inte är en bra lagtext.
EnglishSuch a legal document is certainly not available in the United Kingdom.
Ett sådant dokument finns förvisso inte i Förenade kungariket.
EnglishThis promise is now a part of the formal legal document and its quality has therefore appreciated.
Detta samtycke värderas nu som en del i den formella rättsakten och får därmed en högre kvalitet.
EnglishThese can be only considered an expression of political will, not a valid legal document.
Slutsatserna ska bara betraktas som ett uttryck för en politisk vilja, inte en giltig lagstiftande handling.
EnglishSince the Television Directive is being tabled for first reading, it is not yet a final legal document.
Eftersom tv-direktivet läggs fram för en första behandling är det ännu inte en slutlig rättsakt.
EnglishThe effort of consolidating 27 diverse legal traditions in one document has perhaps been too audacious.
Försöket att konsolidera 27 olika rättsliga traditioner i ett dokument har kanske varit för djärvt.
EnglishI mean the very legal nature of this document.
Det jag talar om är dokumentets rättsliga karaktär.
EnglishIt concerns a political statement which although I fully endorse it, does not fit in a legal document.
Det gäller här en politisk förklaring som jag visserligen skriver under på helt och hållet, men som inte passar i en lagtext.
EnglishFinally, I should like to raise one very important issue, namely recognition by an EU Member State of a legal document.
Slutligen skulle jag vilja ta upp en mycket viktig fråga, nämligen EU:s medlemsstaters erkännande av ett rättsligt dokument.
EnglishFinally, I should like to raise one very important issue, namely recognition by an EU Member State of a legal document.
Slutligen skulle jag vilja ta upp en mycket viktig fråga, nämligen EU: s medlemsstaters erkännande av ett rättsligt dokument.
EnglishThe document creates legal uncertainty.
EnglishSince then, the Council and the Commission have decided to add political declarations to complement the legal document.
Sedan dess har rådet och kommissionen beslutat att lägga till politiska förklaringar för att komplettera det rättsliga dokumentet.
EnglishIn conjunction with adoption of the new reform treaty, the Charter will be a binding legal document ranking equally with the treaties.
När det nya reformfördraget antas kommer stadgan att bli ett bindande rättsligt dokument som jämställs med fördragen.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Lisbon makes it necessary to introduce improvements in the legal framework regulating document access.
Lissabonfördragets ikraftträdande gör det nödvändigt att införa förbättringar av den rättsliga ramen för tillgång till handlingar.
EnglishI have one comment on the legal base: in COM document 2000/444 the Commission also proposed adding a legal base for the statute to Article 191.
En sak till om den rättsliga grunden: Kommissionen föreslog i sitt dokument KOM 2000/444 att en rättslig grund för stadgan skulle införas i artikel 191.
EnglishI have one comment on the legal base: in COM document 2000/ 444 the Commission also proposed adding a legal base for the statute to Article 191.
En sak till om den rättsliga grunden: Kommissionen föreslog i sitt dokument KOM 2000 / 444 att en rättslig grund för stadgan skulle införas i artikel 191.
EnglishThe Court ruled that, in order to define clearly the legal basis of a document, a reference must be made to the aims and the content of the document itself.
Här fastslog domstolen att man måste se till syftet och innehållet i själva rättsakten för att korrekt kunna definiera den rättsliga grunden för den.
EnglishI am surprised that such an article stems from the legal consistency of this document which should be adopted by a parliamentary chamber.
Vidare förvånar det mig att en liknande artikel är ett uttryck för juridisk överensstämmelse i detta dokument, som tvärtom bör vara utmärkande för en parlamentarisk församling.
EnglishIf the directive is to be adopted and implemented, it must not be encumbered with a literary approach and wishful thinking, which have no place in a legal document.
För att direktivet skall bli godtagbart och genomförbart får det inte innehålla för mycket litteratur och önsketänkande som inte hör hemma i en lagtext.
EnglishIf I were to nit-pick about some of the details, I would say that it is rather weak to use the phrase 'shall endeavour to do' in a legal document.
Skall jag vara petig angående några av detaljerna, så skulle jag vilja säga att det är ganska svagt att använda frasen "skall sträva efter att " i ett juridiskt dokument.

Synonymer (engelska) till "legal document":

legal document

Liknande översättningar för "legal document" på svenska

document substantiv
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv