EN

leaves {verb}

volume_up
It leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
Den lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.
Unfortunately the reconstruction of Bosnia leaves a great deal to be desired.
Tyvärr lämnar återuppbyggnaden av Bosnien mycket övrigt att önska.
This therefore leaves a loophole for trade in puppies and kittens particularly.
Detta lämnar därför ett kryphål särskilt för handeln med hundvalpar och kattungar.

Användningsexempel för "leaves" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishAn individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
En människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
EnglishThis therefore leaves a loophole for trade in puppies and kittens particularly.
Detta lämnar därför ett kryphål särskilt för handeln med hundvalpar och kattungar.
EnglishThis leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Det får de allra flesta människor i Georgien att känna sig helt klart osäkra.
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N+2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishThankfully d'Amato cannot be voted in again, so that leaves one less to be considered.
Tack och lov blev inte d ' Amato omvald; nu har vi en mindre att bekymra oss om.
EnglishThe first is that when a Frenchman speaks English, the President leaves the room.
Den första är att när en fransman talar engelska lämnar ordföranden rummet.
EnglishThe new rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
Den nya regeln ger dock inget annat alternativ än att rösta mot vissa betänkanden.
EnglishThirty-five days without access to funds still leaves citizens in a difficult position.
35 dagar utan tillgång till sina medel kan ändå vara besvärligt för medborgarna.
EnglishThis proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
Ett bevis för att Europeiska unionens sätt att fungera ibland lämnar övrigt att önska.
EnglishCosts connected to sick-leaves have increased to alarming levels in Sweden.
Kostnader i samband med sjukskrivningar har ökat till oroväckande nivåer i Sverige.
EnglishThankfully d'Amato cannot be voted in again, so that leaves one less to be considered.
Tack och lov blev inte d'Amato omvald; nu har vi en mindre att bekymra oss om.
EnglishThat leaves ample time for Parliament to express its view if it so wishes.
Detta ger parlamentet gott om tid att uttrycka sina åsikter, om man så önskar.
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N + 2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishThe new rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
Den nya regeln ger dock inget annat alternativ än att rösta mot vissa betänkanden.
EnglishBut unfortunately this year's draft budget leaves much to be desired in this respect.
Men tyvärr, i årets budgetförslag finns det mycket övrigt att önska i det avseendet.
EnglishHowever, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Vi måste emellertid erkänna att denna fråga lämnar en något bitter smak i munnen.
EnglishAt the same time, coordination between future investments leaves a lot to be desired.
Samtidigt lämnar samordningen mellan framtida investeringar mycket övrigt att önska.
EnglishHowever, as this report demonstrates, we still have 'leaves on the line'.
Men det finns fortfarande oavslutade uppgifter, vilket detta betänkande visar.
EnglishIt leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
Den lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.