"to leave open" - Svensk översättning

EN

"to leave open" på svenska

EN

to leave open {verb}

volume_up
to leave open

Användningsexempel för "to leave open" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
Detta skulle ge fritt spelrum åt allt slags missbruk med social dumpning som följd.
EnglishAnother thing that we do within the community is we leave everything very open-ended.
En annan sak vi jobbar mycket med är att vi lämnar allt ganska öppet.
EnglishThat would be to leave the door open to abuses of an ethical, eugenic or even racial nature.
Det skulle vara att lämna dörren öppen för etiska, rashygieniska och rasmässiga avsteg.
EnglishI have also felt the need to leave a door open for improvements to this text.
Jag har också känt att det är nödvändigt att lämna en dörr öppen för förbättringar av denna text.
EnglishWe should therefore be wary of making such statements which could leave us open to abuse.
Vi bör alltså vara försiktiga med uttalanden, som kan missbrukas.
EnglishThis does not necessarily leave the process open to the danger of superfluous reallocations.
Detta innebär inte nödvändigtvis att förfarandet utsätts för risken med onödiga omfördelningar.
EnglishWe have to leave open the possibility of taking advantage of the positive market trends on the horizon.
Vi måste hålla möjligheten öppen att utnyttja en eventuell positiv utveckling på marknaden.
EnglishThat would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
Det groteska systemet med bekvämlighetsflagg skulle således gälla för mer än hälften av all ekonomisk verksamhet.
EnglishLeave a door open and a child could walk right into this factory!
Stänger man inte, kan ett barn ta sig in i fabriken!
EnglishSurely this will leave us open to allegations that we are looking after our own political interest.
Detta kommer säkerligen att blottställa oss för påståenden att vi tillvaratar våra egna politiska intressen.
EnglishSuch wordings leave the door wide open to abuse.
Sådana ordalydelser gör det fritt fram att missbruka reglerna.
EnglishBut it did leave the way open to progress on both.
Men det lämnade vägen öppen till framsteg på båda områdena.
EnglishWill the Council appeal to Afghanistan's neighbours to leave their borders open to Afghan refugee women?
Kommer rådet att uppmana Afghanistans grannländer att låta sina gränser stå öppna för afghanska kvinnor på flykt?
EnglishWill the Council appeal to Afghanistan' s neighbours to leave their borders open to Afghan refugee women?
Kommer rådet att uppmana Afghanistans grannländer att låta sina gränser stå öppna för afghanska kvinnor på flykt?
EnglishHowever, it was possible to leave the door open to use the bridging clauses for freedom, security and justice.
Dörren kunde dock lämnas öppen för tillämpning av övergångsklausulerna i fråga om frihet, säkerhet och rättvisa.
EnglishOn the other hand, it is necessary to try to restart the peace process and to leave the door open for negotiations.
Å andra sidan är det nödvändigt att försöka återuppta fredsprocessen och lämna dörren för förhandling öppen.
EnglishWe must not leave ourselves open to that reproach.
De förebråelserna bör vi inte utsätta oss för.
EnglishLet us leave the internal market open and not create too many restrictions or opportunities for restrictions.
Låt oss hålla den inre marknaden öppen, och inte skapa för många restriktioner eller möjligheter till restriktioner.
EnglishThen Mr Tannock will be satisfied that we have put the subject matter in the recital, and we will leave the matter open.
Charles Tannock kommer att bli nöjd med att vi har fått med ämnet för konflikten i skälet och vi lämnar frågan öppen.
EnglishThe founding fathers were confident enough of their idea to leave the door open for other European countries to join.
De politiker som bildade unionen var övertygade anhängare av Europasamarbetet och lämnade dörren öppen för andra länder.